נוהל חדירת מחבלים ליישוב:

שלום לכולם, לאור שאלות חוזרות של תושבים בנוגע לנוהל חדירת מחבלים ליישוב, להלן חידוד הנהלים:

  • במקרה של חדירת מחבלים ליישוב, תישמע אזעקה בצופר שתעדכן על 'חדירת מחבלים'. שימו לב, הפעלה זו מופעלת רק באיום אמיתי וממשי. אם תופעל האזעקה – חובה לפעול בהתאם להנחיות.
  • עם הישמע האזעקה, יש להסתגר במבנה ולנעול את הדלתות והחלונות. בלילה יש גם לכבות אורות.
  • הישארו במבנה עד להודעה על סיום האירוע.

 

Hello everyone, in light of recurring questions from residents regarding the protocol for handling the infiltration of terrorists into the settlement, here are the clarified guidelines:

  • In the event of terrorists infiltrating, an alarm will sound on the siren indicating 'Hadirat Mehablim.' Please note that this alarm will only be activated in a genuine and immediate threat. If the alarm is activated, it is mandatory to act according to the instructions.
  • When the siren sounds, stay secluded indoors and lock the doors and windows. At night – turn the light off.
  • Stay indoors until you receive a message the event has ended.

 

Здравствуйте, учитывая повторяющиеся вопросы жителей относительно протокола обработки внедрения террористов в поселение, вот уточненные рекомендации:

• В случае внедрения террористов сирена издаст сигнал "Внедрение террористов". Обратите внимание, что эта сирена активируется только при реальной и непосредственной угрозе. Если сирена сработала, обязательно следуйте инструкциям.

• Когда сирена звучит, оставайтесь в укрытии внутри здания и закройте двери и окна. Ночью также выключите свет.

 • Пребывайте внутри до получения уведомления о завершении события.