לפני מילוי הפרטים אנא קראו את הנוהל להקצאת חניה שמורה לרכב נכה

לנוהל לחצו כאן >

 

פרטים אישיים:

שכונת מגורים:
שכונת מגורים: (חובה) שדה חובה

מבקש בזאת להקצות לי מקום חניה שמור ליד מקום מגוריי. לבקשה זו מצורפים המסמכים והאישורים הבאים:

הצהרת המבקש:

1. הריני מצהיר, כי קראתי את הכללים המפורטים בנספח לטופס הבקשה והנני מתגורר/ת בכתובת הנ``ל ואינני שוהה במוסד כלשהו. אין ברשותי מקום חניה פרטי בכתובת המבוקשת.

2. הנני מצהיר, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה נכון. הנני מסכים כי המידע יאומת מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, לרבות משרד הפנים והתחבורה.

3. ידוע לי כי אם ימצא שהמידע שנמסר אינו אמת, רשאית המועצה לבטל את זכאותי.

4. הנני מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי במידע הכלול בבקשה ובמסמכים המצורפים לה. אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך 30 ימים מיום השינוי, רשאית המועצה לבטל את זכאותי.

Browser not supported