סיכום שיחת זום - 22.11.23 בשעה 21:00

לצפייה בזום: https://youtu.be/Ka5GhUFjQmo

עיקרי הדברים עם תרגום לאנגלית ורוסית

 

 1. ביום שני חילקנו חבילות ללוחמים שלנו בדרום, והיום חילקנו חבילות לחיילים שלנו בצפון. זה משמח מאוד את החיילים וזה עושה להם אושר כשהם מרגישים שמתייחסים אליו. אני כרגע לא רואה את הצפון חוזר למה שהיה לפני המלחמה עד שלא יוסר משם האיום של חזבאללה.
 2. אתמול הייתה לנו שיחה עם תת אלוף בצה"ל ושוחחנו על האפשרות להקים פה כיתת כוננות שתתבסס על תלמידי הישיבה ושתוכל לתת מענה אסטרטגי רציף ותמידי. במקביל, לפני שבועיים שלחנו רשימה של 15 אנשים לכיתת כוננות קבועה פה ביישוב, אנחנו עדיין מחכים לתשובות בנושא.
 3. חוסן ושגרה –
  1. אנחנו רוצים להחזיר את הבילויים בייושב גם בשעות הערב. אני מאוד מקווה שבעוד שבוע – שבועיים תוכלו כבר לראות התארגנויות בנושא. קלאב הוטל משקיע בזה לטובת הקניון, ואני מאמין שיהיו פעילויות גם בגינות. המטרה, כמו שאני אומר תמיד, היא להוציא אנשים מהבית ולחזק את הקהילתיות שלנו.
  2. ביום רביעי המתנ"ס מביא לפה מופע סטנדאפ, ובתוך פחות מחצי שעה כבר הסתיימו הכרטיסים. אנחנו מנסים למצוא פתרון לכל מי שמעוניין להיות במופע, אולי למצוא עוד מקומות להופעה או להביא את הסטנדאפסטית להופעה נוספת.
  3. אני מנסה לחשוב כל הזמן איך לשפר את תחושת הבטחון, אז אם יש למישהו רעיונות בנושא אנחנו נשמע לשמוע.
 4. עוד שבועיים כבר חנוכה, ואנחנו מתחילים להיערך לכך.
 5. היום בערב סיימנו אימון סע"ר (סיוע עצמי ראשוני) של פיקוד העורף. השתתפו והוכשרו כ-40 אנשים מכל היישוב, כאשר המטרה שלהם היא לתת סיוע ראשוני ולהציל חיים בטווח המיידי במקרה של רעידת אדמה, או איום רקטי. אנחנו נדאג להם לציוד, וכל זאת במטרה לשפר את תחושת הבטחון ואת הבטחון שלנו פה ביישוב.
 6. מבחינת התפתחות היישוב – בעוד היישוב מתחיל לחזור לשגרה, אנחנו כבר צופים כי יהיו עיכובים בפרוייקטי בנייה ביישוב, שכן אנחנו לא נאפשר כניסה של פלסטינאים ליישוב. לדעתי שוק העבודה יהיה שונה אחרי המלחמה, עם הרבה יותר עבודה יהודית במשרות כפיים. עבודה שטיח , ביוב, חשמל ועוד – היות ולא תהיה לפה כניסה של פלסטינאים, יש יוזמה, יחד עם רשויות מקומיות אחרות, אולי לעשות הכשרה יהודית לעבודות האלה. זה רעיון מצויין, וכפי שאנחנו רואים את זה, את המדינה שלנו אנחנו נבנה בידיים שלנו, תרתי משמע. זה נושא שייבחן בהמשך.
 7. כביש 4 נתיבים – כרגע העבודה מתקיימת החל ממחסום אליהו לאלפי מנשה, ואנחנו פועלים גם להרחיב את הכביש מאלפי מנשה לכביש 444.
 8. אני עושה מפגשים כל הזמן עם החיילים במרחב. הם דרוכים, מבינים את המשימה ומבינים את גודל האחריות של אבטחת היישובים שלנו.

 

Zoom Summary with Yigal on November 22:

 1. On Monday, we distributed packages to our soldiers in the south, and today we distributed packages to our soldiers in the north. This greatly pleases the soldiers and brings them happiness when they feel appreciated.
 2. Yesterday, we had a conversation with a lieutenant colonel in the IDF, discussing the possibility of establishing a preparedness class ('Kitat Kunenut') based on yeshiva students that can provide a continuous and regular strategic response. Additionally, two weeks ago, we sent a list of 15 people for a permanent preparedness class in the community, and we are still waiting for responses on this matter.
 3. Immunization and Routine:
  1. We want to bring back evening activities in Yishuv within a week or two. I hope that arrangements on this matter will be visible soon. Club Hotel invests in this for the benefit of the mall, and I believe there will be activities in the parks as well. The goal, as always, is to get people out of their homes and strengthen our community.
  2. On Wednesday, the community center is hosting a stand-up comedy show, and tickets were sold out in less than half an hour. We are trying to find a solution for those interested in attending the show, perhaps by finding additional sits or arranging another performance.
  3. We are constantly trying to think of ways to improve the sense of security, so if anyone has ideas on this matter, we are open to hearing them.
 4. Hanukkah is in two weeks, and we are starting to prepare for it.
 5. This evening, we completed a Home Front Command first aid training session. Forty people from the community participated and were trained to provide immediate first aid and save lives in the event of an earthquake or missile threat. We will provide them with equipment to enhance our security and confidence in the community.
 6. Regarding the development of the community, as life returns to normal, we anticipate delays in construction projects due to our policy of not allowing entry of Palestinians into the community. I believe the job market will change after the war, with more Jewish employment in manual labor positions. There is an initiative, along with other local authorities, to possibly provide Jewish training for these jobs. This is an excellent idea, and as we see it, we will build our country with our own hands, figuratively speaking. This topic will be examined further.
 7. Route 4 Interchanges – Currently, work is underway from the Eliyahu checkpoint to Alfei Menashe, and we are also working to expand the road from Alfei Menashe to Route 444.
 8. I have regular meetings with the soldiers in the area. They are diligent, understand the mission, and comprehend the magnitude of our responsibility for the security of our communities.

 

Thank you and have a nice evening.

 

Краткое содержание Зум-конференции с Йигалом 22 ноября:

 1. В понедельник мы распределили пакеты нашим солдатам на юге, и сегодня мы распределили пакеты нашим солдатам на севере. Это очень радует солдат и приносит им счастье, когда они чувствуют себя ценными.
 2. Вчера у нас был разговор с подполковником из ЦАХАЛа, где мы обсудили возможность создания класса готовности ('Kitat Kunenut') на основе студентов иешивы, который может предоставить непрерывный и регулярный стратегический ответ. Два недели назад мы отправили список из 15 человек для постоянного класса готовности в сообществе, и мы все еще ждем ответов по этому вопросу.
 3. Вакцинация и Режим: a. Мы хотим вернуть вечерние мероприятия в Иишув в течение недели или двух. Надеюсь, что по этому вопросу скоро будут видны какие-то улаживания. Клуб-отель инвестирует в это в пользу торгового центра, и я верю, что будут проводиться мероприятия и в парках. Как всегда, цель - вывести людей из домов и укрепить наше сообщество. b. В среду в центре сообщества будет проводиться стендап-шоу, и билеты были распроданы менее чем за полчаса. Мы пытаемся найти решение для тех, кто хочет посетить шоу, возможно, найдем дополнительные места или устроим еще одно выступление. c. Мы постоянно пытаемся придумать способы улучшения чувства безопасности, поэтому если у кого-то есть идеи по этому поводу, мы открыты для их выслушивания.
 4. Через две недели Ханука, и мы начинаем готовиться к этому.
 5. Сегодня вечером мы завершили тренировку по первой помощи Командования домашнего фронта. Сорок человек из сообщества приняли участие и прошли обучение по предоставлению немедленной первой помощи и спасению жизней в случае землетрясения или угрозы ракет. Мы предоставим им оборудование для улучшения нашей безопасности и уверенности в сообществе.
 6. Что касается развития сообщества, с возвращением к обычной жизни мы ожидаем задержек в строительных проектах из-за нашей политики не разрешать въезд палестинцев в сообщество. Я считаю, что рынок труда изменится после войны, с большим количеством еврейских рабочих в ручных должностях. Есть инициатива вместе с другими местными властями, возможно, предоставить еврейскую подготовку для этих рабочих мест. Это отличная идея, и, как мы видим, мы будем строить нашу страну своими собственными руками, в переносном смысле. Этот вопрос будет рассмотрен дополнительно.
 7. Обмен маршрутом 4 - В настоящее время работа идет от контрольного пункта Элиягу к Альфеи Менаше, и мы также работаем над расширением дороги от Альфеи Менаше к маршруту 444.
 8. У меня регулярные встречи с солдатами в районе. Они прилежные, понимают задачу и осознают масштаб нашей ответственности за безопасность наших сообществ.

Спасибо и хорошего вечера.