סיכום שיחת זום עם יגאל להב – 28.10.2023

לוידאו של השיחה היכנסו לקישור: https://youtu.be/_E6sXHCcyXc

שבוע טוב. היו מספר התרעות שלשמחתנו התבדו. היו גם הרבה כוחות – חיילים ואזרחים – שסיירו ופטרלו כדי ששום דבר לא יקרה מסביב. שאפו לכל צוותי הבטחון – אנחנו לא נכנסים לשאננות.

לגבי המסיק, יש הנחיה של הצבא שלהרחיק אותם למרחק של 300 מ' מהבתים.

יש לנו הרבה צ'קלקות כתומות לבעלי נשקים בישוב לטובת הגברת הבטחון. מי שרוצה להצטרף – נשמח.

תזכורת - מחר עוברים לשעון חורף.

שינינו את המספר למוקד הבטחוני שלנו - *3264, ישיר ללא שלוחות. המוקד הרגיל - *3430.

חלוקת חבילות לחיילים ביו"ש – קורה השבוע, אחרי השבוע שעבר שחלקנו לצפון ולדרום. כל בן משפחה שרוצה להעביר לחיילי יו"ש, שיביא עד יום שני בערב.

עשינו תהליך גדול בנושא נשק אישי – הגשנו כמעט מאתיים בקשות למול המשרד לבטחון פנים. אושרו עשרות רבות וחלק כבר מסתובבים עם הנשקים שלהם. אני מבקש – בטיחות: להזהר על הילדים, לשמור בכספות וכו'. מי שרוצה האצה של התהליך – שישלח לי ווצאפ עם פרטים אישיים ואנסה לזרז עבורו.

אנחנו יוצאים בהתנדבות לחממות ולשדות כדי שהחקלאים לא יאבדו את היבול שלהם – וגם אנחנו.

עבודה עברית – ראיינו ביום חמישי עובדים חדשים, וגם במפעלי האזור מחפשים. היחידים שנחשבים מפעל חיוני הם המכבסה ומפעל התבלינים, וזה רק 50% מהעובדים וגם רק באזו"הת (לתוך היישוב עצמו לא נכנסים, כולל לפרויקט האורנים ולעבודה ברחוב הגיתית). גם מפעלים בטחוניים – תעשייה צבאית – מחפשים ידיים עובדות. יש לנו מפעלים ביישוב שקורסים ומשרד הכלכלה לא עוזר יותר מדי – נא להכנס לאתר המועצה בלשונית עבודה עברית.

המלחמה תהיה ארוכה מאוד, סדר גודל של חודשים. יש שינוי בתפיסה של צה"ל – אפס סובלנות לכל סוג של אירוע פיגוע. יהיו הרבה אנשים שיעזבו מקומות עבודה וצריך לחשוב על עבודות אחרות, בעיקר פיזיות: טיוח, ריצוף, ניקיון ועוד. ננסה לארגן קורסים וסדנאות גם בהקשרים אלו.

נבדוק לגבי הטבות במיסים למשפחות שמארחות מפונים. בכל מקרה גם יש לנו מטרה שהטבות במס יהיו לכל תושבי יו"ש, אבל כרגע זה לא קורה.

משמר אזרחי: הצגנו למנהל המחוז שאנחנו מבקשים להחזיר את המשמר האזרחי שפיטרלו ברחוב, כולל נערים בני 17-18. איציק השוטר אצלנו מרים את הכפפה, אז המעוניינים מוזמנים.

אנחנו שמים חיילים במוסדות החינוך ובפארקים וזה מעודד את ההורים לשלוח את הילדים. יש הרבה חיילים על הציר לשמור עליכם – תגידו להם שלום.

על קווים 80, 82 שחזרו לעבוד אין פלסטינאים. נבדוק לגבי קו 189.

הסעות לתיכונים בכפ"ס מתחילים מ-0630, ומכיוון שכולם מסיימים באותה שעה, יש הסעה ב-1400, אנחנו מבקשים שתשתמשו בה.

הטילים ממשיכים ומגיעים לאזור המרכז והשרון. יש להתמגן בצורה הכי טובה שאפשר – אנחנו מחפשים גם מיגוניות שיעזרו לנו להגן על המקומות הרחוקים יותר.

נא להיערך למלחמה ארוכה. מצאו את הרך הנכונה להוריד את הלחץ הביתי ולדאוג לשקט נפשי בצורה הטובה ביותר, ומצד שני להסתכל ולהיות עירני גם לצד השני.

בקשר לאזעקה שנקלטה אצל חלק מכם, זה קשור לקריאה שהייתה באלפי מנשה וטלפונים שלנו שהתחברו לאנטנה משותפת לשם. נבדוק מה אפשר לעשות בהקשר זה.

קורסים לנהיגת חירום – כל הקורסים נסגרו. ביקשתי לפתוח נוספים.

נסיעה של טרקטורונים בישוב – יש אחד עם אגזוז חזק, נבקש ממנו להחליף אותו.

עזון עדיין סגורה בשני השערים שלה, היציאה ממנה רק דרך נבי אליאס.

אנחנו מקווים שפרויקט האורנים יתחיל איכלוס ממחר. עברנו שם היום בערב לראות את התאורה ואנחנו מקווים שאנשים יגיעו כבר ממחר.

לפני שלושה שבועות היינו בפילוג אדיר עם הרבה שנאת חינם מיותרת וקשה, ולצערנו היינו צריכים לעבור את הזעזוע הזה כדי להתחבר חזרה כעם. יש לנו רק הזדמנות אחת לנצח במערכה הזו – וחייבים לנצל אותה. הכל תלוי בנו, איך נתנהג כעם, כקהילה וכמשפחה.

שיהיה שבוע טוב.

 

Zoom Meeting Summary of Yigal - October 28, 2023

Good week. There were several alerts that turned out to be false alarm. There were also many forces - soldiers and civilians - who patrolled and guarded us so that nothing would happen around us. Hats off to all the security teams - we won't give in to complacency.

Regarding the olive harvest, there is an army directive to move them 300 meters away from the fence.

We have many flashers for gun owners in the community for the benefit of the security department. Those who want to join - we would be happy.

Reminder - tomorrow we switch to winter time.

We changed our number to our security hotline - *3264, direct without extensions. The regular hotline is *3430.

Distribution of packages to soldiers in YOSH will happen this week, following last week's distribution to the North and South. Any family member who wants to send packages to soldiers in the YOSH, please bring them by Monday evening.

We have undergone a significant process in the area of personal firearms - we submitted nearly two hundred requests to the Ministry of Internal Security. Many have been approved, and some are already carrying their weapons. I request - safety first: be careful with children, keep firearms secure, and so on. Anyone who wants to accelerate the process can send me a WhatsApp message with their personal details, and I will try to expedite it for them.

We are volunteering to protect greenhouse and fields so that the farmers do not lose their crops - and we as well.

Hebrew employment - we interviewed new workers on Thursday, and local industrial plants are also looking for labor. The only essential plants are the laundry and spice factory, and that's only 50% of the employees and only in the Industrial Zone (we don't enter the actual Yishuv, including the Oranim project and work in the Gittit street). Even security-related industries - military manufacturing - are looking for workers. We have plants in the Yishuv that are hiring, and the Ministry of Economy is not providing much help - please check the Council's website under the Hebrew employment tab.

The war will be very long, on the order of months. There has been a change in the IDF's attitude in our area - zero tolerance for any kind of event or attack. Many people will leave their jobs, and we need to think about other jobs, especially physical ones like construction, paving, cleaning, and more. We will try to organize courses and workshops in these areas and career changes as well.

We will check on tax benefits for families hosting refugees. In any case, our goal is for tax benefits to be available to all residents of the South, but it's not happening at the moment.

Civil Guard: We presented to the district manager our request to reinstate the civilian guard that patrolled the streets, including young people aged 17-18. Itzik, the police officer in our area, has agreed to help. Those interested are welcome.

We are deploying soldiers in educational institutions and parks, which encourages parents to send their children. Many soldiers are on road 55 to protect you - say hello to them.

On buses 80 and 82 which came back, there are no Palestinians. We will check regarding bus 189.

Transportation for high school students in Kfar Saba starts at 06:30, and since all students finish at the same time, there is a second transportation at 14:00, and we request that you use it.

Missiles continue to reach the Central and Sharon regions. Please protect yourself as best as you can - we are also looking for shelters to help protect more distant areas.

Please be prepared for a long war. Find the right way to reduce the domestic pressure and ensure inner peace as much as possible, while also being vigilant on both sides.

Regarding the siren that some of you heard, it is related to a reading that was conducted in Alfei Manasseh and our phones that were connected to a shared antenna.

Emergency driving courses - all courses are closed. I have requested additional ones to be opened.

Tractoron noise in the Yishuv - there is one with a loud exhaust, and we request it to be replaced.

Azoun is still closed at both of its gates; the only exit is through Nabi Elias.

We hope that the Oranim project will begin occupancy from tomorrow. We visited the area this evening to see the lighting, and we hope that people will start arriving from tomorrow.

Three weeks ago, we were in an amazing unity with a lot of unnecessary and challenging baseless hatred. Unfortunately, we had to overcome this shock to reconnect as a people. We have only one opportunity to win in this situation, and we must seize it. Everything depends on us, how we behave as a people, as a community, and as a family.

Have a good week.

Запись собрания Zoom от Йигаля - 28 октября 2023 года

Доброй недели. Было несколько предупреждений, которые повредили наше радость. Было также много сил - солдат и гражданских лиц - которые патрулировали и охраняли, чтобы ничего не случилось вокруг нас. Респект всему персоналу безопасности - мы не дадим себе расслабиться.

Что касается сирен, есть директива армии переместить их на 300 метров от домов.

У нас есть много оранжевых наклеек для владельцев оружия в общине в пользу отдела безопасности. Те, кто хочет присоединиться - мы будем рады.

Напоминание - завтра переходим на зимнее время.

Мы изменили номер нашей горячей линии безопасности - *3264, напрямую без добавления цифр. Обычный номер горячей линии - *3430.

Раздача посылок солдатам на юге произойдет на этой неделе, в продолжение раздачи на север и юг на прошлой неделе. Любой член семьи, который хочет отправить посылки солдатам на юге, пожалуйста, принесите их к понедельнику вечером.

Мы претерпели значительные изменения в области личного оружия - мы подали почти двести запросов в Министерство внутренней безопасности. Многие из них были утверждены, и некоторые уже носят свое оружие. Я прошу - безопасность превыше всего: остерегайтесь детей, храните оружие в надежном месте и так далее. Те, кто хочет ускорить процесс, могут отправить мне сообщение WhatsApp с личными данными, и я постараюсь ускорить процесс для них.

Мы добровольно охраняем сады и поля, чтобы фермеры не потеряли свои урожаи - и мы тоже.

Трудоустройство на иврите - мы провели собеседование с новыми работниками в четверг, и местные промышленные предприятия также ищут рабочих. Единственные важные предприятия - это прачечная и фабрика специй, и это всего лишь 50% рабочих и только в Промышленной зоне (мы не входим в настоящий поселок, включая проект "Ораним" и работу в районе Гита). Даже в оборонных отраслях - военных производствах - ищут женских рабочих. У нас есть предприятия в поселке, которые нанимают сотрудников, и Министерство экономики не предоставляет слишком много помощи - пожалуйста, проверьте веб-сайт Совета в разделе "Трудоустройство на иврите".

Война будет очень долгой, на несколько месяцев. Изменился подход Израильской обороны - нулевая терпимость к любому виду событий или атак. Мн

 

огие люди уйдут с работы, и нам нужно думать о других рабочих местах, особенно физических, таких как строительство, плитка, уборка и так далее. Мы постараемся организовать курсы и мастер-классы в этих областях тоже.

Мы проверим наличие налоговых льгот для семей, принимающих беженцев. В любом случае нашей целью является предоставление налоговых льгот всем жителям юга, но в данный момент это не происходит.

Гражданская гвардия: мы представили региональному директору запрос о восстановлении гражданской гвардии, которая патрулировала улицы, включая молодежь в возрасте 17-18 лет. Ицхак, полицейский в нашем районе, согласился помочь. Все желающие приглашаются.

Мы размещаем солдат в образовательных учреждениях и парках, что мотивирует родителей отправлять своих детей. Много солдат на переднем крае для вашей защиты - поздоровьтесь с ними

На автобусах 80 и 82 нет палестинцев. Мы проверим относительно автобуса 189.

Транспорт для старшеклассников в Кфар Сабе начинается в 06:30, и так как все студенты заканчивают в одно и то же время, есть второй транспорт в 14:00, и мы просим вас им воспользоваться.

Ракеты продолжают достигать Центрального и Шарона. Пожалуйста, защищайтесь насколько это возможно - мы также ищем убежища, чтобы помочь защищать более удаленные районы.

Пожалуйста, будьте готовы к долгой войне. Найдите способ снизить домашнее напряжение и обеспечить внутренний покой, а также оставайтесь бдительными с обеих сторон.

Что касается сирены, которую некоторые из вас слышали, она связана с чтением, которое прошло в Манассии, и нашими телефонами, которые были подключены к общей антенне.

Курсы по вождению в экстренных ситуациях - все курсы закрыты. Я попросил открыть дополнительные.

Шум от тракторов в поселке - есть один с громким выхлопом, и мы просим его заменить.

Азун по-прежнему закрыта на обоих воротах, и единственный выход через Наби Элиас.

Мы надеемся, что проект "Ораним" начнет заселение уже с завтрашнего дня. Сегодня вечером мы посетили это место, чтобы увидеть освещение, и мы надеемся, что люди начнут приходить уже с завтра.

Три недели назад мы были в удивительной единстве с множеством ненужной и тяжелой беспочвенной ненависти. К сожалению, нам пришлось пережить этот шок, чтобы восстановить связь как народ. У нас есть всего один шанс победить в этой ситуации, и мы должны воспользоваться им. Все зависит от нас, от того, как мы ведем себя как народ, как общество и как семья.

Хорошей недели.