סיכום שיחת זום - 27.11.23 בשעה 21:00

לצפייה בזום: https://youtu.be/gyZ6a67c_84

עיקרי הדברים עם תרגום לאנגלית ורוסית

ערב טוב, כמידי כל יומיים אנחנו מנסים לעשות זום של עדכונים אליכם בצורה הכי פשוטה והכי מהירה, כולנו עם אוזן גם לתהליך של שחרור השבויים.

גם הנושא של סיום המלחמה, ברור לכולנו שהחמאס לא יכול להמשיך להיות בעזה וחיזבאללה לא יכול להמשיך להיות בצפון.

 

מצב ביטחוני ביו"ש

מבחינת המצב הביטחוני בכל האזור. צה"ל פה כל יום, כל לילה וכל הגזרה עם כוח מאוד גדול של מאות חיילים כמעט בכל מבצע ואנחנו רואים אותם גם אצלנו בגזרה, הם נותנים לנו את המענה הביטחוני הכי טוב שיכול להיות בכל האזור, ואנחנו פה כדי לפרגן להם ולהגיד תודה.

יהיו מקומות שבהם היו זריקות אבנים ביו"ש, וצהל פועל בנחישות כדי שדברים כאלה לא יקרו.

אתמול היה לנו דיון על כל נושא הביטחון.

ועדת הביטחון של השלטון המקומי ישבה ושמה את העדויות של הקבטי"ם של הרשויות, גם באופקים, נתיבות ושדרות.

והמון כבוד לרשויות המקומיות שעמדו כחיץ וניהלו אותה המאבק הזה, בצורה ברורה יש מקומות שלמים שצה"ל לא הגיע אליהם במשך 48 שעות, ולכן ההישענות הייתה על המשטרה ועל מד"א וכמובן לעובדים של הרשויות המקומיות שהם אלה שבלמו באמת את ההגעה של מחבלים נוספים ובלמו אותם ממש בשערים או ברחובות הפנימיים של הישובים עצמם.

אנחנו ישבנו, ניתחנו, הפקנו לקחים משלנו כדי לדעת מה קורה אצלנו, וגם תרמנו להם את החלק שלנו בהיערכויות שאנחנו עושים פה.

 

כלכלת בית

אנחנו מנסים להמשיך עם כל השגרה וגם בנושא של ההדרכה. אנחנו ערים לזה שבזמן מלחמה חלק גדול מהמשפחות נכנסות גם לקשיים כלכליים בגלל תכנון שהתחושה היא בחירום.

כל הנושא של הדרכה בנושא של כלכלת בית נכון, ניהול התקציב המשפחתי. זה חשוב בעיקר בימים כאלה שיש מתיחות, שאישה לפעמים היא הגורם שיותר מפרנס מבחינת הניהול של התקציב המשפחתי, וחשוב לנו לתת את הכלים לעשות את זה בצורה הכי נכונה שיכולה להיות, העיקר שבסוף המלחמה לא נהיה עם חובות כספיות.

ולכן חשוב מאוד לעשות את זה בצורה כמה שיותר נכונה וזאת הדרכה שהייתה היום.

 

אפליקציית איזי

דבר נוסף שנכנס בימים האחרונים גם כן דרך זה כל הנושא של האפליקציה שנקראת איזי זה שמאפשרת לתת גיבוי ולתת המלצות לעסקים שנמצאים סביבה באמצעות המכשיר הנייד.

אז איזי הכניס גם את כל העסקים שיש בשומרון כמובן עם הטבה לעסק, עסק שנותן הנחות לחיילים או שמאפשר רכישת סיעוד, בהנחה לחיילים מקבל פלטפורמה חינמית וכמובן אנחנו מודדים את כל התושבים שלנו שיש להם עסקים. זה לא משנה אם העסק בבית או שהעסק נמצא בקניון או במרכז קניות של גינות, זאת פלטפורמה חינמית של פרסום.

ויש לנו הרבה חיילים שמסתובבים ומחפשים מקום לאכול או לקנות אז אין ספק שהדבר הזה יכול מאוד מאוד לעזור.

 

התנדבות

אנחנו רואים את כמויות המתנדבים שהולכים לחקלאות, אנחנו מבינים שאם החקלאות לא תתקיים בצורה סדירה, מחירי הירקות רק ילכו ויעלו. אין גם טיסות לישראל. אין כמעט סחר לישראל ולכן חשוב מאוד להתנדב.

יום רביעי אנחנו יוצאים עם מחלקות נוספות במועצה להתנדב לקטיף תפוזים לעשות טוב לחקלאים, לעשות טוב גם לנו, ולעודד התנדבות.

וגם יש את הפרויקטים של הבנקים ושל המתנסים ומפעל הפיס לעודד סטודנטים שנמצאים בהפסקת לימודים עם מימון גדול, שמאפשר גם להתפרנס וגם לעשות טוב לחקלאות.

 

עיקור החתולים

התחלנו במבצע לפני כמה ימים, הוא מתמשך פעמיים בשבוע, הבאנו לוקט חיצוני שמבצע גם את הלכידה, גם את העיקור וגם החזרת החתולים, הכל מתועד על ידי וטרינרית שלנו ודרך משרד הבריאות, הכל על פי כל הנהלים. המטרה היא באמת להוריד את מספר החתולים שמסתובבים מבחינת הילודה.

שיהיו בשורות טובות.

 

 

Good evening, as usual every two days we try to zoom in updates to you in the simplest and fastest way, we all have an ear also for the process of releasing the captives.

Also the issue of ending the war, it is clear to all of us that Hamas cannot continue to be in Gaza and Hezbollah cannot continue to be in the north.

 

Security situation in Yosh

In terms of the security situation in the entire region. The IDF is here every day, every night and in every sector with a very large force of hundreds of soldiers in almost every operation and we see them in our sector as well, they give us the best security response that can be in the entire region, and we are here to congratulate them and say thank you.

There will be places where stones were thrown in Yosh, and Tzahal works resolutely to prevent such things from happening.

Yesterday we had a discussion on the whole issue of security.

The security committee of the local government sat down and took the evidence of the authorities' Kbatim, also in Ofakim, Netivot and Sderot.

And a lot of respect to the local authorities who stood as a buffer and managed this struggle, clearly there are whole places that the IDF did not reach for 48 hours, so the reliance was on the police and the MDA and of course the employees of the local authorities who are the ones who really stopped the arrival of more terrorists and them right at the gates or in the inner streets of the settlements themselves.

We sat down, analyzed, drew our own lessons to know what was going on with us, and also contributed our part to them in the preparations we make here.

 

home economics

We try to continue with the whole routine and also on the subject of training. We are aware that in times of war, a large number of families also face financial difficulties due to planning that feels like an emergency.

The whole topic of training on the topic of home economics is correct, managing the family budget. This is especially important in these days when there are tensions, that a woman is sometimes the factor that provides more in terms of managing the family budget, and it is important to give us the tools to do it in the most correct way possible, the main thing is that at the end of the war we will not have financial debts.

Therefore, it is very important to do it as correctly as possible, and this is the training that was held today.

 

Easy app

Another thing that has entered in the last few days also through this whole issue of the application called Easy is that it allows you to give backup and give recommendations to businesses that are around you using the mobile device.

So Izzy also included all the businesses that are in Samaria, of course with a business benefit, a business that gives discounts to soldiers or that enables the purchase of nursing care, with a discount for soldiers gets a free platform and of course we measure all our residents who have businesses. It doesn't matter if the business is at home or the business is in a mall or a garden shopping center, this is a free advertising platform.

And we have a lot of soldiers who walk around looking for a place to eat or shop, so there is no doubt that this thing can be very, very helpful.

 

volunteering

We see the amount of volunteers who go to agriculture, we understand that if agriculture does not take place regularly, the prices of vegetables will only go up. There are also no flights to Israel. There is almost no trade with Israel, so it is very important to volunteer.

Wednesday we go out with other departments in the council to volunteer to pick oranges to do good for the farmers, to do good for us too, and to encourage volunteering.

And there are the projects of the banks and the experimenters and the lottery factory to encourage students who are on break from studies with large funding, which makes it possible to both earn a living and do good for agriculture.

 

Sterilization of the cats

We started the operation a few days ago, it continues twice a week, we brought an external locket that performs both the capture, the sterilization and the return of the cats, everything is documented by our veterinarian and through the Ministry of Health, everything according to all the procedures. The goal is really to lower the number of cats that are walking around in terms of birth.

Let there be good news.

 

 

Добрый вечер, как обычно каждые два дня мы стараемся донести до вас обновления самым простым и быстрым способом, мы все также прислушиваемся к процессу освобождения пленников.

Также, что касается прекращения войны, всем нам ясно, что ХАМАС не может продолжать оставаться в Газе, а Хезболла не может продолжать оставаться на севере.

 

Ситуация с безопасностью в Йоше

Что касается ситуации с безопасностью во всем регионе. ЦАХАЛ находится здесь каждый день, каждую ночь и в каждом секторе с очень большими силами в сотни солдат почти в каждой операции, и мы видим их и в нашем секторе, они дают нам лучший ответ безопасности, который может быть во всем регионе. , и мы здесь, чтобы поздравить их и сказать спасибо.

В Йоше будут места, куда бросали камни, и Цахал решительно работает над тем, чтобы подобные вещи не происходили.

Вчера мы обсуждали весь вопрос безопасности.

Комитет безопасности местного правительства собрал показания Кбатима властей, также в Офакиме, Нетивоте и Сдероте.

И большой респект местным властям, которые стояли буфером и управляли этой борьбой, явно есть целые места, до которых ЦАХАЛ не добирался за 48 часов, поэтому ставка была на полицию и МДА и конечно на сотрудников местные власти, которые действительно остановили прибытие новых террористов и их прямо у ворот или на внутренних улицах самих населенных пунктов.

Мы сели, проанализировали, извлекли свои собственные уроки, чтобы понять, что с нами происходит, а также внесли свой вклад в подготовку, которую мы проводим здесь.

 

Домашняя экономика

Мы стараемся продолжать всю рутину, а также тему тренировок. Мы знаем, что во время войны большое количество семей также сталкиваются с финансовыми трудностями из-за планирования, которое кажется чрезвычайной ситуацией.

Вся тема обучения по теме домоводства правильная, управление семейным бюджетом. Это особенно важно в наши дни, когда существует напряженность, что женщина иногда является тем фактором, который дает больше с точки зрения управления семейным бюджетом, и важно дать нам инструменты, чтобы сделать это наиболее правильным образом. главное, чтобы в конце войны у нас не было финансовых долгов.

Поэтому очень важно делать это максимально правильно, и именно такой тренинг сегодня прошел.

 

Простое приложение

Еще одна вещь, которая появилась за последние несколько дней в этом выпуске приложения под названием Easy, - это то, что оно позволяет вам выполнять резервное копирование и давать рекомендации компаниям, которые находятся рядом с вами, используя мобильное устройство.

Таким образом, Иззи также включил все предприятия, которые находятся в Самарии, конечно же, с бизнес-преимуществом, бизнес, который предоставляет скидки солдатам или позволяет приобретать услуги по уходу, со скидкой для солдат получает бесплатную платформу и, конечно, мы измеряем все наши жители, у которых есть бизнес. Неважно, ведется ли бизнес дома или в торговом центре или садовом торговом центре, это бесплатная рекламная площадка.

И у нас много солдат, которые ходят в поисках места, где можно поесть или сделать покупки, поэтому нет сомнений, что эта штука может быть очень и очень полезной.

 

волонтерство

Мы видим количество волонтеров, которые идут в сельское хозяйство, мы понимаем, что если сельское хозяйство не будет осуществляться регулярно, цены на овощи будут только расти. В Израиль также нет рейсов. Торговли с Израилем почти нет, поэтому очень важно заниматься волонтерством.

В среду мы вместе с другими департаментами совета выходим добровольно собирать апельсины, чтобы принести пользу фермерам, принести пользу и нам, а также поощрить волонтерство.

А есть проекты банков и экспериментаторов и лотерейной фабрики по поощрению студентов, отдыхающих от учёбы, с большим финансированием, позволяющим и зарабатывать на жизнь, и приносить пользу сельскому хозяйству.

 

Стерилизация кошек

Мы начали операцию несколько дней назад, она продолжается два раза в неделю, мы привезли внешний медальон, который осуществляет и отлов, и стерилизацию, и возврат кошек, все задокументировано нашим ветеринаром и через Минздрав, все согласно ко всем процедурам. На самом деле цель состоит в том, чтобы снизить количество гуляющих кошек с точки зрения рождаемости.

Пусть будут хорошие новости.