פרוטוקולים שנת 2012

פרוטוקול ישיבה מליאה 1/2012 מיום 17.1.12

פרוטוקול ישיבה מליאה 2/2012 מיום 17.1.12

פרוטוקול ישיבה מליאה 3/2012 מיום 14.2.12

פרוטוקול ישיבה מליאה 4/2012 – דיוני תקציב מיום 21.2.12

פרוטוקול ישיבה מליאה 5/2012 מיום 21.2.12

פרוטוקול ישיבה מליאה 6/2012 מיום 27.3.12

פרוטוקול ישיבה מליאה 7/2012 מיום 30.4.12

פרוטוקול ישיבה מליאה 8/2012 מיום 1.5.12

פרוטוקול מליאה טלפוני – תב"ר 451 מיום 6.5

פרוטוקול מליאה טלפוני – תב"ר 452 מיום 6.5.12

פרוטוקול מליאה טלפוני – תב"ר 454 מיום 10.5.12

פרוטוקול ישיבת מליאה 9/2012 מיום 17.6.12

.פרוטוקול מליאה טלפוני מיום 24.6.12

פרוטקול ישיבת מליאה שלא מן המנין 10/2012 מיום 15.7.12

פרוטוקול ישיבה מליאה 11/2012 מיום 30.7.12

פרוטוקול ישיבה מליאה 12/2012 מיום 7.8.12

פרוטוקול ישיבה מליאה 13/2012 מיום 26.8.12

פרוטוקול ישיבת מליאה 14/2012 מיום 7.11.12

פרוטוקול ישיבת מליאה 16/2012 מיום 25.12.12

פרוטוקול ישיבת מליאה 16/2012 מיום 25.12.12

פרוטוקול ישיבת מליאה 16/2012 מיום 25.12.12

פרוטוקול ישיבת מליאה 17/2012 מיום 25.12.12

פרוטוקול ישיבת מליאה 18/2012 מיום 25.12.12