דלג לתוכן

המפרט האחיד של מועצה מקומית קרני שומרון

המפרט האחיד של מועצה מקומית קרני שומרון

במסגרת הרפורמה ברישוי העסקים במדינה ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של מועצת קרני שומרון את "המפרט האחיד" -המאחד מסמכים ותנאים , הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו.

המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים , התשכ"ח -1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג -2013 (להלן: ,צו רישוי עסקים").

המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.
המפרט האחיד כולל את דרישות מ.מ קרני שומרון לקבלת רישיון עסק, בשלב זה , ל-13 (שלושה עשר) פריטים/סוגי עסקים , כמפורט להלן , כאשר בעתיד יורחב המפרט האחיד לסוגי עסקים נוספים .
סוגי העסקים עליהם חל המפרט האחיד החל מיום פרסומו באתר האינטרנט של מ.מ קרני שומרון הם כדלקמן:
פריט 1.1- בית מרקחת
פריט 2.1 ה- תיקון מכלי גז
פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק
פריט 3.1 – בית מטבחיים , בית נחירה, בית שחיטה
פריט 3.4 ג' -מכירת חומרי הדברה ,חומר רעל לשימוש חקלאי
פריט 4.2 א' -מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
פריט 5.1 ב' -איסוף והובלה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים
פריט 5.3 ג' -הובלתם במכליות של שפכים וקולחין
פריט 6.8 א' -ניהול קניון
פריט 7.7 ו' -דיסקוטק
פריט 8.4 ב' -תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה , תחנת רכבת מרכזית
פריט 8.9 א' -מוסך מכונאות כללית , פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
פריט 10.8 ב' -אחסון חומרי חיטוי או ניקוי שלא לצורך מכירה במקום .

 

הנחיות לבעל העסק, לשימוש במפרט האחיד של מועצת קרני שומרון

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור"  (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון פנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה , משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) וגם הדרישות של "רשות הרישוי" – במקרה זה מועצת קרני שומרון .
המפרט האחיד של קרני שומרון מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים" ו"דרישות פרטניות מעסקים".

בעל עסק- בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לקרוא ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים , המופיעים באתר ממשל זמין (/http://www.mifratim.business.gov.il)

שלב 2: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של קרני שומרון בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסקו .
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות , לבחון אלו מדרישות אלו רלוונטיות לגבי עסקו ולקיימן . זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים .

שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של קרני שומרון בפרק "דרישות פרטניות מעסקים" .
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה ,תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

 

דרישות כלליות

כללי
1. כללי

 • על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה , חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות.
 • אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
 • בעל עסק בקרני שומרון יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו .
 • אין בציון חוקים, תקנות, הוראות וכדומה של מ.מ קרני שומרון, במסגרת הדרישות שלהלן, לפטור את בעל העסק מקיום כל דרישות החוק הרלוונטיות החלות עליו, בכל האמור להפעלת פריט העיסוק הרלוונטי, כולל דרישות נותני האישור.
 • אין באמור מסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלים אישורים מתאימים לפי חוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק .
 • היה וקיימים בעסק מספר עיסוקים, החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , יחולו עליהם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם, לכל פריט לפי עניינו . למען הסר ספק אין מתן רישיון עסק לפריט מסוים בכדי להוות רישוי עסק לפריט אחר שלגביו אינו ניתן רישיון עסק פרטני .
 • כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים, גם אם לא רשום במפרט .
 • כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלוונטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק),בלבד, אך הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו על ידי הרשות המקומית ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים .

 

שילוט

בקרוב יפורסמו הגדרות ודרישות פרטניות לשילוט בתי עסק בקרני שומרון .

עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים

 1. עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים
  • מכשיר למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
   • בעל עסק, כהגדרתו בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -1992 (health.gov.il/LegislationLibrary/Briut31.pdf) יתקן מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), אחרי מד המים , באמצעות מתקין מוסמך -אלא אם כן הגיש בקשה וקיבל פטור מהתקנת מז"ח – ממשרד הבריאות .
   • בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית ע"י מתקין מוסמך, כהגדרתו בתקנות האמורות .
   • בעל העסק ינהל פנקס בדיקות (להלן- הפנקס) שבו יירשמו תאריכי הבדיקות שנערכו למז"ח, תוצאותיהן ,ושמו וחתימתו של המתקין המוסמך שבדק את המז"ח .
   • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים – "יובלים בשומרון" ובמקביל יישמרו בעסק .
   • בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש לפי ממצאי הבדיקה השנתית
   • בעת הגשת בקשה לרישיון עסק או לחידושו , יגיש בעל עסק אישור מאת מתקין מוסמך בדבר קיום מז"ח ובדיקתו לפי התקנות .
  • כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים , יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
   nevo.co.il/law word/law01/501 044.doc
  • בעל העסק, מהעסקים המצוינים בטבלה שבהמשך, יישא בעלויות דיגום השפכים ובעלויות המעבדה לביצוע האנליזות הכימיות. התעריף לביצוע בדיקות ודגימות מפורט בסעיף 5 בתוספת השלישית בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) התשע"א -2011. חיוב בגין דיגום ובדיקות ישלח לבעל העסק כחלק מחשבון המים והביוב הדו חודשי.
   מוסכים (מכונאות רכב)
   אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
   מפעלי מזון ומשקאות
   משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
   טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
   טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
   מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
   מכבסות
   תחנות תדלוק
   רפת או לול
   מפעלי עיבוד עורות
   תחנות מעבר לפסולת
   בתי דפוס
   מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
   מפעלי חומרי בנייה
   בתי מלון
   תחנות רחיצת רכברשימה זו עלולה להשתנות מעת לעת בתוספת השלישית של כללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד -2014
  • במידה ובדיגומים אלו תמצא חריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי השפכים, יחויב בעל העסק בתעריפים מיוחדים כאמור בכללים ובמקרים מסוימים ובהתאם לגודל החריגה, בהפסקת הזרמת שפכים מידית עד למציאת הסיבות לחריגה ותיקונן.
  • אופן חישוב התעריף החורג נקבע בכללים והוא תלוי בין השאר בריכוז המזהם בשפכי הצרכן, כמות המים שנצרכה, עלויות הטיפול במכון הטיפול בשפכים של תאגיד יובלים בשומרון ועוד. חיוב בגין תעריף חורג ישלח לבעל העסק כחלק מחשבון המים והביוב הדו חודשי .
  • בעל העסק יבצע פעילויות שונות בבית העסק, על מנת למנוע זיהום השפכים כמו: הפרדת זרמים, טאטוא ואיסוף במקום שטיפה, החלפת חומרי ניקוי והתקנת מתקני טיפול קדם, הכל לפי הצורך ובהתאם לפוטנציאל הזיהום בעסק.
  • בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי השפכים, ידווח בעל העסק ליובלים בשומרון באופן מידי ויבצע את כל הנחיות תאגיד יובלים בשומרון והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה , כולל הפסקת הזרמת שפכים למערכת הביוב במידת הצורך .
  • בעל העסק ידווח מידית, לעירייה ולתאגיד יובלים בשומרון, על הזרמת שפכים בצורה מכוונת או בתקלה.
   כל עסק ,השייך לרשימה המופיעה בטבלה בסעיף 3.3, יעביר לתאגיד המים יובלים בשומרון , במקביל להגשה בקשה לרישיון עסק, תרשים סניטרי הכולל שרטוט מערכת טיפול קדם באם קיימת . התרשים הסניטרי יכלול את ציון מיקום שוחת החיבור של בית העסק לביוב העירוני .

 

עסקים בהם יש שימוש בבשר

 1. עסקים בהם יש שימוש בבשר
  הגדרות בפרק זה-
  בשר –
  בשר, עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן , טחון או מעובד בדרך כל שהיא , לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר .

  • בעל עסק יכניס לעסק בשר אשר מקורו מחוץ לתחומי היישוב קרני שומרון רק אם עבר בדיקות משנה בשירות הווטרינרי העירוני וקיבל חותמת על תעודת משלוח, שהבשר מותר לשיווק.
  • בעל העסק ישמור את תעודת המשלוח החתומה או העתק שלה, לביקורת, למשך 6 חודשים .
  • בעל עסק המכניס לעסק בשר אשר מקורו בעסק אחר בקרני שומרון , ישמור העתק חשבונית מתאימה למשך 6 חודשים לצורך מעקב ופיקוח.
  • בעל עסק יכניס בשר שהגיע אך רק מעסק בעל רישיון עסק ובעל רישיון יצרן.
  • הובלת בשר תעשה אך ורק ברכב ייעודי מאושר להובלה בקירור ומאושר ע"י מכון התקנים להובלה מסוג זה ובליווי תעודת ווטרינרית שהופקה ע"י ווטרינר של העסק ממנו יצא הבשר.
  • על בשר שהוכנס לעסק, כן, להישאר באריזתו המקורית עד למכירתו בצמוד לתווית המקורית , למעט בשר שטופל בעסק ושאליו מתייחסים סעיפים 1.9 ו-1.12 .
  • בשר המאוחסן בעסק, יסומן בתאריך ייצורו ותאריך פגות התוקף השלו, אך ורק ע"י יצרן בעל רישיון יצרן .
  • בשר שהופשר לא יוקפא שנית.
  • בשר שעבר בעסק שהוא נק' קצה, טיפול מכל סוג שהוא , יוגש אך ורק באותו יום עבודה בו טופל.
  • בשר לא יונח על רצפת המקרר אלה בגובה 20 ס"מ לפחות מעל גובה רצפות המקרר, באופן שיאפשר סירקולציה של אוויר קר מסביבו.
  • בעל העסק ישתמש אך ורק בביצים שחתומות במקום המיון שלהן ובתאריך תוקף הביצה .
  • אין להשתמש בסיח שווארמה שהוצע למכירה ביום מסוים, בימים שלמחרת אותו יום .

 

פסולת
1. פסולת

 • ככל יידרש בעל העסק לפנות סוגי פסולת המיוצרת במהלך פעילות עסקו, על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת על יד הרשות ושיימסרו לבעל העסק .
 • בעל העסק יפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו לשני זרמים עיקריים לפחות:
  • פסולת אריזות (פח כתום) -חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א – 2011)
   ((sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Laws/…/PackageLaw.aspx
  • פסולת מעורבת (פח ירוק) -כל סוג פסולת, למעט פסולת אריזות .
 • בעל העסק יאסוף את סוגי הפסולת כאמור בסעיף 5.1 בצורה מסודרת בתוך מכלי אצירת פסולת, שלמים, מכוסים ונקיים ויציבם התחומי העסק מבלי לגרום לכלוך , ריח או מטרד /מפגע אחר .
 • נפח מכלי אצירת הפסולת בעסק ייקבעו ע"י אגף שפ"ע בהתייחס לנפח הפסולת הנוצרת בעסק ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק.
 • בעל עסק יעביר כל סוג פסולת, מעסקו ,לפחים ייעודיים שיוצבו ע"י הרשות בשטח הסמוך לעסק: פחים כתומים -לפסולת אריזות ופח ירוק או טמון קרקע או מכולה – לפסולת מעורבת .
 • במקרים מסוימים יחויב בעל העסק בהצבת פחים יעודים בשטח העסק – שיפונו על חשבון המועצה או חשבונו, הכל על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת ע"י המועצה ושיימסרו לבעל העסק .
 • פסולת פלסטיק – יש לפנות לכלוב ייעודי.
 • פסולת נייר – יש לפנות לפח הכחול .
 • פסולת זכוכית – יש לפנות לפח סגול ייעודי .
 • פסולת אלקטרונית תפונה למכלים ייעודיים שיוצבו ע"י הרשות .
 • פסולת יבשה בכמויות גדולות – תפונה פעמיים בשבוע על פי המועדים והמקומות שייקבעו מעת לעת ע"י הרשות . כמות גדולה של יש לתאם מראש עם אגף שפ"ע.
 • בעל עסק שבעסקו נוצרת פסולת מרקיבה של מזון מן החי, כגון בשר או דגים או ירקות יאסוף ויאחסן את הפסולת האמורה , עד לפינוייה מהעסק באופן שלא תהווה מפגע או מטרד תברואי או סביבתי ,עפ"י הנחיות אגף שפ"ע, שיועבר לבעל העסק.
 • פסולת קרטון – חל איסור על השלכת פסולת קרטון לפח ירוק או פח כתום . פסולת קרטון יש לשטח ולזרוק לכלוב או מתקן ייעודי שיוצב על ידי הרשות . עסק שמייצר כמות גדולה של פסולת קרטון ירכוש מכבש קרטון ויפנה את פסולת הקרטון הכבושה, על חשבונו, לקבלנים מורשים על פי חוק.
 • עסק שמייצר פסולת שאינה נכללת באמור בסעיפים הקודמים יטפל בפסולת עפ"י הנחיות אגף שפ"ע .
 • חל איסור על השארת פסולת מכל סוג שהוא , לרבות קרטונים מחוץ לתחום העסק, במשך כל שעות היממה.
 • בעל העסק אחראי שחזית העסק (רוחב העסק מהחזית ועד לקצה המדרכה) תהיה נקייה בכל עת .

בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מחזור שונה מן המפורט בפרק זה, יחולו הוראות הדין .

איכות הסביבה  
הקדמה

האגף לאיכות הסביבה אחראי ליישום מדיניות המועצה בתחום איכות הסיבה ומטרותיה הקשורים לעסקים הן :

 1. טיפול בבעיות זיהום אוויר, ריח ורעש בתעשייה, בעסקים בתחבורה ובבנייה.
 2. פיקוח ובקרה על תעשיות ועסקים בנושאים על פליטות מזהמים, שפכים, רעש, ריח, קרינה, פינוי פסולת לסוגיה וכד'.
 3. פיקוח על האחסון והשימוש בחומרים רעילים ומסוכנים .
 4. טיפול בבעיות קרינה סביבתית: גז ראדון וקרינה אלקטרומגנטית .

 

הנחיות כלליות :

 1. על כל פריט עיסוק המופיע להלן , חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות .
 2. אין באמור במפרט זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו , אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במפרט .
 3. אין בציון חוקים, תקנות , הוראות וכדומה של מ.מ קרני שומרון , במסגרת הדרישות שלהלן, לפטור את בעל העסק מקיום כל דרישות החוק הרלוונטיות החלות עליו, בכל האמור להפעלת פריט העיסוק הרלוונטי , כולל דרישות נותני האישור .
 4. אין באמור במפרט זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה ומקבלים אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין . מפרט זה אינו מהווה רישיון . המנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק .
 5. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),התשע"ג – 2013 כגון: מזנון, קיוסק, תחנת דלק וכדומה , יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם .

 

להלן דרישות כלליות/רוחביות הרלוונטיות למספר פריטי עיסוק: 

מפעלים המאחסנים חומרים מסוכנים לא ימוקמו באזורי מגורים או ברדיוס של 50 מטר מאזורי מגורים לפחות ובהתאם להנחיות למרחקי הפרדה של המשרד להגנת הסביבה .

 1. איכות אויר/ריח
 • בעל העסק יפעל למניעת מטרדי ריח מבית העסק.
 • המתקנים בעסק יופעלו ע"י חשמל/גז בלבד , המחוברים למערכת האוורור , למעט במפעלי סוג A או עסקים שקיבלו אישור חריג מהאגף לאיכות הסביבה.
 • בעל עסק העוסק בצביעה, לרבות מוסכים, מסגריות ונגריות , יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר כך שבעל העסק יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו.

בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול , בכל עת בה מתבצעת פעולת צביעה.

 1. שפכים
 • שפכים סניטריים יוזרמו אל מערכת הביוב העירונית .
 • לא יוזרמו שפכים תעשייתיים למערכת הביוב העירונית או אל מחוץ לשטח העסק.
 • לא יוקם עסק חדש ללא חיבור למערכת הביוב העירונית ובהתאם לתיאום מול תאגיד המים העירוני.
 • בבית העסק יותקנו חסכנים בכל ברזי העסק לחיסכון במים .

 

 1. רעש:
 • מזגנים/מפוחים/יח' קירור/דחסן/קרטונים וכד' יותקנו כך שלא יצרו מפגעי רעש .
 • על העסק חלים חוק מניעת מפגעים , התשכ"א – 1961 , התקנות מכוחו והוראותיהם. תשומת לב מופנית במיוחד לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992 ולתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן – 1990 (מצ"ב קישור) . על בית עסק להימנע מיצירת מפגעים כהגדרתם בחוק . היה ויגרמו מפגעים , יידרשו להסירם .
 • בעל עסק חדש, שיש לו בהיתר הבנייה מערכות אלקטרו מכאניות (מיזוג, אוורור, קירור וכיו"ב) יסמן, בתכניות ההגשה של העסק, את מיקום וסוג המערכות האלקטרו- מכאניות ויצרף את נתוני היצרן לגבי רמות הרעש הנפלטות ע"י מערכות אלה . היחידה לאיכות הסיבה ראשית לדרוש נתונים , כולל חוות דעת אקוסטית שמטרתם להוכיח שכל המערכות האלקטרו – מכאניות של העסק ופעילותו עומדות בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1992 או שיש צורך בנקיטת פעולות להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק או שניהם הכל על פי צורך ועל סמך הנתונים שיתקבלו מבעל העסק.

 

 1. אירועים תחת כיפת השמיים:
 • בעל העסק לא יערוך אירועים בין השעות , אותם ניתן לקבל ברשות הרישוי. הגבלה זו חלה גם על ההכנות לאירועים הכוללות הפעלת מערכות להשמעת קול ומוסיקה.
 • בעל העסק יפעיל מערכת הגברה קולית כך שתעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) -1990 , ובדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) – 1992 .
 • בעל העסק יכוון את הרמקולים לכיוון הקהל באתר האירוע וכלפי מטה בלבד ולא לכיוון המגורים הקרובים .
 • בעל העסק יבצע מראש כיול של העוצמה הקולית של מערכות ההגברה באתר האירוע , במטרה להבטיח שרמות הרעש במבנים הקרובים ממערכות ההגברה וההשמעה, עומדות בדרישות התקנות לרעש בלתי סביר 1990. את הכיול יש לבצע בהתייחס לשעות היום ולשעות הלילה ( אחרי השעה 22:00) בנפרד, בהתאם לדרישות התקנות הנ"ל . את המדידות האקוסטיות יש לבצע ע"י מודד מוסמך .
 • העסק יתקין ויפעיל, במערכת ההגברה הקולית, מתקן/מנגנון המבצע באופן עצמאי הגבלה של הרמה קולית המרבית בהתאם לכיול
 • בעל עסק לא יציב מערכות להשמעת קול ומוסיקה, מחוץ למבנה, מרפסת או סגירת חורף

 

יש לעדכן את היחידה לאיכות הסביבה על כל שינוי בבית העסק בפרק זמן של עד 30 יום.

טבלת פריטי עיסוק

מספר פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות איכות הסביבה מדיניות רשות הרישוי
קבוצה 1 -בריאות , רוקחות קוסמטיקה
1.1 בית מרקחת בעסק יוצב מיכל לפינוי מוסדר של תרופות שפג תוקפן לאחר פינוי פסולת המיועד לטיפול בפסולת זו ומורשה על פי כל דין .

בעל העסק יהיה אחראי לפינוי פסולת התרופות לאתר כמפורט לעיל ועל פי כל דין.

1.7 מעבדת שיניים יש לעדכן את היחידה הסביבתית על הימצאות מכשור לבדיקות רנטגן .

פינוי כספית מבית העסק ייעשה באופן מוסדר על פי כל דין לטיפול בפסולת מסוכנת. קבלות על פינוי כנ"ל יישמרו בבית העסק לתקופה של פחות 3 שנים לעיון היחידה הסביבתית.

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה
2.1 גז חובה על בעל העסק להכין תכנית להיערכות למצבי חירום בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה 2013 ולהיערך בהתאם להנחיות המשרד – עותק התכנית יועבר ליחידה הסביבתית.

חובה על בעל העסק לפעול בהתאם לחוק חומרים מסוכנים 1993 ולפעול לקבלת היתר רעלים בהתאם לחוק ועל פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה .

העסק המחויב בהתקנת מז"ח לפני הזרמת המים ע"פ חוק בריאות העם:

·         חייב לקבל אישור ראשוני ממשרד הבריאות .

·         לבדוק תקינות המז"ח המותקן בכניסת המים ע"י בודק מוסמך ולשלוח את דוח הבדיקה למשרדי תאגיד המים , למשרד הבריאות ולמשרד רישוי עסקים.

·         אחת לשנה ע"פ החוק, מחויב בעל העסק לבדוק את תקינות המז"ח ע"י בודק מוסמך ולשלוח אישור הבודק לתאגיד, למשרד הבריאות , ולמשרד רישוי עסקים את דוח הבדיקה .

·         ע"פ החוק חייב להתקין, לתקן ולהחליף את המז"ח במידת הצורך על חשבונו ובאופן מידי.

 

בהקמת מפעל ו/או בשדרוגו, חייב העסק לעדכן את תאגיד המים :

·         צריכת מים שנתית, יומית ובשעת שיא ייצור שפכים .

·         איכות השפכים תיבדק בהתאם לקריטריונים של וועדת ענבר .

·         במקרים חריגים יש לבקש היתר מהתאגיד , במקרה של יצור שפכים חריגים/אסורים.

קבלת אישור לפתיחת העסק/להארכת רישוי העסק, מהווה תנאי להמצאת אישור בהעדר חובות לתאגיד המים

 

2.2 דלק לסוגיו חובה על בעל העסק להכין תכנית להיערכות למצבי חירום בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה 2013 ולהיערך בהתאם להנחיות המשרד – עותק התכנית יועבר ליחידה הסביבתית . העסק המחויב בהתקנת מז"ח לפני הזרמת המים ע"פ חוק בריאות העם:

·         חייב לקבל אישור ראשוני ממשרד הבריאות .

·         לבדוק תקינות המז"ח המותקן בכניסת המים ע"י בודק מוסמך ולשלוח את דוח הבדיקה למשרדי תאגיד המים, למשרד הבריאות ולמשרד רישוי עסקים.

·         אחת לשנה ע"פ החוק , מחויב בעל העסק לבדוק את תקינות המז"ח ע"י בודק מוסמך ולשלוח את אישור הבודק לתאגיד , למשרד הבריאות ולמשרד רישוי עסקים , את דוח הבדיקה.

·         ע"פ חוק חייב להתקין, לתקן ולהחליף את המז"ח במידת הצורך על חשבונו ובאופן מידי.

בהקמת מפעל ו/או בשדרוגו, חייב העסק לעדכן את תאגיד המים:

·         צריכת מים שנתית, יומית ובשעת שיא ייצור שפכים.

·         במקרים חריגים יש לבקש היתר מהתאגיד במקרה של יצור שפכים חריגים/אסורים.

קבלת אישור לפתיחת העסק/ להארכת רישוי העסק, מהווה תנאי להמצאת אישור בהעדר חובות לתאגיד המים.

 

3.3 הדברה
3.3 א הדברה תברואתית אחסון של למעלה מ50 ק"ג חומרים מסוכנים בהתאם לחוק חומרים מסוכנים 1993 יחויב בהיתר רעלים .

 

בעל העסק יעביר ליחידה הסביבתית עדכון על החומרים וכמויותיהם המאוחסנים בבית העסק.

 

בהתאם לחומרים והכמויות יועברו הנחיות היחידה לאופן אחסון החומרים, ציוד במגן ונוהל החירום הנדרשים בבית העסק .

לא יאושר באזורי מגורים
3.3 ב הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים אחסון של למעלה מ-50 ק"ג חומרים מסוכנים בהתאם לחוק חומרים מסוכנים 1993 יחויב בהיתר רעלים .

 

בעל העסק יעביר ליחידה הסביבתית עדכון על החומרים וכמויותיהם המאוחסנים בבית העסק.

 

בהתאם לחומרים והכמויות יועברו הנחיות היחידה לאופן אחסון החומרים , ציוד המגן ונוהל החירום הנדרשים בבית העסק.

לא יאושר באזורי מגורים

העסק המחויב בהתקנת מז"ח לפני הזרמת המים ע"פ חוק בריאות העם:

·         חייב לקבל אישור ראשוני ממשרד הבריאות .

·         לבדוק תקינות המז"ח המותקן בכניסת המים ע"י בודק מוסמך ולשלוח את דוח הבדיקה למשרדי תאגיד המים, למשרד הבריאות ולמשרד רישוי עסקים.

·         אחת לשנה ע"פ החוק , מחויב בעל העסק לבדוק את תקינות המז"ח ע"י בודק מוסמך ולשלוח את אישור הבודק לתאגיד, למשרד הבריאות ולמשרד רישוי עסקים את דוח הבדיקה.

·         ע"פ החוק חייב להתקין, לתקן ולהחליף את המז"ח במידת הצורך על חשבונו ובאופן מידי.

בהקמת מפעל ו/או בשדרוגו, חייב העסק לעדכן את תאגיד המים.

·         צריכת מים שנתית, יומית ובשעת שיא ייצור שפכים .

·         איכות השפכים תיבדק בהתאם לקריטריונים של וועדת ענבר .

·         במקרים חריגים יש לבקש היתר מהתאגיד במקרה של ייצור שפכים חריגים/אסורים.

קבלת אישור לפתיחת העסק /להארכת רישוי העסק , מהווה תנאי להמצאת אישור בהעדר חובות לתאגיד המים

3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
3.4 ג מכירתם אחסון של למעלה מ50 ק"ג חומרים מסוכנים בהתאם לחוק חומרים מסוכנים 1993 יחויב בהיתר רעלים .

בעל העסק יעביר לאגף איכות הסביבה עדכון על החומרים וכמויותיהם המאוחסנים בבית העסק.

בהתאם לחומרים ולכמויות יועברו הנחיות היחידה לאופן אחסון החומרים, ציוד המגן ונוהל החירום הנדרשים בבית העסק.

 

 
קבוצה 4 – מזון
4.7 ב מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי , שאין בו טיפול במזון , לרבות משלוח מזון    
4.7 ג אטליז -מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים    
4.7 ד מרכול- כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון לרבות משלוחי מזון    
קבוצה 5 – מים ופסולת
5.1 אשפה ופסולת , למעט פסולת חומרים מסוכנים העסק מחויב בהתקנת מז"ח לפני הזרמת המים ע"פ חוק בריאות העם .

·         חייב לקבל אישור ראשוני ממשרד הבריאות .

·         לבדוק תקינות המז"ח המותקן בכניסת מים ע"י בודק מוסמך ולשלוח את דוח הבדיקה למשרדי תאגיד המים, למשרד הבריאות ולמשרד רישוי עסקים.

·         אחת לשנה ע"פ החוק מחויב בעל העסק לבדוק את תקינות המז"ח ע"י בודק מוסמך ולשלוח את אישור הבודק לתאגיד, למשרד הבריאות ולמשרד רישוי עסקים את דוח הבדיקה .

·         ע"פ החוק חייב להתקין, לתקן ולהחליף את המז"ח במידת הצורך על חשבונו ובאופן מידי .

 

בהקמת מפעל ו/או בשדרוגו , חייב העסק לעדכן את תאגיד המים :

·         צריכת מים שנתית, יומית ובשאת שיא ייצור שפכים

·         איכות השפכים תיבדק בהתאם לקריטריונים של וועדת ענבר

·         במקרים חריגים יש לבקש היתר מהתאגיד, במקרה של יצור שפכים חריגים/אסורים

קבלת אישור לפתיחת העסק/ להארכת רישוי העסק, מהווה תנאי להמצאת אישור בהעדר חובות לתאגיד המים .

5.1 ג טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה , ניצולה , מחזורה, מיונה, קומפנסציה, שריפתה תחנת מעבר חדשה/תחנה לטיפול בפסולת לא תוקם אלא רק לאחר שביצעה תסקיר השפעה על הסביבה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ולאחר קבלת הגדרת מרחק מגבולות מגרשים של שימוש רגיש (מוסדות חינוך, מבני ציבור, בתי חולים וכד') מהאגף לאיכות הסביבה.  
5.1 ד' אתר לסילוק פסולת יבשה תחנת מעבר חדשה/תחנה לטיפול בפסולת לא תוקם אלא רק לאחר שביצעה תסקיר השפעה על הסביבה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ולאחר קבלת הגדרת מרחק מגבולות מגרשים של שימוש רגיש (מוסדות חינוך, מבני ציבור, בתי חולים וכד') מהאגף לאיכות הסביבה.  
5.1 ה אתר לסילוק פסולת מעורבת לרבות פסדים תחנת מעבר חדשה/תחנה לטיפול בפסולת לא תוקם אלא רק לאחר שביצעה תסקיר השפעה על הסביבה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ולאחר קבלת הגדרת מרחק מגבולות מגרשים של שימוש רגיש (מוסדות חינוך, מבני ציבור, בתי חולים וכד') מהאגף לאיכות הסביבה.  
6.4 מכבסה, ניקוי יבש,

לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים .

צנרת להוצאת אדי ייבוש תותקן באופן שימנע מטרדים לשכנים או לשימושים קרובים . יש להתקין צנרת שלא תחת פתחי מגורים או חלונות של עסקים קרובים העסק המחויב בהתקנת מז"ח לפני הזרמת המים ע"פ חוק בריאות העם:

·         חייב לקבל אישור ראשוני ממשרד הבריאות .

·         לבדוק תקינות המז"ח המותקן בכניסת מים ע"י בודק מוסמך ולשלוח את דוח הבדיקה למשרדי תאגיד המים, למשרד הבריאות ולמשרד רישוי עסקים.

·         אחת לשנה ע"פ החוק מחויב בעל העסק לבדוק את תקינות המז"ח ע"י בודק מוסמך ולשלוח את אישור הבודק לתאגיד, למשרד הבריאות ולמשרד רישוי עסקים את דוח הבדיקה .

·         ע"פ חוק חייב להתקין, לתקן ולהחליף את המז"ח במידת הצורך על חשבונו ובאופן מידי.

 

בהקמת מפעל ו/או בשדרוגו , חייב העסק לעדכן את תאגיד המים:

·         צריכת מים שנתית, יומית ובשאת שיא ייצור שפכים.

·         איכות השפכים תיבדק בהתאם לקריטריונים של וועדת ענבר.

·          במקרים חריגים יש  לבקש היתר מהתאגיד במקרה של יצור שפכים חריגים/אסורים.

קבלת אישור לפתיחת העסק/להארכת רישוי העסק, מהווה תנאי להמצאת אישור בהעדר חובות לתאגיד המים.

6.8 קניון
6.8 א ניהולו ·         בנקודת חיבור לביוב העירוני של קניון שיש בו בית אוכל , יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)"

·         בתי אוכל כהגדרתם בסעיף 4.2 לצו רישוי עסקים (מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה בקניון או מחוצה לו), ימוקמו אך ורק בקומה ייעודית שהוכשרה לכך ויכללו מערכת סינון ריחות.

·         בעל העסק יציב בתחום העסק בלבד (הצבה במרחב הציבורי תהיה טעונה אישור העירייה) מכלי איסוף שמן משומש שיועבר למחזור לחברה המאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה.

קבוצה 7 – עינוג ציבורי ,נופש וספורט
7.1 אירוח ולינה
7.1 א בית מלון , פנסיון, אכסניה וכיו"ב 1.      בעל העסק יציב בתחום העסק בלבד (הצבה במרחב הציבורי תהיה טעונה אישור העירייה), מכלי איסוף ומחזור שמן משומש .
השמן המשומש יועבר למחזור לחברה המאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה.2.      בנקודת חיבור לביוב העירוני של העסק יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)".

3.      במטבחים/אזורי בישול והכנת מזון יותקנו מערכות סינון ריחות בהתאם להנחיות למניעת זיהום אויר ורעש ממסעדות.

7.1 ג בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו מקום מגורים לזקנים . 1.      כל הפסולת הרפואית(ביולוגית פתוגנית) הנוצרת בעסק, תיאסף במכלים יעודים ומסומנים בהתאם ויועברו לאתר פסולת מורשה על פי כל דין לטיפול בפסולת מסוג זה .

2.      בעל העסק יציב בתחום העסק בלבד (הצבה במרחב הציבורי תהיה טעונה אישור העירייה), מכלי איסוף ומחזור לפסולת בהתאם להנחיות הרשות  לרבות: קרטון (כולל דחסן), בקבוקים, נייר, אריזות ושמן משומש.

3.      בנקודת חיבור לביוב העירוני של בית אבות ף שישי בו מטבח פעיל (מעבר להפשרה, חימום, והגשה,) יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)" שמן המשומש מפעילות המטבח הפעיל, יועבר למחזור לחברה המאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה .

7.1 ה שטח או גן המשמש לחניית טילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום בעל העסק יפעיל את השטח באופן שימנע מטרדי אבק .

 

בשטח העסק יוצבו מכלים לפינוי פסולת ופסולת למחזור (לרבות אריזות, נייר וקרטון ) בהתאם להנחיות הרשות המקומית.

7.4 מים- נופש העסק המחויב בהתקנת מז"ח לפני הזרמת המים ע"פ חוק בריאות העם :

·         חייב לקבל אישור ראשוני ממשרד הבריאות.

·         לבדוק תקינות המז"ח המותקן בכניסת המים ע"י בודק מוסמך ולשלוח את דוח הבדיקה למשרדי תאגיד המים, למשרד הבריאות ולמשרד רישוי עסקים.

·         אחת לשנה ע"פ החוק, מחויב בעל העסק לבדוק את תקינות המז"ח ע"י בודק מוסמך ולשלוח את אישור הבודק לתאגיד, למשרד הבריאות ולמשרד רישוי העסקים את דוח הבדיקה.

·         ע"פ חוק חייב להתקין , לתקן ולהחליף את המז"ח במידת הצורך על חשבונו ובאופן מידי .

בהקמת מפעל ו/או בשדרוגו, חייב העסק לעדכן את תאגיד המים:

·         צריכת מים שנתית, יומית ובשעת שיא ייצור שפכים .

·         איכות השפכים תיבדק בהתאם לקריטריונים של וועדת ענבר .

·         במקרים חריגים יש לבקש היתר מהתאגיד במקרה של יצור שפכים חריגים/אסורים .

קבלת אישור לפתיחת העסק /להארכת רישוי העסק, מהווה תנאי להמצאת אישור העדר חובות לתאגיד המים .

7.4 א בריכת שחיה לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש . בעל עסק לא יפעיל בריכת שחייה ללא קבלת היתר רעלים בר תוקף ויפעל בהתאם לחוק חומרים מסוכנים 1993.

תנאי האגף לאיכות הסביבה יועברו בהתאם לסוג ולכמויות החומרים המאוחסנים בבית העסק.

קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה , נשק ותחמושת
9.1 כלי נשק ותחמושת
9.1 א מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה) היה והעסק מחזיק חומרים בכמות הנדרשת בהיתר רעלים בהתאם לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג -1993 העסק יופעל כאשר בידי אחד או יותר מעובדיו היתר רעלים בר -תוקף, בעל העסק יבטיח כי היתר רעלים יחודש במועד בו, ויפעל בהתאם לתנאים הקבועים בו .

 

פינוי פסולת חומרים מסוכנים, יפונו בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א -1990 . אישורי המשלוח מהעסק ליעד הפינוי במורשה ישמרו בעסק במשך 3 שנים לפחות ויוצגו לנותן האישור ע"פ דרישתו.

קבוצה 10 – תעשייה , מלאכה, כימיה ומחצבים
10.1 אבני חן, יהלומים -ליטושם ,עיבודם בעל העסק יפעל למניעת מטרדי איכות אוויר מפעילות בית העסק .

 

פתחי בית העסק יהיו סגורים ואטומים בכל זמן פעילות העסק או יותקנו בהם אמצעים לסינון חלקיקים ואבק הנפלטים מפעילות העסק.

ימוקמו רק באזור התעשייה.
10.3 בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה העסק המחויב בהתקנת מז"ח לפני הזרמת המים ע"פ חוק בריאות העם :

·         חייב לקבל אישור ראשוני ממשרד הבריאות.

·         לבדוק תקינות המז"ח המותקן בכניסת המים ע"י בודק מוסמך ולשלוח את דוח הבדיקה למשרדי תאגיד המים, למשרד הבריאות ולמשרד רישוי עסקים.

·         אחת לשנה ע"פ החוק, מחויב בעל העסק לבדוק את תקינות המז"ח ע"י בודק מוסמך ולשלוח את אישור הבודק לתאגיד, למשרד הבריאות ולמשרד רישוי העסקים את דוח הבדיקה.

·         ע"פ חוק חייב להתקין , לתקן ולהחליף את המז"ח במידת הצורך על חשבונו ובאופן מידי .

בהקמת מפעל ו/או בשדרוגו, חייב העסק לעדכן את תאגיד המים:

·         צריכת מים שנתית, יומית ובשעת שיא ייצור שפכים .

·         איכות השפכים תיבדק בהתאם לקריטריונים של וועדת ענבר .

·         במקרים חריגים יש לבקש היתר מהתאגיד במקרה של יצור שפכים חריגים/אסורים .

קבלת אישור לפתיחת העסק /להארכת רישוי העסק, מהווה תנאי להמצאת אישור העדר חובות לתאגיד המים .

 10.14ב פחחות, למעט פחחות רכב. יאושר באזור התעשייה מערב בלבד .
10.14 ג מסגריה יאושר באזור התעשייה בלבד.
10.14 ד ייצור שלטים יאושר באזור התעשייה בלבד.
10.14 ה אחסונם, מיונם סחר בהם לא יאושר באזורי מגורים.

 

מפרט אחיד בתחום איכות הסביבה

להלן רקע והנחיות איכות הסביבה בתחומים: מפגעי רעש, מטרדי ריח ועשן, זיהום קרקע, חומרים מסוכנים, שפכי תעשייה, פסולת מזיקים ואסבסט.
מטרת ההנחיות היא להבטיח שמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה .
ההנחיות מתבססות על חוקים, תקנות, צווים וחוקי עזר מקומיים, אשר גוברים על ההנחיות במקרה של סתירה .
ההנחיות להלן אינן מיועדות לעסקים שמופיעים בטור ג(1) בצו רישוי העסקים (עסקים טעוני רישוי).

מפגעי רעש
הרעש הוא קול לא רצוי והפרעה סביבתית. רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש הולכת וגדלה וכך גם הדרישה לנקיטת אמצעיים להפחתתם. לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם .
הרעש מעיק על העצבים, מגביר את צריכת האנרגיה של הגוף, מעייף ופוגע בכושר הריכוז.

 

 

הנחיות:

 1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) , התש"ן – 1990 .
 2. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם מטרד רעש כאמור בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992 .
 3. בעל אולם/ גן שמחות יעמוד בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו – 2006 .
 4. עסקים המשמיעים מוסיקה, כגון : ברים, מועדונים, אולמי/גני שמחות , יידרשו בנוסף לעמידה בתקנות המופיעות בסעיפים 1-3 להגיש תסקיר אקוסטי מאת אקוסטיקאי מוסמך, שיאשר שהמקום אינו מהווה מטרד רעש לסביבה .
 5. עסקים באזורי מגורים המפעילים מזגנים, מנועי קירור , מערכות אלקטרו – מכאניות, מערכות לטיפול באוויר או כל מתקן רועש אחר, יידרשו בנוסף לעמידה בתקנות המופיעות בסעיפים 1 ו- 2 , למגן את המתקנים מרעש ולהציג אישור מאקוסטיקאי מוסמך על כך .
 6. עסקי מזון בעלי מערכת לטיפול בריחות – ראו הנחיות בפרק מטרדי ריח ועשן .
 7. ע"פ דרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה שומרון, יתקין בעל העסק מיגון אקוסטי.

קישורים:

 • תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) , התש"ן – 1990.
 • תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992 .
 • תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו -2006.
 • הנחיות לדוח אקוסטי לעסק משמיע מוסיקה.
 • הנחיות והמלצות לפתרונות אקוסטיים למערכות מכאניות .

מטרדי ריח ועשן
ריח הוא תכונה אורגנולפטית (בעל השפעה על המראה, הטעם והריח) הניתנת לתחושה באמצעות מערכת חוש הריח בזמן ההרחה של חומרים נדיפים מסוימים .
מטרד ריח חזק או בלתי סביר נקבע בין השאר לפי כמות התלונות וצוות מריחים שעברו הכשרה.

הנחיות:

 1. עסק של בית אוכל הפולט ריחות ו/או עשן , יידרש להתקין מערכת לטיפול באוויר, לפי המפורט בטבלה המופיעה בקישור.
 2. דלתות וחלונות המטבח בעסק יהיו סגורים דרך קבע בזמן העבודה והבישול .

קישורים:

 • חוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 .
 • מתקני טיפול הנדרשים למניעת עשן וריחות ממסעדות/ בתי אוכל ובמפעלים לעישון בשר/דגים +תיאור סכמתי של מערכת לטיפול בזיהום אוויר ורעש במסעדות /בתי אוכל.

זיהום קרקע
קרקע מזוהמת הינה קרקע שמצוי בה חומר מזהם, הגורם לכך שהקרקע תהווה סיכון לבריאות הציבור או לסביבה.

זיהום קרקע הינו שחרור של חומר מזהם לקרקע , הגורם לכך שהקרקע תהיה קרקע מזוהמת ואם הייתה הקרקע מזוהמת טרם שחרור כאמור, יראו כל שחרור נוסף של חומר מזהם לקרקע כזיהום קרקע.

הנחיות:

 1. בעל העסק לא יגרום לזיהום קרקע וימנע מכל פעולה המזהמת קרקע או עלולה לגרום לזיהום קרקע, במישרין או בעקיפין, מיד או בחלוף הזמן.
 2. בעל העסק לא יסלק לקרקע חומר מוצק, נוזל או גז או קרקע מזוהמת אלא בהתאם להוראות כל דין ובאישור נותן האישור.
 3. במידה וקיים חשש/חשד להמצאות זיהום קרקע במגרש בו מתוכנן העסק, יידרש העסק לערוך סקר קרקע , לפני תחילת הפעילות /הבנייה .
 4. עסק בעל היתר רעלים, יתכן ויידרש לפני סגירה או העתקת המפעל, לערוך סקר קרקע. עפ"י המלצות הסקר יבוצע טיהור וניקוי השטח כולל מבנים קבועים וציוד.
 5. אחסון סולר/שמן/חומר מזהם קרקע יהיה בתוך מיכל (כלי קיבול). המיכל יוצב במאצרה העמידה לחומר המאוחסן במיכל. המאצרה תעמוד בתנאים:
 • קיבולת המאצרה תהיה לפחות 110% מנפח המכל המאוחסן בה.
 • במידה ולמאצרה פתח ניקוז הפתח יהיה סגור למעט לשם ריקון יזום של מי נגר נקיים.
 • המאצרה תשמר נקייה בכל עת .

קישור:
א. הנחיות המשרד להגנה"ס לתכנון וביצוע של סקרי קרקע ושיקום קרקע מזוהמת

חומרים מסוכנים

עפ"י חוק חומרים מסוכנים התשנ"ג – 1993 , לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. היתר הרעלים ניתן לאחר בדיקת אנשי המקצוע, כולל ביקור במפעל, בחינת הסיכונים וההערכות למניעתם , וכן קביעת דרישות ותנאים לטיפול בהם, בשגרה ובחירום. רעל הוא כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים.
תוקף היתר רעלים נקבע בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס"ג – 2003 . על פי התקנות , מסווגים העוסקים בחומרים מסוכנים לפי רמת הסיכון (לטווח המיידי או לטווח הבינוני והארוך) הנשקפת מהם סכנה לאדם ולסביבה.
תוקף ההיתר:

דרגה A- שנה אחת.
דרגה B- שנתיים.
דרגה C- שלוש שנים.

הנחיות :
לשם קבלת היתר רעלים, בעל העסק יפנה למשרד להגנת הסביבה , מחוז מרכז,
בטלפון: 08-9788800.

קישורים:

 • חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג – 1993 .
 • תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו – 1996 .
 • טופס בקשה להיתר רעלים.

 

שפכי תעשייה

רוב מוחלט של שפכי התעשייה והשפכים הביתיים – סניטאריים הנוצרים בישראל מושבים להשקיה חקלאית. לשם כך, נקבעים סטנדרטים המגבילים את איכות השפכים המוזרמים למכוני טיהור השפכים העירוניים (מט"שים) .

 

הנחיות:

 1. על כל בעל עסק לעמוד בכללי תאגידי מים וביוב ובתקנות המופיעות בקישורים להלן.
 2. חל איסור על הזרמת תשטיפים/שפכים/נוזלים אל מחוץ לשטח העסק.
 3. במקומות בהם קיימת תשתית ביוב ציבורית – חובה על העסק להתחבר אל מערכת הביוב הציבורית ולהזרים אליה את כל השפכים והתשטיפים הנוצרים בעסק. במקום בו לא קיימת מערכת ביוב ציבורית – על בעל העסק להתקין מיכל אגירה אטום ועמיד בפני החומרים המוזרמים אליו. כל השפכים/ התשטיפים הנוצרים בעסק ייאגרו במיכל זה. המיכל יפונה בתדירות אשר תמנע זליגת שפכים, וכן תמנע מטרדי ריח .

המיכל יצויד במערכת אלקטרונית למניעת זליגה הכוללת מצוף והתראה ישירה לבעל העסק.

 1. במקרה של פינוי שפכים על ידי מוביל שפכים , ישמור בעל העסק בעסק קבלות על פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים, לתקופה של שלוש שנים לפחות .

קישורים:

 • תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח -1998.
 • תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), התשס"א – 2000.
 • תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג – 2003.
 • תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשיה) התשס"ד – 2003.
 • כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א – 2011.
 • כללי תאגידי מים וביוב – למועצות אזוריות ומקומיות (מכניסתו לתוקף).

אסבסט

אסבסט הוא שם כללי לקבוצת חומרים טבעיים בעלי מבנה גבישי של סיבים צרים וארוכים. לסיבי האסבסט תוחלת חיים ארוכה והם עמידים בפני אש, חום, קורוזיה, כוח מכני וכימיקלים. האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם, חדירה של סיבי האסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות, שאינן ניתנות לריפוי, המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית .כל שימוש חדש באסבסט (ייצור, ייבוא, מסחר, בניה ושיווק) אסור בישראל, עם זאת, מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט – צמנט במצב תקין .

הנחיות:

 1. בעל עסק לא יתקין אסבסט , מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט ולא יבנה באסבסט בין אם לשימוש חדש ובין לצורך תיקון ,שיפוץ, או חידוש לשימוש קיים.
 2. בעל עסק המחזיק המכיל אסבסט צמנט, יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין, ללא שברים וסדקים.
 3. בעל העסק יפנה על פי כל דין פסולת מוצקה לאחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
 • פסולת מוצקה הניתנת למחזור -לרבות -פסולת קרטון/ נייר/ מתכת/ עץ/ פלסטיק תפונה למפעל מחזור המורשה על פי כל דין בהתאם להוראות חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור התשנ"ג – 1993 .
 • פסולת מוצקה שאינה ניתנת למחזור לאתר סילוק פסולת מורשה על פי כל דין.
 • לתחנת מעבר לפסולת מוצקה מורשה על פי כל דין .
 • פינוי הפסולת ייעשה בתיאום עם האחראי על פינוי הפסולת ברשות המקומית .
 • אין לבצע שריפת פסולת בשטח העסק.

קישור:

 • חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור התשנ"ג – 1993 .

מזיקים:

בישראל יש מס' סוגים של מזיקים הנחלקים למשפחות של מכרסמים, זוחלים, חרקים, עופות ועוד. מניעת מטרד ממזיקים יכולה להיעשות ע"י פעולות מניעה (כגון אחסון נאות של פסולת/שלילת תנאים להיווצרות בתי גידול), או ע"י הדברה. רוב רובה של ההדברה מיועד למאבק בחרקים (משפחה הכוללת בין היתר: יתושים, זבובים, נמלים, מקקים). חומרי ההדברה המסורתיים מבוססים על רעלים (העלולים להזיק לבע"ח נוספים מלבד המזיקים, כגון בני אדם), ועל כן יש לבצע הדברה בהתאם לאמצעי זהירות (ראה הנחיות להלן).

הנחיות:

 1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למטרדי מזיקים.
 2. ע"פ דרישת היחידה יבצע בעל העסק ניטור שבועי לבדיקת הימצאות מזיקים ובתי גידול למזיקים.
 3. בעל העסק ירשום וישמור את ממצאי הניטור למשך שנה לפחות .
 4. במקרה ונמצאו מזיקים או בתי גידול למזיקים, ינקוט בעל העסק אמצעים לסילוק בתי הגידול ויינקטו פעולות להדברת מזיקים .
 5. פעולות הדברה באמצעות חומרי הדברה יבוצעו ע"י מדביר מוסמך מכוח תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה – 1975 .
 6. העתק של רישום פעולות ההדברה יבוצעו בתכשירי הדברה שאושרו מכוח תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד – 1994, ונשמרו כדין .

קישורים:

 • תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה – 1975.
 • תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994.

 

כללי:

הנחיות:

 1. על העסק לעמוד בדרישות תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -1992 .
 2. ע"פ דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס "שורק" יגיש בעל העסק דו"ח סביבתי /פרשה טכנית /סקר סיכונים/ דו"ח אקוסטי אשר יוכן על ידי איש מקצוע , בתיאום מראש עם היחידה .
 3. ע"פ דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס "שורק" יבצע בעל העסק דיגום שפכים/ אוויר או ביצוע מדידות רעש /קרינה ע"י איש מקצוע המוסמך לכך ו/או מעבדה מוסמכת .
 4. במקרה ונמצאו מזיקים או בתי גידול למזיקים, ינקוט בעל העסק אמצעים לסילוק בתי הגידול ויינקטו פעולות להדברת מזיקים .
 5. פעולות הדברה באמצעות חומרי הדברה יבוצעו ע"י מדביר מוסמך מכוח תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה – 1975.
 6. העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק למשך שנתיים לפחות. פעולות ההדברה יבוצעו בתכשירי הדברה שאושרו מכוח תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם) , התשנ"ד – 1994 ונרכשו כדין.

קישורים:

 • תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה – 1975.
 • תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994.

כללי:

הנחיות:

 1. על העסק לעמוד בדרישות תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב 1992 .
 2. ע"פ דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס "שורק" יגיש בעל העסק דו"ח סביבתי /פרשה טכנית/ סקר סיכונים/ דו"ח אקוסטי אשר יוכן ע"י איש מקצוע, בתאום מראש עם היחידה.
 3. ע"פ דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס "שורק" יבצע בעל העסק דיגום שפכים/ אוויר או ביצוע מדידות רעש/ קרינה ע"י איש מקצוע המוסמך לכך ו/או מעבדה מוסמכת.
 4. על פי דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס "שורק" יתקין בעל העסק מתקני קדם/ מתקני טיפול באוויר/ארובות יסדיר תשתיות בכדי למנוע מטרדים ונזקים סביבתיים .
 5. לפני הקמת עסק, על בעל העסק לבדוק את התאמת ייעוד הקרקע (ע"פ התוכניות הרלוונטיות), לפעילות המבוצעת בעסק, (לדוג' תוכנית ב.ש. 154החלה על אזור תעשייה צפוני בבית שמש, אוסרת על הקמת סוגי עסקים ספציפיים בתחום התוכנית).

קישור: 

 • תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) , התשנ"ב 1992.

הערה:
חלק מבתי מזון (כגון: מאפיות, צליית השר, המבורגר) הנמצאים באזורי מגורים נדרשים להתקין ארובה. יש לוודא כי קיים אישור ממחלקת הנדסה להקמת ארובה לפני תחילת הקמת העסק.

התנהלות כללית של עסקים

 1. התנהלות כללית של עסקים
  • בעל עסק יציב תווית בגודל 10X20 ס"מ לפחות ועליה שם בעל העסק או האחראי לניהולו , החזית העסק, במקום הנראה לעין .
  • בעל העסק יציג את רישיון העסק במקום הנראה לעין הלקוחות , בעסק.
  • בעל עסק לא יגרום לתפיסת המדרכה שלפני העסק ו/או מעברים ציבוריים , ע"י הצבת שולחנות כסאות וכל חפץ אחר ללא היתר לכך הניתן על פי חוק העזר העירוני אריאל (שמירת סדר והניקיון).
  • במקרה ובעל העסק קיבל היתר להעמדת שולחנות וכסאות , יפעל ע"פ תנאי ההיתר לרבות אך לא רק:
   • הצגת ההיתר במקום הנראה לעין בעסק.
   • השארת מעבר חופשי של הולכי רגל של 1.5 מטר לפחות בחזית העסק.
   • אי הצבת מכשול פיזי על המדרכה כגון שולחן קבוע או מעקה וכדומה.
   • הצבת השולחנות והכיסאות תותר על פי תרשים שאושר ע"י אגף רישוי עסקים.
   • לא יאחסן את הכיסאות והשולחנות ברחוב, לאחר סיום השימוש בהם. במקרה של חריגה מסעיף זה, רשאית המועצה לפנות את השולחנות והכיסאות ולחייב את בעל העסק בעלות הפינוי .
   • ישמור על ניקיון השטח בו הותר לו להציב שולחנות וכיסאות .
   • לעסק יש רישיון עסק בתוקף .
   • כל עסק שהותר לו להציב שולחנות וכסאות יחויב בהקמת שירותים לשימוש לקוחות העסק, למעט מי שקבל לכך פטור מאת הרשות .
  • חל איסור על הוצאת סחורה לכל סוגי העסקים , למעט באותם מקרים (לדוג', חגים אירועים מיוחדים וכדומה) שניתן לכך אישור מיוחד בכתב של מנהל אכיפה עירוני.
  • בעל עסק לא יקיים/יבצע כל פעילות עסקית שהיא בעסק, במועד ובשעות שאסורה פתיחתו על פי חוק העזר למ.מ קרני שומרון (פתיחת עסקים וסגירתם).
  • בעל עסק לא יפעיל את עסקו בלילה , בין השעות 00:00-06:00 , אלא רק לאחר קבלת היתר מתאים מאת ראש העיר כאמור בחוק העזר למ.מ קרני שומרון (פתיחת עסקים וסגירתם).
  • יינתנו היתרים לבתי אוכל לבצע משלוחים לאחר השעה 00:00 בלילה .
  • בעל העסק ישמור על המראה הנאה והמצב התקין של עסקו לרבות החזית .
  • סגירת חורף תתבצע רק לאחר הגשת בקשה וקבלת אישור לכך מאת מחלקת הנדסה ולאחר שבעל העסק עמד בכל האמור במסמך "הנחייה להגשת בקשה לסגירת חורף". כמו כן סגירת חורף תותר רק לעסקים המוגדרים "כבתי אוכל".
  • כל פריקה וטעינה בעסק, תתבצע בין השעות 07:00-10:00 בלבד, אלא אם כן הוצב במקום תמרור המורה אחרת .

 

בקשה לרישיון עסק בראי תכנון ובניה
להלן תרשים המציג באופן כללי את מדיניות העיריה , בראי תכנון ובנייה:

 

דרישות פרטניות

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות".

הגדרות אזורי העיר (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) :

 1. שכונות מגורים – אזור המשמש למגורים בלבד .
 2. מגורים+ חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות.
 3. אזור מבנה ציבור .
 4. אזור שטחי ציבור .
 5. אזור מגורים ומבנה ציבור .
 6. אזור תעשייה מלאכה ומסחר – א.ת זעיר.
 7. אזור תעשיה – מערב.
 8. אזור מסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי ע"פ התב"ע .
 9. אזור הייטק
 10. אזור מוסד אקדמאי .
 11. אזור מעונות אקדמאים .
 12. מתקנים הנדסיים – בריכות מים, אנטנות, משאבות ביוב ומט"ש.
 13. אזור תחנת דלק ושרותי דרך .
 14. אזור מלונאות חופשי .
 15. אזור מסחר תיירותי .
 16. אזור חניה – חניונים ציבוריים.

בעל עסק זכור – הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כך מגרש והוראות היתר הבנייה החלים על המגרש.

בריאות, רוקחות, קוסמטיקה.

פריט תיאור העסק טעון רישיון דרישות

האגף/מחלקה/גורם רלוונטי

מדיניות המועצה
1.1 בית מרקחת בעל העסק יפנה פסולת חומר מסוכן, פסולת רפואית ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה על פי כל דין .

יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר פינוי למשך 3 שנים ולהציגם לאגף איכות הסביבה על פי דרישתו .

כל אזור בו מותר מסחר על פי התב"ע

 

בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות ואין באמור מסמך זה כדי לפתור אותך מקיום דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה .

       דלק ואנרגיה

קבוצה 2- דלק ואנרגיה
2.2 דלק לסוגיו
פריט 2.2 א תחנת דלק ותדלוק .

פריט תיאור העסק טעון רישיון דרישות

האגף/מחלקה/גורם רלוונטי

מדיניות המועצה
2.1 א מילוי מכלים ומכליות לא תותר במ.מ קרני שומרון
2.1 ה תיקון מכלי גז לא תאושר הקמה במ.מ קרני שומרון
2.1 ו חניון למכליות לא תותר במ.מ קרני שומרון
2.2 א תחנת דלק ותדלוק אין דרישות נוספות מעבר לדרישות נותני האישור

 

 

 

בעל העסק יציב מתקנים נפרדים לאיסוף כל סוג פסולת הנוצר בתחנה וניתן למחזור ויפנה את הפסולת לקבלנים מורשים למטרות מחזור, שימוש חוזר או השבה

ההקמה תהיה בכפוף לתוכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4, בהתייחס לסוג התחנה ולמדיניות המועצה כפי שתתפרסם מעת לעת.

 

בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל הדרישות של נותני השירות הרלוונטיים לפריט עיסוק זה, בייחוד דרישות המשרד להגנת הסביבה וכל דרישות רלוונטיות אחרות ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.

חקלאות , בעלי – חיים

קבוצה 3 – חקלאות , בעלי חיים,
פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה  

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות
האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
מדיניות המועצה
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה לא תאושר הקמה במ.מ קרני שומרון
3.2 א בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם לא תותר במ.מ קרני שומרון
3.2 ג -3.2 ה חניטתם/ הפקת זרמה, הזרעה מלאכותית, העברה והשתלת עוברים בצאן ובבקר /מתן שירותי חיטוי, טילוף, הסרת קרניים, הדברת טפילים חיצוניים, גז. לא תותר במ.מ קרני שומרון
3.2 ז הובלתם לא תותר במ.מ קרני שומרון
3.2 ח עופות – גידולם, אחזקתם , טיפול בהם. לא תותר במ.מ קרני שומרון

 

קבוצה 3 -חקלאות, בע"ח, פריט 3.4  – חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, פריט 3.4 ג' -מכירתם

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות
האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
מדיניות המועצה
3.4 ג מכירת חומרי רעל וחומרי הדברה לשימוש חקלאי יאושר רק באזורי התעשייה או כחלק אינטגראלי מרשת קמעונאות למוצרי בית וגינה .

בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה .

    

 

 

 

 

 

 

מזון

קבוצה 4 – מזון 4.2 בית אוכל
פריט 4.2 א' – מסעדה, בית קפה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות
האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
מדיניות המועצה
4.2 א בית קפה, מסעדה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום. בעל עסק של בית אוכל העוסק בבישול , טיגון אפיה או צלייה, למעט עסק שקיבל פטור או הקלות מאת האגף לאיכה"ס , יתקין ויפעיל מערכת למניעת זיהום אוויר וריח על פי ההנחיות המופיעות במסמך

"הנחיות לטיפול בזיהום אוויר, ריח ורעש מבתי אוכל"

 

בעל עסק יקבל היתר מאגף הנדסה, טרם התקנה של : ארובות/מזגנים/מפוחים/מדחסים וכל ציוד שאינו נמצא בשטח הפרטי של המשתמש.

 

מפוחים ומנועים יותקנו באופן ובצורה כזו שלא יגרמו למטרדי רעש ועוצמתם תעמוד בדרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר ) – 1990 .

 

בבית אוכל מעל ל- 20 מקומות ישיבה, חל איסור לעשן אלא במקום שיוקצה לכך במיוחד, המקום ישולט ויסומן בהתאם, באופן ברור.

לא תותר נגינת תזמורת או כלים מוזיקליים או השמעת מוזיקה תחת כיפת השמיים או במקום פתוח בשטח סגור של בעסק, בהתאמה להנחיות של יועץ אקוסטי ובאופן שלא ייגרמו מטרדי רעש והעסק יעמוד בדרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) -1990 .

 

בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.

 

מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011 . המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת דלקים, שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011 . הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד . אישורי פינוי וקליטה כן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.

בעל העסק יתקין בשטח העסק מיכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש . המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110% . השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו לאגף לאיות הסביבה על פי דרישה.

בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף "עסקים בהם יש שימוש בבשר " שבפרק "דרישות כלליות מעסקים".

אין הגבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל הדרישות של נותני האישור  הרלוונטיים לפריט עיסוק זה, בייחוד משרד הבריאות וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.

4.2 ב מזנון , בית אוכל תיאסר מכירת אלכוהול ברחבי היישוב קרני שומרון .

 

מים ופסולת

קבוצה 5 – מים ופסולת, 5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1 ב' -איסופה והובלתה.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות
האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
מדיניות המועצה
5.1 ב איסופה, הובלתה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים בעל העסק יאסוף ויוביל את הפסולת באחריותו ועל חשבונו לאתר המאושר על פי כל דין ועל ידי הרשות. בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל פעילות של עיבוד, ניצול מחזור או מיון, אלא רק באתר המורשה לכך על פי כל דין ועל ידי הרשות .

 

בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, אך ורק במקום אשר אושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. שטיפת רכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך ע"י הרשות

משרד העסק – אין הגבלה.

 

 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות .

 

בעל עסק יאחסן כלי אצירה – ריקים או מלאים – במקום המאושר ע"י הרשות

 

בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו חלים עליך גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.

קבוצה 5 – מים ופסולת , 5.3 – שפכים וקולחין , פריט 5.3 ג' – הובלתם במכליות

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות
האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
מדיניות המועצה
5.3 ג' הובלתם שפכים וקולחין במכליות על בעל העסק להובלת שפכים חל איסור מוחלט להעביר את שפכי הביוביות לאתר אינו מורשה כמו שוחות ביוב בעיר או לאתר פסולת.

 

על הביובית לבצע ריקון לאתרים מורשים בלבד:

 

בעל העסק ימסור לבעל העסק המפנה את השפכים באמצעותו, אישור ריקון הביוביות לאחד המוקדים המוזכרים לעיל .

 

שטיפה וטיפול ברכבים יתבצעו אך ורק במט"ש

 

 

משרד בלבד – אין הגבלה .

 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך ע"י הרשות .

 

 

בעל עסק זכור

מלבד באמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.

 

 

מסחר ושונות
קבוצה 6 – מסחר ושונות , 6.8 -קניון , 6.8 א' – ניהולו

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות
האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
מדיניות המועצה
6.8 א ניהולו בעל העסק יתקין בעסק חדר אשפה שבו יעמוד ויפעל לפחות :

מכבש קרטונים, דחסנית לפסולת מעורבת ומיכל לפסולת אריזות ומכלים נוספים ע"פ דרישות אגף שפ"ע

 

תינתן התייחסות פרטנית בהתאם לתב"ע הרלוונטית
בעל הקניון יציב בשטחים הציבוריים של הקניון מתקנים להפרדת ואצירת פסולת אורגנית ושאר סוגי הפסולת המושלכת על ידי מבקרי הקניון, במיקום ובכמות שתידרש ע"י אגף שפ"ע .

 

 

 

בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.

6.9 רוכלות לא תותר ברחבי מ.מ קרני שומרון
6.12 עסק של אביזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם , הצצה על מעשה מיני לא תותר ברחבי מ.מ קרני שומרון למעט באזור תעשייה

         עינוג ציבורי , נופש וספורט

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט ,

7.7 – עינוג ציבורי

פריט 7.7 ו' – דיסקוטק

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות
האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
מדיניות המועצה
7.7 ו דיסקוטק חל איסור על השמעת מוזיקה מחוץ לכותלי העסק.

בעל העסק יגיש לאגף איכה"ס , חוות דעת אקוסטית שמטרתה להוכיח על ידי מדידות בשטח ו/או הערכות מקצועיות, שמערכת ההגברה הקולית, כאשר היא מופעלת בעצמה מרבית, עומדת בדרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) , התש"ן 1990 חוות הדעת האקוסטית תכלול גם התייחסות למיקום של הכניסה/יציאה של הקהל, מיקום החניה לכלי רכב לשם מניעת רעש בלתי סביר בסביבה הקרובה .האגף לאיכות הסביבה ידרוש במידה ונדרש – ע"פ מסקנות הסקר – התקנת אמצעים להפחתת רעש, לרמות הנדרשות בחוק .

חל איסור מוחלט על הקמת דיסקוטק בשכונות מגורים

 

בעל עסק זכור
מלבד האמור בטבלה זו , חלים עליך גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה , וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.

 

רכב ותעבורה
קבוצה 8 – רכב ותעבורה , 8.9 מוסך- מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי , פריט 8.9 א' – מכונאות כללית , פחחות וצביעה לרבות כלי רכב המונעים בגז.  

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות
האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
מדיניות המועצה
8.9 א מכונאות כללית , פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) מוסכים חדשים יוקמו אך ורק באזורי תעשייה .

בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה .

                                         

תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

קבוצה 10 – תעשייה , מלאכה, כימיה, מחצבים, 10.8 חומרי חיטוי או ניקוי , פריט 10.8 ב' אחסונם שלא לצורך מכירה במקום .

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות
האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
מדיניות המועצה
10.8 ב' אחסון חומרי חיטוי וניקוי שלא לצורך מכירה במקום רק באזורי תעשייה

בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין החל עליך , אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה .