סיכום שיחת זום - 29.11.23 בשעה 21:00

לצפייה בזום: https://youtu.be/bjXZPIVO2Fo

עיקרי הדברים עם תרגום לאנגלית ורוסית

ערב טוב, היום הזום במקביל למופע של רביטל ויטלזון ולירון לב, אבל החלטנו לקיים בכ"ז לטובת שמירת שגרת העדכונים.

מקווים שאחרי הפסקת האש המלחמה בחמאס תחזור. ברור שכשזה קורה נחזור לחדרים הממוגנים ולתפילות לשלום החיילים. זה מהאויבים הקשים ביותר שידענו, ואנחנו לא נשכח את זה ולא נחזור לימים לפני כן. נשטח את עזה למרות מה שהעולם אומר.

הליוויים על ציר 55 ממשיכים, בוקר ואחה"צ וסופ"שים.

היום עובדי המועצה הלכו להתנדב לחווה באזור נתיבות בבית אריזה לירקות עלים ולהתנדבות בקטיף תפוזים. היה הרבה פרגון מצד החקלאים. חשוב שכולנו נמצא את הזמן להתנדבות כזו, אולי גם לעסקים שלנו כמו המאפיה במעלה שומרון. אנחנו עובדי המועצה ננסה להתנדב פעם בשבועיים.

המטרה שלנו – להוציא אנשים מהבית, שלא להתקע מול החדשות, שרק רוצות להכניס אותנו לחששות.

היום היה גם ביקור של רמי לוי. יש שטח שמתפנה בחוץ ואנחנו מנסים לעניין אותו ואת אושר עד להקים פה סופר גדול. בסוף רוב הקניות, 70-80%, של אנשי היישוב הם מחוץ ליישוב ולא בסופרים המקומיים, וגם תחרות זה טוב. זה יסייע גם למיתוג היישוב, שגדל עם הזמן ועם האכלוסים, ולחזק אותו.

למופע של רביטל ולירון הייתה הצלחה גדולה כבר במכירת הכרטיסים עד כדי כך שהיינו צריכים להכפיל את המופע. עזר להוציא אנשים מהבית ולפרוק לחצים. תודה לאנשי המתנ"ס והמרכז לצעירים.

כדי שנהיה קהילה חזקה ומאושרת כמה שאפשר בימים אלו, אנחנו מייצרים אירוע כמעט כל יום. בשבוע הבא מגיע אלינו אליהו יוסיאן, הפרשן בוגר 8200. גם כאן נמכרו מאות כרטיסים והוא יעבור לאולם הפיס הגדול בקרני. השבוע יצאו משפחות מגויסות נוספות לחופשה באילת.

נפגש שוב במוצ"ש בעזרת השם עם עדכונים נוספים.

 

Summary of the zoom of Yigal, November 30, 2023

Good evening, today coincides with the performance of Revital Vitelzon and Liron Lev, but we decided to hold this meeting for the purpose of maintaining the routine of updates. We hope that after the ceasefire, the attack on Hamas will return. It is clear that when this happens, we will return to the fortified rooms and prayers for the well-being of the soldiers. It is one of the cruelest enemies we faced, and we will not forget it, nor will we return to the days before. We will crush Gaza despite what the world says.

The escorts on Route 55 continue, both in the morning and afternoon, and on weekends.

Today, council employees volunteered on a farm in the Netivot area, packing leafy vegetables and volunteering in the picking of oranges. There was much appreciation from the farmers. It is important that all of us find time for such volunteering, maybe even for our businesses, like the bakery in Ma'ale Shomron. Council employees will try to volunteer once every two weeks.

Our goal is to get people out of their homes, not to be stuck in front of the news, which only wants to bring us fear. Today also included a visit from Rami Levy. There is available land outside, and we are trying to interest him and Osher Ad for establishing a large supermarket here. In the end, most of the purchases, 70-80%, of the residents are outside the Yishuv and not in local stores, and competition is good. It will also help the branding of the Yishuv, which grows over time and with the population, to strengthen it.

The performance of Revital and Liron was already a great success in ticket sales to the point where we had to double the show. It helped get people out of their homes and relieve stress. Thanks to the members of the local community center and the youth center.

In order to be a strong and happy community as much as possible these days, we are organizing an event almost every day. Next week, Eliyahu Yosian, a former 8200 analyst, is coming to us. Hundreds of tickets have also been sold here, and he will perform in the large auditorium in Karney.

Also this week, additional families went on vacation in Eilat.

We'll meet again on Saturday with, God willing, additional updates.

 

 

Сводка зума от Игала, 30 ноября 2023 года

Добрый вечер, сегодня совпадает с выступлением Ревиталь Витэльзон и Лирона Лева, но мы решили провести это собрание с целью поддержания рутины обновлений. Мы надеемся, что после прекращения огня атака на ХАМАС вернется. Ясно, что когда это произойдет, мы вернемся в укрепленные комнаты и будем молиться о благополучии солдат. Это один из самых жестоких врагов, с которым мы столкнулись, и мы не забудем это, и не вернемся к дням до этого. Мы разгромим Газу, независимо от того, что говорит мир.

Эскорты по маршруту 55 продолжаются утром и днем, и по выходным.

Сегодня сотрудники муниципалитета добровольно помогали на ферме в районе Нетивот, упаковывали листовые овощи и оказывали добровольную помощь при сборе апельсинов. Фермеры выразили благодарность. Важно, чтобы каждый из нас нашел время для такой волонтерской работы, возможно, даже для наших бизнесов, таких как пекарня в Маале Шомроне. Сотрудники муниципалитета будут стараться волонтировать раз в две недели.

Наша цель - выводить людей из домов, не застревать перед новостями, которые хотят только приносить нам страх. Сегодня также было посещение Рами Леви. Есть свободные участки вне поселка, и мы пытаемся заинтересовать его и Ошер Ад в создании здесь большого супермаркета. В конце концов, большинство покупок, 70-80%, жителей совершается вне Ишува и не в местных магазинах, а конкуренция - это хорошо. Это также поможет брендированию Ишува, который растет со временем и с населением, что укрепит его.

Выступление Ревиталь и Лирона уже было большим успехом в продаже билетов до того момента, что нам пришлось удвоить шоу. Это помогло вывести людей из их домов и снять стресс. Спасибо членам местного центра сообщества и молодежного центра.

Чтобы быть крепким и счастливым сообществом насколько это возможно в эти дни, мы организовываем событие почти каждый день. На следующей неделе к нам приезжает Элияху Йосиан, бывший аналитик 8200. Здесь тоже было продано сотни билетов, и он выступит в большом аудитории в Кирьяте.

Также на этой неделе еще несколько семей отправились в отпуск в Эйлат.

Мы встретимся снова в субботу, при благословении, с дополнительными обновлениями.