מכרז לביצוע חניון לרכב כבד בשכונת נווה מנחם

חברה כלכלית לקרני שומרון בע"מ

מכרז פומבי מס' 03/2019 ביצוע חניון לרכב כבד בשכונת נווה מנחם בקרני שומרון

סיור קבלנים יתקיים ביום 04.02.2019  בשעה 12:00 בחברה הכלכלית. ההשתתפות בסיור הקבלנים –  חובה.

את ההצעה יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים במזכירות מועצה מקומית קרני שומרון עד ליום 14.02.2019 עד השעה 12:00 בצהריים. (מועד השתנה שימו לב להודעה מטה)

לא תתקבל כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ועל המציעים לקחת בחשבון כל עיכוב שיחול מטעמם.

שימת לב המציעים לאמור בסעיף 61 בנושא הוצאות ניהול תיאום תכנון ופיקוח

מענה לשאלות / הבהרות נא לשלוח בכתב למייל: hadas@karneishomron.co.il

ה' אדר א' התשע"ט

10 בפברואר 2019

 הודעה על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז פומבי 03/2019 לביצוע חניון לרכב כבד בשכונת נווה מנחם בקרני שומרון.

החברה הכלכלית לקרני שומרון  מבקשת לעדכן על שינוי במועד להגשת ההצעות במכרז הנדון.

המועד האחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים הינו ביום  17/02/2019, בשעה  12:00.

כמו כן יודגש כי ניתן לשלם עבור הזכות להשתתף במכרז עד ליום זה וכי את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז שיוגשו לתיבת המכרזים עד מועד זה.                                                                                              בברכה,

שרלי אטיאס מנכ"ל החברה

 

טפסי המכרז:

אומדן מתוקן- מכרז 03-2019 לביצוע חניון לרכב כבד בשכונת נווה מנחם בקרני שומרון

מסמכי מכרז 03-2019 ביצוע חניון לרכב כבד בשכונת נווה מנחם בקרני שומרון