תנאי שימוש

תנאי שימוש

המידע המופיע באתר מועצה מקומית קרני שומרון ( להלן:" המידע") נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, ואינו מחייב או בא כתחליף לעיון בחומר המקורי או במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

אין בו כדי להטיל על מועצה מקומית קרני שומרון ו/או על כל תאגיד מוניציפלי הקשור למועצה ו/או על כל גוף אחר הקשור למועצה מקומית קרני שומרון חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
מועצה מקומית קרני שומרון ו/או תאגיד הקשור למועצה כלשהו ו/או גוף אחר הקשור למועצה מקומית קרני שומרון אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקים המצויים במשרדי מועצה מקומית קרני שומרון ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעייל והמחזיקים במידע הנ"ל.