תדריך להגשת בקשה להיתר בניה

תדריך להגשת בקשה להיתר בניה – בסוף העמוד ניתן להוריד בפורמט PDF

1. למי נחוץ היתר בניה?

לכל המעוניין לבצע פעולת בניה כגון:

בית חדש, תוספת בניה, פריצת פתח בקיר חיצוני או סגירת מרפסת, פרגולות, בניית סככות, בניית גדרות, חניות מקורות וכד'.

כל הפעולות הללו טעונות היתר בניה אשר יש לקבלו לפני תחילת העבודה, לפי חוק תכנון ובניה לערים, כפרים ובניינים משנת 1966 .

בקשה להיתר בניה חייבת עפ"י חוק להיות ערוכה ומוגשת ע"י אדריכל או מהנדס הרשומים בפנקס המורשים ובכפוף להוראות.

ההוראות בתדריך זה מיועדות בעיקרון לאיש המקצוע עורך הבקשה, יחד עם זאת רצוי שמגיש הבקשה יהיה מעודכן ומעורב בפרטי התדריך בכדי לדרוש מאיש המקצוע הגשת הבקשה כיאות.

מטרתן של הוראות אלו להבהיר ולרכז את כל הדרוש לפתיחת תיק בקשה להיתר, כך שיטופל במסלול מהיר וללא עיכובים, ככל שניתן.

 

2. בקשה להיתר בניה:

2.1 לאחר הכנת תיק ורוד (תוכנית הגשה) יובא התיק למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, פקידת הרישוי תערוך בדיקה ראשונית של המיפרט המוגש (תוכנית הגשה/גרמושקה) לפי הפירוט הבא:

–תיק ורוד

–מילוי כל הפרטים בעמודים 1, 2 ו-3 של תוכנית ההגשה כולל חתימות של עורך הבקשה, המהנדס והמבקש.

–תוכנית מדידה

2.2 תוכנית ההגשה תבדק ותובא לדיון בפני הועדה.

לאחר הדיון בועדה יומצאו לאדריכל (עורך הבקשה) ולמבקש (המבקש) גליון דרישות והערות בדיקה עפ"י הבקשה להיתר.

עורך הבקשה שלך ידאג להכנת כל המסמכים והאישורים הנדרשים עפ"י גליון הדרישות והערות הבדיקה.

2.3 יש להגיש שלוש תוכניות מפורטות ותקינות של הבקשה – הרמוניקות צבועות מלאות וחתומות.

2.4 הוכחת בעלות – חוזה חכירה בצירוף חתימה של המינהל האזרחי ליהודה ושומרון על התוכנית.

2.52.5תצהיר רשימת הבעלים בנכס – שנחתם בנוכחות עו"ד.

 

3. אגרות בניה והיטלים:

עם פתיחת תיק הבקשה להיתר, על התושב לשלם פקדון בשיעור של 20% ע"ח אגרת הבניה, את יתרת האגרה יש לשלם רק לקראת סיום תהליך התכנון ולפני חתימת היתר.

לאחר השלמת כל הדרישות תקבל היתר בניה ותוכל להתחיל בבניה.

* תשלום היטל מבני ציבור עפ"י חוק עזר (היטל מבני ציבור) התשע"ד – 2013 .

 

4. טופס 4 : (נתן להוריד בפורמט pdf בסוף העמוד)

    הטופס מוגש בכפוף להוראות צו אלוף הקליקו כאן לצפייה 

א. על פי צו אלוף מתאריך 25.1.07 חובה על כל בונה לקבל טופס 4 על גמר בניה בהתאם להנחיות של מח' הנדסה לצורך חיבור קבוע לתשתיות חשמל, בזק, מים וביוב.

ב. לצורך התחלת הבניה יש להגיש בקשה לחיבור זמני של מים וחשמל (טופס 1 ).

ג. במידה ובית בנוי לא עפ"י תוכנית הגשה, לא יינתן טופס 4.

 

הערות כלליות:

1.1.לא יינתן היתר בניה, אם קיים חוב למועצה.

2.2.לתשומת לבכם, – מפקח הבניה יפקח בשטח על חריגות בניה, ובניה ללא היתר.

3.3.עם קבלת היתר בניה כדין, על מקבל ההיתר לפעול על פי תנאי ההיתר וכן עליו לדאוג טרם התחלת הבניה לסימון מתווה המבנה ע"י סימון של מודד מוסמך, ודיווח לועדה כנדרש בתנאי ההיתר.

חדש במדור אגף תכנון ובניה – כל התב"עות והטפסים להורדה מהאתר – לחצו כאן

גורמים מאשרים

שם המוסד כתובת

 

טלפון פקס
מנהל אזרחי

בית אל

קפלן נאוה, ת.ד. 43 בית אל 02/9977392 02/9977346

 

הג"א ר"ח תע"ש 20 , ת.ד. 61 א"ת כפר סבא 02/7658843
איכות הסביבה

 

ת.ד. 50002 אריאל מיקוד 44837 03/9367135 03/9367136
כיבוי אש רח' התאנה 2 ת.ד. 916 גבעת זאב 90917 02/5485115
קמ"ט תחבורה

 

נחום גבאי, המינהל האזרחי, ת.ד. 32 בית אל 90931 02/9977758 02/9977745
מח' שפ"ע

מ.מ. קרני שומרון

משה יקותיאל, מ.מ. קרני שומרון 09/7940351 09/7940317
משרד הבריאות,

נפת פתח תקוה

אחד העם 31 ת.ד. 2026 פתח תקווה 49120 03/9051818
בזק

מרחב פתח תקווה

בזל 40 פתח תקווה 03/9393318

777- 081 – 1800

חברת חשמל

אריאל

הנחשונים, אריאל 03/9065305

 

 

תקציר הנחיות להגשת תוכנית בקשה לבניה

מידע לשימוש המבקש להכנת תיק

נספח סניטרי להיתרי בניה