פניות הציבור

מנהלת פניות הציבור: גב' הילה כהן

מייל: hila@karneishomron.co.il

טלפו: 09-7940351

פגישות במשרדי המועצה בתיאום מראש בימים ד' וה'

 

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, חייבת כל רשות מקומית במינוי ממונה על תלונות הציבור.

במילוי תפקידו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי ואחראי בפני מועצת הרשות בלבד.

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם, ובלבד שפנה קודם לכן לגורמים האחראיים לטיפול, ולא קיבל מענה או שלא קיבל מענה מספק לטעמו.

קיימים 2 תנאים המצדיקים הגשת תלונה:

1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.

2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

התלונה צריכה להיות מוגשת בכתב ( מכתב, פקס או במייל) והיא תיחתם ע"י המתלונן בצירוף כתובתו ודרך ליצור עימו קשר.

התלונה צריכה לכלול תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות מועד האירוע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

לצורך בירור התלונה, רשאי הממונה לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה לעזור בבירור התלונה.

טופס פניה למחלקת פניות הציבור: