מכרז להסדרת צומת המועצה הישנה בקרני שומרון

חברה כלכלית לקרני שומרון בע"מ

מכרז פומבי מס' 02/2019 להסדרת צומת המועצה הישנה בקרני שומרון

סיור קבלנים יתקיים ביום 04.02.2019  בשעה 10:00 בחברה הכלכליתההשתתפות בסיור הקבלנים –  חובה.

את ההצעה יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים במזכירות מועצה מקומית קרני שומרון עד ליום 14.02.2019 עד השעה 12:00 בצהריים. (מועד השתנה שימו לב להודעה מטה).

לא תתקבל כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ועל המציעים לקחת בחשבון כל עיכוב שיחול מטעמם.

שימת לב המציעים לאמור בסעיף 61 בנושא הוצאות ניהול תיאום תכנון ופיקוח

מענה לשאלות / הבהרות נא לשלוח בכתב למייל: hadas@karneishomron.co.il

 

ה' אדר א' התשע"ט

10 בפברואר 2019

הודעה על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז פומבי 02/2019 הסדרת צומת מועצה ישנה בקרני שומרון.

החברה הכלכלית לקרני שומרון  מבקשת לעדכן על שינוי במועד להגשת ההצעות במכרז הנדון.

המועד האחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים הינו ביום  17/02/2019, בשעה  12:00.

כמו כן יודגש כי ניתן לשלם עבור הזכות להשתתף במכרז עד ליום זה וכי את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז שיוגשו לתיבת המכרזים עד מועד זה.

בברכה,

שרלי אטיאס מנכ"ל החברה

 

טפסים למכרז:

אומדן מתוקן- מכרז 02-2019 הסדרת צומת מועצה ישנה

מסמכי מכרז 02-2019 הסדרת צומת המועצה הישנה בקרנש