מכרזים במועצה

מכרזים

שם המכרזמספר המכרזתאריך אחרון להגשה 
מכרז זוטא לאספקה והתקנה של מבנה יביל משולב100/202018/06/2020 עד השעה 14:00
מכרז לבנייה ופיתוח 24 כיתות בית ספר יסודי במגרש 1 בגינות101/202007/07/2020 עד השעה 14:00
מכרז לביטוח רכוש וחבויות103/202007/09/2020 עד השעה 14:00