דרישות להגשה הראשונה:

 1. מפת מדידה ערוכה ע"י מודד מוסמך עדכני לחצי שנה אחרונה

 2. גרמושקה ערוכה ע"י אדריכל או מהנדס- וחתימה של כל בעלי העניין (עורך בקשה, מהנדס ומבקש)

 3. אישור זכויות בנכס מהמינהל האזרחי בבית אל (מוקד טלפוני 5575* ובאתר האינטרנט של המינהל) עדכני לחצי שנה אחרונה
 4. תיק ורוד (אפשר לקנות במכון ההעתקות)
 5. רשיונות/ תעודות של עורך הבקשה והמהנדס

התכניות יוגשו לבודקת התכניות שתבדוק התאמה לתכנית בנין עיר (תב"ע).

לאחר הבדיקה הראשונה יש צורך בתשלום פיקדון – 20% מהאגרה הסופית

אם פיקדון לא שולם- לא יתאפשר קידום של התיק.

לאחר בדיקת התכנית ועמידה בדרישות התב"ע יכנס התיק לדיון בוועדה.

לצורך הדיון בוועדה יש להגיש:

 1. חתימות כל בעלי הנכס- אם ישנם בעלים רשומים נוספים
 2. חתימות שכנים ע"ג תכנית

לאחר דיון בוועדה יוצא גיליון דרישות להשלמה.

דרישות קבועות:

 1. הצהרת מהנדס
 2. חישובים סטטיים
 3. אישור הג"א על פטור מבניית ממ"ד
 4. אישור תאגיד המים
 5. אישור גזברות על סילוק חובות
 • יתכנו דרישות נוספות לאחר דיון בועדה – בהתאם לבקשה הספציפית.

בסוף התהליך יש לשלם את תשלומי אגרת הבניה והיטל מבני ציבור:

תשלומים:

אגרת בניה

32.75 ₪ לכל מ"ר מבוקש לבניה

פתיחת תיק – 16.97 ₪

הקמת גדר – 1.210 ₪ לכל מ"א

היטל מבני ציבור

קרקע – 140.373 ₪ לכל מ"ר

בניה – 122.480 ₪ לכל מ"ר מבוקש לבניה

טפסים נדרשים: