דלג לתוכן

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים

לכבוד

תושבי הרשות המקומית קרני שומרון

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצה מקומת קרני שומרון

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו בכ"א בחשוון תשע"ט (30 באוקטובר 2018), מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא __9__.

ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות המועצה המקומית ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהלת הבחירות במועדים כלהלן:

  • יום רביעי, י"ז בתשרי תשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
  • יום חמישי, י"ח תשרי תשע"ט (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד 21:00 בערב.

 

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה המקומית קרני שומרון בכתובת:

שדרות רחבעם זאבי 1 קרני שומרון, קומה שניה.

 

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות. חוברות אלה ניתן  להשיג במקומות הבאים:

  • ביום שיש, כ' באלול תשע"ח (31 באוגוסט 2018), בין השעות 10.00 עד 11.30 בבוקר.

 

במשרדי המועצה המקומית קרני שומרון: שדרות רחבעם זאבי 1 קרני שומרון, קומה שניה.

  1. במועצה מקומית קרני שומרון אצל גברת שלי צפתי 09-7940308 החל מתאריך     2 בספטמבר 2018.

הוראות בנוגע להגשת הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהלת הבחירות בתאריך: יום שיש, כ' באלול תשע"ח (31 באוגוסט 2018), בשעה 11.30 בבוקר, במשרדי המועצה המקומית קרני שומרון: שדרות רחבעם זאבי 1 קרני שומרון, קומה שניה בעולם ישיבות.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

ד. הזכות להיבחר

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה – 1965 (להלן- חוק הבחירות) וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בכ"א בחשוון תשע"ט (30 באוקטובר 2018) הוא 9, כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות מ-3 מועמדים ולא יותר מ-18 מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים למועצה המקומית קרני שומרון הוא 5413, מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ-109 בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ-163 בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

ו. עירבון

העירבון נדרש ממועמדים מטעם קבוצת בוחרים (קרי מועמד חדש לרשות המועצה או רשימת מועמדים חדשה למועצה). נדרש ערבון גם לרשימת מועמדים למועצה וגם לראש הרשות.

גובה העירבון – 8000 ש"ח.

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהלת הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18

רשימה אשר לא תמסור עירבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה למנהל הבחירות.

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות

מנהלת הבחירות תקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה – 1965, ביום ראשון י"ב בחשון תשע"ט, 21 באוקטובר 2018 בין השעות 17.00 עד 19.00 במקום: במשרדי המועצה המקומית קרני שומרון: שדרות רחבעם זאבי 1 קרני שומרון, קומה שניה.

 

ט"ו באלול תשע"ח, 27 באוגוסט 2018

רופינה נודלמן

מנהלת הבחירות קרני שומרון