מכרז לאספקה והתקנת מתקני משחקים בשצ"פים

החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ

מכרז זוטא מס' 05/2019 לאספקה והתקנת מתקני משחקים בשצ"פים 40,41 נופי בניה בקרני שומרון

ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.

סיור קבלנים יתקיים ביום 17/02/2019 בשעה 12:30 במשרדי החברה הכלכלית.

את ההצעה יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד ליום 27/02/19 בשעה 12:00 .

מענה לשאלות / הבהרות נא לשלוח בכתב למייל: hadas@karneishomron.co.il.