חניות נכים – הגשת בקשה

הגשת בקשה לחניית רכב לנכה

מ.מ קרני שומרון מקצה מקומות חניה אישיים לנכים המתגוררים ביישוב ואשר עומדים בקריטריונים המפורטים בהמשך.

תהליך הקצאת מקום חניה לנכה העומד בקריטריונים:

הגשת הבקשה: ניתן להגיש באמצעות טופס בקשה להקצאת מקום חניה אישי לנכה, בצירוף המסמכים המהווים תנאי לזכאות.

את הטופס ניתן לשלוח בדואר, בפקס, במייל או לחילופין ניתן להגיע אל המועצה בשעות קבלת קהל.

טיפול בבקשה: טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים מועברים לוועדת התמרור ונדונים על ידה.

הקצאת מקום החניה: לאחר אישור הבקשה, יוצב תמרור המורה על מקום החניה שנקבע. מיקום התמרור נקבע על ידי המועצה על פי שיקולים מקצועיים ולפי תוכניות בשטח.

תוקף מקום החניה: מקום החניה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף. את תג הנכה יש לחדש לפי הוראות משרד הרישוי. לאחר החידוש יש להעביר את התג המחודש אל אגף התנועה להארכת תוקף מקום החניה.

במקרים של מעבר דירה, החלפת מקום עבודה, החלפת רכב או פטירה , יש ליצור קשר עם אגף התנועה, ולהודיע על השינוי.

מסמכים אותם יש להגיש בצרוף טופס הבקשה:

  • צילום "תג משולש" של משרד הרישוי (מצולם משני צדדים).
  • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
  • העתק רישיון רכב על שם הנכה.
  • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה.
  • העתק מחוות דעתו של רופא מומחה, המעידה על קיומם של 90% נכות לפחות בגפיים התחתונות בהתבסס על סעיפי הליקוי של משרד הבריאות.

נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה