סיכום השיח עם יגאל להב ראש המועצה מתאריך 7.10.23 בשעה 22:00

 

 1. סטאטוס כרגע:
 • כביש 55 כרגע מוגדר ככביש כחול, קרי נסיעה לישראלים בעלי תעודת זהות כחולה בלבד. אין גישה לפלסטינים. כל מי שמרגיש מאוים או לא בנוח, נא ליצור קשר מידי עם המוקד. אנחנו כרגע מאבטחים את היישוב על ידי חייליים, כיתת כוננות ומתנדבים כדי לתת לנו מענה הכי טוב שיכול להיות.
 • לימודים: בהתאם להנחיות פיקקוד העורף, אין מחר מסגרות לימודים.
 • מקלטים: כל המקלטים פתוחים. אם יש בעיה במקלטים ניתן לפנות אלינו למוקד או לארגון ידידים, בטלפון מספר: 1230. אם יש מקלטים סגורים / ללא גישה – נא ליצור קשר עם המוקד.
 • זמן הגעה למרחב המוגן: דקה וחצי. יש להישאר במרחב המוגן 10 דקות לאחר תום האזעקה.
 • התקהלויות ושירותים: ניתן לקיים בהגבלה של עד 10 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה.
 1. מוצרי צריכה:
 • סופר פארם : יהיה פתוח.
 • מכולות: גינות (סופר הכיכר), קרני (תנובת הארץ), נווה (תנובת הארץ), מעלה (גלסנר) – פתוחים
 • מאפיית קרני שומרון פתוחה. מאפיית גינות תהיה סגורה.
 • שיווק (חינם פלוס) – סגור.
 1. תחבורה ציבורית – כרגע אין, מאחר ורוב הנהגים גויסיו. מי שיכול - ניתן לסייע לציבור בטרמפים.
 2. התנדבות :
 3. מבחינת סיוע של התושבים – אנחנו כרגע מרכזים התנדבות של תושבים רבים. אנחנו אכן נצטרך עזרה עם אנשים מבוגרים ועריריים או עם נשים שבעליהן גוייסו. טלי וקסלר תרכז את הרשימה. אנא – אם אתם מזהים תושב מבוגר, אנא צרו איתם קשר ובדקו שהכל כשורה.
 4. הכניסה של קרני שומרון ומעלה שומרון פתוחות. השערים מתוגברים ב2-3 שומרים לכל שער.
 5. קופות החולים יהיו פתוחים כרגיל.
 6. מחר פינוי אשפה יהיה על ידי ערבים ישראלים עם ליווי של המועצה.
 7. החוסן של המדינה זו החוסן שלנו. יש לנו מדינה אחת ואנחנו ננצח במלחמה הזו. אני רוצה לומר תודה רבה  למתנדבים, השומרים והחיילים שלנו.

 

 1. Current Status:

• Highway 55 is currently defined as a "blue road," which means it is open only to Israeli citizens with a blue ID card. Fully closed for Palestinians. If anyone feels threatened or uncomfortable, please contact the ‘moked’ immediately. We are currently securing area with soldiers, reservists, and volunteers to provide the best possible response.

• Education: According to ‘Pikud Haoref’, there are no school tomorrow.

• Shelters: All shelters are open. If there are any issues with the shelters, you can contact us at the moked or the Yedidim organization at phone number: 1230. If shelters are closed or inaccessible, please contact the moked.

• Arrival time to the protected area: One and a half minutes. Please remain in the protected area for 10 seconds after the alarm ends.

• Gatherings and services: Gatherings of up to 10 people are allowed in open areas and up to 50 people in a building.

 1. Consumer Goods:
 •  • Super Pharm: Open.
 •  • Grocery stores: Ginot (Super HaKikar), Karney (Tnuva Haaretz), Neve (Tnuva Haaretz), Ma'aleh (Glasner) - open.
 • • Karney Shomron Bakery is open. Ginot Bakery will be closed. • Shivuk  (Hinam Plus) - closed.
 1. Public Transportation: Currently unavailable. Those who can help are encouraged to offer ridesharing.
 2. Volunteering: We do need assistance with elderly or single individuals and with women whose husbands have been called up. Tali Ksler will compile the list. If you identify a resident in need, please contact them and ensure everything is in order.
 3. Entrance to Karney Shomron and Ma'aleh Shomron is open. The gates are reinforced with 2-3 guards at each gate.
 4. Health Clinics will be open as usual.
 5. Tomorrow, garbage collection will be carried out by Israeli Arabs with our guidance.
 6. The country's resilience is our resilience. We have one country, and we will prevail in this war. I want to express my heartfelt thanks to the volunteers and our soldiers.

 

Текущий статус:

• Шоссе 55 в настоящее время определено как "синяя дорога", что означает, что оно открыто только для израильских граждан с синей ID-картой. Полностью закрыто для палестинцев. Если кто-то чувствует угрозу или дискомфорт, пожалуйста, немедленно свяжитесь с "мокед". В настоящее время мы обеспечиваем безопасность области с помощью солдат, резервистов и добровольцев, чтобы обеспечить наилучший возможный ответ.

• Образование: Согласно "Пикуд Хаореф", завтра школы не работают.

• Убежища: Все убежища открыты. Если возникнут проблемы с убежищами, вы можете связаться с нами в "мокед" или с организацией "Йедидим" по телефону: 1230. Если убежища закрыты или недоступны, пожалуйста, свяжитесь с "мокед".

• Время прибытия в защищенную зону: Полторы минуты. Пожалуйста, оставайтесь в защищенной зоне 10 секунд после окончания сирены.

• Собрания и услуги: Разрешены собрания до 10 человек на открытых площадках и до 50 человек в здании.

Потребительские товары:

• Супер Фарм: Открыт.

• Продуктовые магазины: Гинот (Супер ХаКикар), Карней (Тнува Хаарец), Неве (Тнува Хаарец), Маале (Гласнер) - открыты.

• Пекарня Карней Шомрон открыта. Пекарня Гинот будет закрыта. • Швук (Хинам Плюс) - закрыт.

Общественный транспорт: В настоящее время недоступен. Поощряются те, кто может, предложить совместные поездки.

Добровольчество: Нам действительно нужна помощь для пожилых или одиноких людей и женщин, мужья которых были призваны. Тали Кслер составит список. Если вы обнаружите жителя, нуждающегося в помощи, пожалуйста, свяжитесь с ними и удостоверьтесь, что всё в порядке.

Въезд в Карней Шомрон и Маале Шомрон открыт. У ворот установлено по 2-3 охранника.

Клиники здоровья будут открыты как обычно.

Завтра вывоз мусора будет проводиться израильскими арабами под нашим руководством.

Сопротивление страны - наше сопротивление. У нас есть одна страна, и мы победим в этой войне. Я хочу выразить глубокую благодарность добровольцам и нашим солдатам.