רישום למעון שנה"ל תשע"ט

חוזר רישום מעונות יום לשנת תשע"ט | 2018-2019

עמוד זה הינו רישום לרשימת המתנה לכניסה למעון לשנה הנוכחית (תשע"ט, 2018-2019) ולא לשנה הבאה.

לתשומת ליבכם, הרישום באתר הינו לרשימות ממתינים לשנה הנוכחית תשע"ט (2018-2019). קבלת ילדים הינה על בסיס מקום פנוי במעונות. לרישום: לחץ כאן

הורים יקרים,

הנכם עתידים לרשום את ילדכם לאחד ממעונות הישוב, המועצה המקומית קרני שומרון מפעילה מעונות יום בהתאם להנחיות ונהלי משרד העבודה והרווחה.

אנו מברכים אתכם עם כניסת ילדכם למסגרת חינוכית. ילדכם יבלה במעון את רוב שעות היום בשנה"ל הקרובה. הצוות החינוכי-טיפולי במעון יספק לילדכם מסגרת חמה ואוהבת, מקדמת, מפתחת ומעשירה.

בטופס מפורטים נהלי המעון, אנא קראו בתשומת לב.

לתשומת לבכם – בסוף הטופס מצורף שאלון שעליכם למלא וטפסים להשלמת הרישום להורדה

ההורה מצהיר בזאת כי ידועים לו פרטי טופס זה, אי עמידה בתנאי הטופס מקנה לרשות המקומית רשות להוציא את בנו/בתו מהמעון בהתראה של 3 ימים בלבד. הכנסת הילד למעון פירושה קבלה והסכמה לאמור בטופס זה.

 

נספח להורי מעון גינות שומרון

לנרשמים במעון גינות שומרון ברצוננו לעדכן.

לקראת סיום בניית המעון החדש יהיה צורך לבצע את החיבור בין המעון החדש לקיים.

השינוי יערך בעת שהילדים אינם במסגרת המעון, פרק הזמן הצפוי לשינוי הוא כחודשיים וחצי, בתקופה זו המעון יעבור למבנה חלופי (ככל הנראה למעון הנוסף בנווה מנחם).

1. ועדות קבלה
במעונות יום בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת תתקיים ועדת קבלה, בהתאם לנוהל ועדות הקבלה שיקבע על ידי משרד העבודה והרווחה.

2. תהליך הרישום
הרישום לשנת הלימודים תשע"ט הוא בין התאריכים י"ט שבט – ז' אדר תשע"ח, 4/2/2018-22/2/2018.

מועדי ההרשמה נקבעים על ידי משרד העבודה והרווחה. על ההורים להקפיד על רישום הילדים בתקופת ההרשמה המוצהרת כדי להבטיח את מקומם במעון.

הרישום מתבצע במעונות.

הרישום בשעות הבוקר 9.00-12.30. ביום שמתבצע רישום אחה"צ בין השעות 16.00-18.30 אין רישום בוקר.

ימי רישום בכל מעון:
נווה מנחם- רישום אחה"צ בתאריכים 5/2, 12/2, 19/2. ימי ו' לא יתבצע רישום.

קרני שומרון- רישום אחה"צ בימי ב' בתאריכים 5/2, 12/2, 19/2. ימי ו' לא יתבצע רישום.

גינות שומרון- רישום אחה"צ בימי ב' בתאריכים 5/2, 12/2, 19/2. ימי ו' לא יתבצע רישום.

אלוני שילה- תאריכי רישום אחה"צ בתאריכים 7/2, 14/2, 21/2. ימי ג לא יתבצע רישום.

תהליך הרישום יסתיים לאחר:

1. מילוי כל הטפסים האינטרנטיים

2. קבלת אישור לרישום מגזברות המועצה במייל  megi@karneishomron.co.il  וחתימתכם על הטופס הנ"ל, כמו כן ניתן לקבל אישור זה בשעות קבלה במחלקת גזברות.

3. הגעה למעון עם צילום ת.ז. והספח (ניתן לצרף כקובץ תמונה בסוף הטופס).

4.תשלום עבור דמי רישום בסך 133 ש"ח, מקדמה בסך 570 ש"ח ודמי העשרה והשארת צ'ק פקדון על סך 2,000 ₪ ללא תאריך לפקודת מועצה מקומית קרני שומרון.

5. השלמת טפסים מצורפים. יש להוריד מהאתר ולהגיע עם הטפסים מלאים.

חובה לרשום בתקופה זו גם ילדים ממשיכים.

על כל הורה חלה חובה לבצע בהמשך תהליך רישום באתר של משרד העבודה והרווחה גם אם אינו מעוניין בהנחה בשכ"ל.

מועדי הרשמה וזכאים להרשם בהתאם לפרסום של משרד העבודה והרווחה.

3. ביטול רישום
לפני תחילת שנה"ל תשע"ט ההורים זכאים להודיע בכתב להנהלת המעון על רצונם לבטל את רישום ילדם לשנה"ל תשע"ט עד לתאריך 31 ביולי 2018.

הורים אשר יבטלו רישום ילדיהם מחודש אוגוסט 2018 ואילך יחויבו בתשלום המקדמה.

4. שיק פקדון
ההורה מתחייב להפקיד שיק פקדון בעת הרישום על סך 2000 ש"ח, לפקודת המועצה המקומית קרני שומרון. שיק זה יהווה ערובה לתשלום שכר לימוד במועד.

אי עמידה בתשלומים או עזיבת המעון ללא אישור המועצה, הינם עילה לשימוש בשיק הפקדון לצורך גביית תשלומי שכר לימוד מעון בלבד.

דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא התקבל למעון על בסיס החלטת ועדת הקבלה.

דמי הרישום לא יוחזרו במידה שהרישום יבוטל על ידי ההורים בכל מועד.

5. שכר הלימוד
שכר הלימוד נקבע ע"י ועדה המורכבת מנציגי משרד העבודה והרווחה, נציגי האוצר ונציגי ארגוני נשים. שכר הלימוד מעודכן במועדים ובשעורים אשר יקבעו ע"י הוועדה. שכר הלימוד עבור תינוק גבוה משכר הלימוד עבור פעוט.

לצורך קביעת שכר לימוד יחשב:

תינוק – מי שנולד אחרי 31.5.2017.

פעוט – כל מי שאינו תינוק.

על ההורים לשלוח מסמכים תוך חודש מכניסת הילד למעון למשרד העבודה והרווחה גם אם אין בידיהם את כל המסמכים או האישורים.

הורה אשר ישלח באיחור לא יקבל הנחה רטרואקטיבית מיום כניסת הילד למעון.

עד לקביעת דרוג אישי ע"י משרד העבודה והרווחה על ההורים לשלם למעון את מלוא שכר הלימוד.

עם קביעת הדרוג והעברת השתתפות כספית של משרד העבודה והרווחה, תיערך התחשבנות רטרואקטיבית. אי המצאת המסמכים הנדרשים במועד, פוטרת את משרד העבודה והרווחה והמועצה המקומית ממתן זכאות רטרואקטיבית.

הדרוג האישי יקבע פעם אחת בשנה בלבד ע"פ גיל הילד ב – 1.9.2018 ולא יעודכן עד לסיום שנה"ל למעט מקרים של הפסקת עבודה, ועדת ערר, ילד נוסף במשפחה.

משפחה הרואה עצמה זכאית להנחת רווחה תפנה לעובדת סוציאלית של המועצה למלא טפסים, כמו כן תמציא אישור כי המשפחה מטופלת על-ידה לצורך תשלום דמי רישום. בצרוף אישור זה על המשפחה לבצע רישום במעון כמקובל.

הקביעה האמורה תקפה לכל שנת הלימודים, כולל ילדים שנרשמו באמצע שנת הלימודים.

עדכון התעריפים – בהתאם לפרסום של משרד העבודה והרווחה – יפורסם על גבי לוח המודעות במעון. לא תשלחנה הודעות נפרדות למשפחות.

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט יגבה באמצעות הוראת קבע ב – 11 תשלומים עבור 12 חודשים בכל 5 לחודש החל מ 5 באוקטובר 2018.

6. הוצאת ילדים מהמעון במהלך שנת הלימודים
כל בקשה להוצאת ילד מהמעון תבוצע ע"י הגשת בקשה בכתב למחלקת החינוך לפחות שבועיים ימים לפני תאריך העזיבה המבוקש.

1. משפחה העוזבת את הישוב.

2. שינוי במצב הבריאותי (יש לצרף חוות דעת רפואית).

כל בקשה מנומקת אחרת תדון לגופה.

לאחר 31/5/2019 לא ניתן להוציא ילד מן המעון (למעט מהסיבה בסעיף 1).

המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות להוציא מהמעון ילד מהסיבות הבאות:

1. הוריו אינם עומדים בהתחייבויותיהם הכספיות למועצה ובמקביל תוגש תביעה משפטית.

2. עקב קשיי תפקוד של המשפחה מול המעון.

3. עקב אי שיתוף פעולה וטיפול בגין צרכים מיוחדים של הילד.

7. עזיבה באמצע השנה ואיחורים.
1. ילד הנכנס למעון במהלך שנת הלימודים בין התאריכים 15-1 ישלם עבור שהות של חודש מלא ובין התאריכים 31-16 לאותו חודש ישלם עלות של חצי חודש.

2. נתקבל אישור עזיבה במהלך השנה ישלם עבור חודש שהותו האחרון עלות חודש מלא, אם עזב את המעון בין התאריכים 31-16 לאותו חודש או עלות חצי חודש אם עזב את המעון בין התאריכים 15-1 לחודש.

3. הורה המאחר לאסוף את ילדיו מהמעון לאחר השעה 16:00 או לאחר השעה 13:00, יחוייב בתשלום קנס בסך 30 ש"ח עבור כל רבע שעת איחור, או חלק ממנה, יגבה הסכום באמצעות הוראת הקבע לאחר מתן הודעה מראש.

8. תוספת שעות שהייה במעון
הורים המעוניינים כי ילדם יישאר במעון לשעה נוספת בין השעות 16:00-17:00 יודיעו על כך בעת ההרשמה.

הארכת יום הלימודים מותנית ברישום לכל השנה ובמספר הנרשמים. התשלום יעמוד ע"ס 200 ₪ בחודש. לתוספת זו, התשלום יעשה בצ'קים למנהלת המעון לפי מספר חודשי הפעילות.

מנהלת המעון תדאג לשלוח קבלה להורים.

9. שהיה במעון בימים הראשונים
כדי להקל את שהייתם של הילדים החדשים במעון בימים הראשונים יעבור המעון לעבודה של יום מלא בהדרגה:

ביום השני עד השעה 11:00ביום הראשון יפעל המעון עד השעה 10:00

ביום השלישי עד השעה 12:00

ביום הרביעי רגיל – עד השעה 16:00

גם ילדים ממשיכים עלולים לחוות קשיי הסתגלות, ההורים וצוות המעון יהיו קשובים לצרכי הילד ויאפשרו כניסה בהדרגה למעון במידת הצורך.

· להורי תינוקות מתחת שישה חודשים: על פי דרישת משרד העבודה והרווחה, יש להביא אישור רפואי המאשר כי ילדכם יכול להיכנס למסגרת חינוכית.

לתשומת לבכם: מתוך חשיבה על הקשיים אותם חווה ילד המסתגל למסגרת חדשה, לא יתקבלו תינוקות יונקים שלא שותים מבקבוק, התרגלות זו תעשה במסגרת הביתית.

הרגל למוצץ יסייע לתינוק בשלבי מעבר ובמצבי מתח.

10. ימי שהייה במעון :
א'-ה 7:00-16:00

ו' 7:00-13:00

לאחר ארוחת הצהריים הילדים ישנים במעון על פי צרכיהם. שעת המנוחה היא שעה של הרפייה והיא נחוצה לילדים מאוד. מצב‏ בו ‏הורי‏ הפעוט במעון ‏דורשים‏ שהילד‏ לא ‏‏יישן‏ במעון, הקו‏ המנחה

‏ הינו‏ להתייחס ‏‏לצרכי‏ הילד ‏ולפיכך, ‏במידה‏ והילד ‏עייף ‏נאפשר ‏לו ‏לישון ‏ובמקביל‏ ניידע ‏את הוריו.

11. לוח חופשות
לוח החופשות יהיה בהתאם ללוח החופשות של משרד העבודה והרווחה ו/או ועדת תאום. לוח חופשות יתלה על גבי לוח הורים ובאתר המועצה לכשיתפרסם.

שנת הלימודים תתחיל ביום רביעי, י"ח אלול – 29/08/2018 במקום ביום ראשון, כ"ב אלול2/09/2018 . שלושת ימים אלו יוחזרו במהלך חה"מ סוכות.

**יכולים לחול שינויים עקב נסיבות (כגון יום שלג וכד') בהתאם להנחיות המועצה ומשרד העבודה והרווחה.

12. ילדים חולים
א. בכל נושא הטיפול בילד חולה אנו כפופים להנחיות משרד הבריאות ומשרד הכלכלה והרווחה.

הורים לא ישלחו ילד חולה למעון (חום, שלשולים, הקאות, דלקת עיניים, פצעים בפה וכד').

מנהלת המעון או שלוחתה רשאית לסרב לקבל ילד חולה למעון.

משרד הבריאות קובע כי אין לאפשר מתן פרצטמול (אקמול או דומיו) או כל תרופה אחרת. אי לכך עובדות המעון אינן רשאיות לתת תרופות במעון וכנ"ל לגבי תרופות הומאופטיות, משחות במרשם רופא או ויטמינים.

במידה ולילד עולה החום בזמן שהותו במעון חלה החובה על ההורים להגיע ולקחת אותו הביתה.

"ילד שחלה בזמן פעילות המעון והוריו הוזעקו למעון לקחתו במהלך יום הפעילות עקב שלשולים או הקאות ,פיתח חום, או דלקת עיניים, לא ישוב למעון בטרם יעברו 24 שעות מתום יום פעילות בו חלה ועד שיוכל לחזור למעון למעט מקרים בהם הומצא על ידי ההורים אישור רפואי המאשר חזרתו למעון בטרם חלוף פרק הזמן האמור" (ע"פ נהלי משרד העבודה ורווחה)

ב. נוהל המצאת אישור רפואי לאחר היעדרות מהמעון יום:

לאחר היעדרות פעוטות ממעון יום בשל בריאות לקויה, מחלה, פציעה או פגיעה יש צורך בהמצאת  ישור וזאת בהתאם להנחית משרד הבריאות כדלקמן:

על היעדרות של חמישה ימים ומעלה, יש להמציא אישור מרופא משפחה או מרופא ילדים .

אי הקפדה על סעיפים אלו הינה עילה להוצאת ילד מהמעון.

ג. החזר שכר לימוד בעת היעדרויות

** הסדר זה הינו יוזמה של המועצה ונועד להקל על ההורים.

1. ילד הנעדר מהמעון מחמת מחלה העולה על 14 יום ברציפות יחוייב בתשלום של 80% מהתעריף החודשי לפי דרגתו הקבועה בגין מחלתו בלבד כנגד הצגת אישור רפואי מתאים.

2. בכל מקרה אחר של העדרות או מחלה קצרה מ – 14 יום, ישולם מלוא תעריף החודשי לפי הדרגה הקבועה.

13. ביטוח
המועצה המקומית מבטחת את כל ילדי המעונות. עותק חוזה ביטוח יעמוד לעיון ההורים במשרד המועצה. המועצה לא תישא באחריות לנזק פרט לאחריות לקיום תוקפה של פוליסת הביטוח.

14. שיבוץ הילדים במעונות ובכיתות
א. שיבוץ הילדים לכיתות יעשה ע"פ גילם ביום 1/9/2018 בהתאם להתפתחות הילדים ובהתייעצות עם המדריכה הפדגוגית ולפי שיקול דעת הצוות החינוכי במעון ומנהלת המעון. יתכנו שינויי שיבוץ

במהלך השנה על פי שיקולי מערכת ובשל חוות דעת מקצועית של הצוות בהתאם להתפתחות הילד.

ב. מעונות היום ברשות המקומית קרני שומרון הינם יחידה אחת ובמידת הצורך תהיה הפנית ילדים ממעון אחד למעונות אחרים.

15. הולכת ילד למעון
1.הולכת ילד למעון ו/או ממנו תעשה ע"י ההורים ובאחריותם המלאה.

2.יש לציין בטופס הולכת ילדים למעון את שמות המבוגרים הרשאים להוציא את הילד מהמעון.

** טופס מתאים להורדה נמצא בסוף החוזר

3.בהתאם לתיקון חוק העונשין (תיקון מס' 58) – "השארת ילד בגן התשס"א-2001" האוסר על הישארות ילד מתחת לגיל שש ללא השגחה ראויה, מלווה מתחת לגיל 12 לא יוכל להוציא ילד המעון. למלווה בין גילאי 12-18 יש להמציא אישור בכתב מהורי הילד.

16. אבטחה
אבטחת המעונות נעשית בהתאם לדרישות משרד העבודה והרווחה. נכון להיום דרישות אלו אינן כוללות העסקת שומר. אם וככל שתידרש המועצה להעסיק שומר במעון, יעשה הדבר ע"י ההורים באחריותם ובמימונם. בימים רגישים המועצה מתגברת נוכחות שמירה באזור המעונות בהתאם להמלצות מחלקת הביטחון וכפוף להוראות ראש המועצה.

17. חוגים והעשרה
במעונות המועצה מתקיימים חוגי העשרה המשולמים ע"י ההורים בנפרד מהתשלום למועצה.

סה"כ עלות ההעשרה:

בוגרים – 525 ₪

פעוטות – 470 ₪

תינוקות גדולים (המקבלים חוג) 470 ש"ח

תינוקות – 120 ₪

התשלום השנתי כולל חוגים, מתנות, מסיבות, ליווי התפתחותי וכד' ויעשה בזמן הרישום (ניתן לשלם בצ'קים דחויים).

18. צוות מקצועי מלווה במעון, פיקוח והדרכה
• המעונות תחת פיקוח והדרכה של מדריכה חינוכית המבקרת במעונות וצופה בילדים

• ליווי התפתחותי במעונות היום: בתוכנית זו נכנסות פיזיותרפיסטית וקלינאית תקשורת מצוות מפת"ח לתוך כיתות המעון לאורך השנה (כפעם בחודש), מקיימות תצפיות על כל הילדים ומקדישות תשומת לב רבה יותר לפעוטות המאותרים ע"י מנהלת המעון והמחנכות מטפלות. הן נותנות הדרכה לצוות המעון ולהורי הילדים כיצד לקדם את התפתחותם של הילדים באופן כללי ובאופן פרטני במידת הצורך. תוכנית זו מופעלת במסגרת המעון בו רשום ילדכם, במידה והורה אינו מעוניין בתצפית של אנשי מקצוע על ילדו, עליו לעדכן בכתב על סרובו.

במסגרת חוזר זה ההורה מאשר העברת מידע בין גורמים מקצועיים הרלוונטיים להתפתחותו התקינה של הילד.

19. הצהרה על מצב בריאותו של הילד לשנת תשע"ט
אנו ההורים האפוטרופוסים של הקטין/נה) להלן: הילד) מצהירים ומתחייבים בזו ההדדית כלפיכם:

1. הננו מודעים לכך כי מעון היום )להלן המעון (שבהנהלתכם אליו עומד הילד להתקבל בנוי לטיפול בילדים בריאים, ללא צורך בטיפול ותזונה מיוחדים.

2. ידוע לנו כי בצוות המעון בהתאם לתקנות של משרד העבודה והרווחה לא כלולים רופאים, אחיות או בעלי מקצוע פרהרפואיים.

א. הננו מצהירים כי בריאותו של הילד תקינה ואין לו מגבלה רפואית.

ב. אני מתחייב/ת להודיע למנהלת המעון על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.

ג. ילדים בעלי מגבלה רפואית נדרשים להביא אישור רפואי מתאים וכן חתימה על טופס "הצהרת הורים לילדים עם מגבלה / בעיה בריאותית".

** טופס מתאים להורדה נמצא בסוף החוזר

20. אישורים נוספים
* אישור יציאה ממתחם המעון: במעונות בהם מתקיים טיול יומי או טיול בהזדמנויות מיוחדות, בכפוף לאישור ממחלקת בטחון , אנו נטייל בסביבות המעון עם ילדכם בשעות הבוקר.

הטיול מהווה מוקד למידה חשוב בסדר היום של הילדים ותוכנית לימודים שלימה הנעשית בשמחה תוך כדי חוויה עצומה ואהובה מאוד על הילדים והצוות החינוכי. בטיול הילדים חווים חוויות אותן לא נצליח לחקות בתוך שטח המעון. אנו פוגשים דמויות או עצמים שאינם צפויים, ולומדים איך להתמודד עם ה"לא צפוי". ילדים שעוברים ליד ביתם, או ליד גן השעשועים, בו שיחקו עם בני משפחתם, חברים בין מסגרת המעון למסגרת הבית. אנו מתנסים בעליה וירידה במדרגות, הליכה למרחק/ היכרות עם מדשאות וצמחיה שונה במרחב. אנו פוגשים התרחשויות של "העולם שבחוץ" כמו סוכות, ניקיונות פסח, גינון, פריחת השקדיה וכדומה, וכל ההזדמנויות הללו מלמדות ומעשירות מאוד.

בסוף החוזר נא לציין אם הנך מאשר / לא מאשר לצאת עם ילדך מהמעון לפעילות בסביבת המעון.

* אישור צילום: במהלך שנת הפעילות במעון אנו מצלמים את הילדים מפעם לפעם בפעילויות שונות.

התמונות משמשות לשימוש פנימי כגון: מזכרת סוף שנה, מתנות שונות במהלך השנה, הקרנה על גבי מסך במעון וכד'.

בסוף החוזר נא לציין אם הנך מאשר / לא מאשר לצלם את ילדך במעון ולהשתמש בתמונות לפרסוםפנימי בלבד.

21. סמכויות ומקצועיות מנהלת המעון
מנהלת המעון היא בעלת ידע מקצועי בהפעלת מעונות יום, אשר למדה את הנושא והוסמכה לכך על ידי משרד העבודה והרווחה ויש לה ניסיון בתחום.

מנהלת המעון אחראית על התפקוד החינוכי והארגוני היומיומי השוטף, בניית מערכי פעילות שבועיים וחודשיים, בקרה על תפקוד הצוות החינוכי והמטבח ובריאותם הפיזית והרוחנית של הילדים במעון , כמוכן, מנהלת המעון אחראית על תקשורת שוטפת מול ההורים וגורמים נוספים.

מנהלת המעון מקבלת בברכה פניות הורים בנושאים שונים בשעות ובימים שנקבעו על ידה, ומפורסמים על גבי לוח המודעות של המעון.

הצוות החינוכי
צוות המחנכות-מטפלות מורכב מנשים חמות ומקצועיות שעברו ברובן סיווג 1 או 2 של משרד העבודהוהרווחה.

צוות המטפלות עוברות כל השנה השתלמויות מקצועיות. ההשתלמויות מועברות ע"י אנשי מקצוע המתמחים לגיל הרך. כמו כן, במהלך שנה"ל מקבל צוות המעון העשרה בתחום הגיל הרך ממנהלת המעון, המדריכה החינוכית, וגורמים חיצוניים – באמצעות השתלמויות שוטפות.

ילדכם יקר לנו מאוד ואנו משקיעות בו ובטיפולו הרבה מחשבה. במידה ויש לכם הערות או הארות,

אנא פנו למנהלת המעון ונשתדל בכל לב להגיע לפתרון לשביעות רצונכם.

קליטה קלה ונעימה.

 

אישור הרישום
מילוי ושליחת טופס זה מהווה הסכמתי לתנאים המופיעים בעמוד הרישום למעון וזאת לאחר שקראתי

והבנתי את האמור בהם אני מצהיר כי טופס זה מהווה חלופה לחתימה על מסמכים אלו באופן ידני.

רישום למעון

טופס הוצאת ילד מהמעון

טופס הצהרת הורים לילדים עם מגבלה / בעיה בריאותית