זום 8 לאוקטובר 21:00

 

יש לנו ביישוב 2 נעדרות, אחת מהן עם חשש לחייה. שתיהן היו במסיבת הטבע ברעים.

יש לנו חייל גולני הרוג, רועי וייזר, הנכד של אנדי ורותי וייזר. שולחים את תנחומינו וחיבוק ענק למשפחה. ההלוויה תהיה מחר ב11:00 בבית העלמין כפר עציון.

 

מבחינה שוטפת:

 • לימודים: אין לימודים מחר  (יום שני) ויום שלישי.
 • ניידת לתרומות דם – כרגע כל הניידות של תרומות הדם נמצאות במרכז הארץ. אני מעריך שנוכל לקבל ניידת בהמשך השבוע.
 • אימונים במטווחים – אין שום בעיה לעשות אימון במטווח ביישוב. תחמושות – אנחנו צפויים לקבל תחמושות בימים הקרובים. עוזי ירכז את הנושא. כמו כן, בנוגע לנשקי M16, יחולק בהתאם להנחיות של עוזי.
 • מסגרות לילדים להורים חיוניים – ייפתחו מחר 4 מסגרות רק למי שנרשם, המסגרות יעבדו מ8 עד16:00. המסגרות יחולקו לפי גילאים:
  • 1-3 – מעון תווים.
  • 3-5 – בגן כינור
  • 6-8 בגן לחן.
  • מעל 8 – בגן זמר.

 

 • היום ביצענו שיח עם כל מנהלי החינוך. אנחנו עדיין לא נכנסים ללימודים בזום, אך אם המצב יימשך אולי נצטרך לחשוב על פתרונות יצירתיים בכיוון הזה.
 • מתנס – הבריכה תהיה פתוחה כרגיל כמו גם החדר כושר. הגימבורי יהיה פתוח, https://tickchak.co.il/53547
 • חוגים לא ניתן לקיים לפי הוראות פיקוד העורף.
 • מתנדבים – קיבלנו פניות של מאות תושבים שרוצים להתנדב, החל מסיורים, שמירות, סיוע לאמהות שהבעלים שלהן גוייס למילואים, סיוע עם אוכלסייה ותיקה וכד'.
 • כביש  55 – משעה 19:00 עד שעה 01:00 הכביש מוגדר כביש כחול, פנוי רק לבעלי ת"ז כחולה. הכביש מאובטח על ידי כוח מילואים, ולכן הוא בטוח לגמרי. ההנחיות הן אפס סובלנות לכל גילוי אלימות מצג הפלסטינים.
 • אני מבקש – שמרו על בני הנוער. אין סיבה להסתובב מחוץ ליישוב וזה עלול לגרום לבלבול מיותר של הכוחות ואולי אף חמור מכך.  
 • תחבורה ציבורית – כרגע מוגבלת. חזרה לפעילות חלקית היום, אולי מחר תתרחב מעט ביחס להיום.
 • ככלל, ניתן ללכת ביישוב בחופשיות, היישוב הוא בטוח, ויש סיורים 24/7 ביישוב.

 

Zoom meeting with Igal Oct 8th

Current status:

 • We have 2 missing residents in the yesuv, one of them is with concern for her life. Both of them were at the party in Ra'im.
 • We have lost one Golani soldier, Roei Weiser, the grandson of Andi and Ruth Weiser. The funeral is tomorrow at 11:00 in Kfar Atizon.  Sending our condolences and a big hug to the family.

 

In general:

 • School : No classes tomorrow (Monday) and Tuesday.
 • Blood donations - currently, all blood donation units are in the center of the country. I estimate that we will be able to get a mobile unit later in the week.
 • Shooting practice at the shooting range - there is no problem in conducting training at the shooting range in the settlement. Ammunition - we are expected to receive guns and ammunition in the coming days. Uzi will coordinate the matter. M16 will also be distributed based on Uzi’s guidance.  
 • Childcare facilities for essential parents - starting tomorrow, 4 facilities will open only for those who have registered . The facilities will operate from 8:00 AM to 4:00 PM. The facilities will be divided by age groups:

 

1-3 years old - Tavim nursery.

3-5 years old - Kinor kindergarten.

6-8 years old - Lachan kindergarten

Over 8 years old - Zemer .

 

 • Today, we had a conversation with all the education managers. We still do not have online classes via Zoom, but if the situation continues, we may need to consider creative solutions in that direction.
 • Matnas (community center) - the pool will be open as usual, as well as the fitness room. The gimbori will be open, for those who registered: https://tickchak.co.il/53547
 • Hugim cannot be held according to the Home Front Command's instructions.
 • Volunteers - hundreds of residents approached us asking to volunteer – for security, assistance to mothers whose husbands have been called up to the reserves, assistance with the elderly, and more.
 • Road 55 - from 19:00 to 01:00, the road is defined as a blue road, open only to those with a Israeli ID card. The road is secured by reserve forces and is completely safe. The instructions are zero tolerance for any Palestinian violence.
 • I request - take care of the youth. There is no reason to roam outside the settlement, and it may lead to a security incident.
 • Public transportation - currently limited. Partial activity resumed today, and it may expand a bit more tomorrow.
 • As a general rule – the yeshuv is safe. You can walk around, do jogging etc. we have 24/7 patrols.

 

Встреча в Zoom с Игалом 8 октября

Текущая ситуация:

• У нас 2 пропавших жителя в поселке, одна из них находится в опасности. Оба из них были на вечеринке в Раиме.

• Мы потеряли одного солдата Голани, Роея Вайсера, внука Анди и Рут Вайсер. Похороны завтра в 11:00 в Кфар Атицоне. Передаем наши соболезнования и большой объятий семье.

 

В общем:

• Школа: Завтра (понедельник) и вторник занятий не будет.

• Сдача крови: в настоящее время все мобильные пункты сдачи крови находятся в центре страны. Я предполагаю, что мы сможем получить мобильный пункт позже на этой неделе.

• Стрельба на стрельбище: нет проблем с проведением тренировок на стрельбище в поселке. Поступит оружие и боеприпасы в ближайшие дни. Узи координирует этот вопрос. M16 также будет распределено согласно указаниям Узи.

• Детские учреждения для важных родителей: начиная с завтрашнего дня откроются 4 учреждения только для зарегистрированных. Учреждения будут работать с 8:00 до 16:00. Учреждения будут разделены по возрастным группам:

 

1-3 года - Детский сад Тавим.

3-5 лет - Детский сад Кинор.

6-8 лет - Детский сад Лахан.

Старше 8 лет - Детский сад Земер.

 

• Сегодня мы провели разговор со всеми руководителями образования. У нас все еще нет онлайн-занятий через Zoom, но если ситуация будет продолжаться, мы можем потребоваться рассмотреть креативные решения в этом направлении.

• Матнас (центр сообщества): бассейн будет работать как обычно, а также спортивный зал. Гимбори будет открыт для зарегистрированных - добавить ссылку.

• Хугим (кружки) не могут проводиться в соответствии с инструкциями Фронт-хом команды.

• Добровольцы: сотни жителей обратились к нам с просьбой о добровольной помощи - охране, помощи матерям, мужья которых были призваны в резерв, помощи пожилым и многому другому.

• Дорога 55 - с 19:00 до 01:00 дорога определена как синяя, открыта только для тех, у кого есть израильская личная карта. Дорогу охраняют резервисты и она полностью безопасна. Инструкции - нулевая терпимость к любым проявлениям палестинской насилия.

• Я прошу - берегите молодежь. Нет никакой необходимости гулять за пределами поселка, это может привести к инциденту с безопасностью.

• Общественный транспорт - в настоящее время ограничен. Частичная активность возобновилась сегодня, и, возможно, завтра она немного расширится.

• В общем - поселок безопасен. Вы можете гулять, бегать и т. д. У нас есть круглосуточные патрули.