מאגר יועצים

נוהל הצטרפות למאגר יועצים מועצה מקומית קרני שומרון

בהתאם להוראות שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2016/8

להצטרפות יש לקרוא את הנוהל, למלא את הטופס מטה ולצרף את הטפסים הנדרשים בקטגוריית הטפסים.

נוהל הצטרפות למאגר יועצים

קולות קוראים לייעוץ

יועצים שאושרו במאגר היועצים של קרני שומרון

טפסים