סיכום שיחת זום - 9.12.23 בשעה 21:00

לצפייה בזום: https://youtu.be/QYQa9zkXu6c

עיקרי הדברים עם תרגום לאנגלית ורוסית

סיכום שיחה עם יגאל 9 לדצמבר

 • בשם קרני שומרון אנחנו משתתפים בצער כל המשפחות השכולות ששכלו את חייליהם הגיבורים במלחמה, ובתוכם את השר גדי אייזנקוט, רב אלוף במיל', שאיבד את בנו ואחיינו במהלך השבוע האחרון.
 • ביום חמישי נאלצנו להודיע על פטירתו של מאיר יצחק סלוצקין שנהרג בתאונת דרכים. ניחום אבלים ברחוב הארז 13. המשפחה זקוקה לחיבוק של תושבי היישוב ואני קורא למי שיכול להגיע לנחם.
 • ביום רביעי היה אירוע זיכרון של 30 שנה לזכר הירצחם של מרדכי ושלום לפיד, ממקימי היישוב קרני שומרון (על שמם נקרא ביה"ס לפידים).
 • ביום חמישי הייתה הדלקת נרות עם החיילים בגזרה ויחד עם חלק ממשפחות החיילים. שמח לעדכן שזה שימח את החיילים מאוד.
 • הקייטנות מתחילות מחר, יהיו כולם בבי"הס לפידים. הקייטנות יתחילו בשעה 08 עד 13.
 • ביום שישי היו פה שיחות עם גורמי הצבא בגזרה, יחד עם מפקד האוגדה, עד השעות הקטנות של הלילה. בנוגע לכניסה של פלסטינאים ליישוב – להבנתי, ייתכן ותותר כניסה של פלסטינאים ליישוב ברמה המדינה. מבקש לעדכן שאנחנו ברמת היישוב, עדיין שומרים על האמירה שלנו ולא נתיר כניסה שלהם ליישוב.
 • מעדכן שקיבלנו תרומה לרכב 4X4 שישמש למטרות בטחון ביישוב.
 • מחר יש הצגת ילדים ' הגיבורים של אביה', וביום שלישי יהיה הפנינג ביישוב – היישוב מוזמן בהמוניו!
 • בנוגע לתלונות של חזירי בר – כמו כל שנה, עם הגעתם של הגשמים, חזירי הבר מגיעים ליישוב מאחר והקרקע רטובה. אני מבקש מכולם – שימו לב שסביבת הפחים שלכם נקייה. ובכל מקרה – מתכוננת פעילות של צייד כדי לטפל בבעיה הזו.
 • ונדליזם בפארק מיכל ב' – אני מבקש מההורים - אנחנו יודעים שמדובר בנוער, ואני מבקש שתדברו איתם. הושקעו שם הרבה כספים. נפתחה תלונה במשטרה כנגד הונדליזם ואני מאמין שנדע מי עשה את זה.
 • אנחנו פועלים על מנת לקרות את שער הכניסה ליישוב, על מנת להקל על עבודת השומרים, וכמו כן לשים מזגנים בעמדות שמירה ככל שאפשר.
 • בנוגע לעבודות ניקיון – אנחנו כבר חודשיים ללא עובדים פלסטינאים. קשה להשיג פועלי ניקיון ולכן אני מבקש שכל אחד ייקח אחריות על הסביבה הקרובה שלו.
 • מבחינת לחימה – ככל שהעורף יהיה חזק, כך הצבא שלנו יוכל להילחם טוב יותר. לנו ביישוב יש כ-750 מגוייסים. ביקרתי השבוע בביה"ס לפידים ושאלתי את התלמידות למי יש אבא שגוייס וכמעט כולן הרימו יד. לכן אנחנו כיישוב פועלים כל הזמן לטובת הנשים והמשפחות המגוייסות, על מנת לחזק את העורף וזה על מנת לתת אורח נשימה לחיילים הגיבורים שלנו.
 • 4 נתיבים ממעבר אליהו ליישוב – הנושא בתהליך. התקבלו כבר חלק מהאישורים וכל הגורמים המעורבים מבינים את החשיבות. אני מאמין שהנושא יסתיים אכן בהגדלת הכביש ל4 נתיבים.

 

Summary of the conversation with Yigal on December 9th:

 • On behalf of Karnei Shomron, we express our condolences to all the bereaved families who lost their heroic soldiers in the war, including Minister Gadi Eisenkot, Ramatkal, who lost his son and nephew last week.
 • On Thursday, we had to announce the passing of Meir Yitzhak Slutskin, who was killed in a car accident. Condolences are extended to the family at 13 Erez Street. The community is urged to offer support, and those able to provide comfort are encouraged to do so.
 • Wednesday marked the 30th-anniversary memorial event for the assassination of Mordechai and Shalom Lapid, founders of the Keren Shomron community (Lapidim school was named after them).
 • On Thu, there was a candle-lighting event with soldiers in the neighborhood, accompanied by some soldiers' families. It is gratifying to report that the soldiers greatly appreciated the gesture.
 • The Hanukkah camps begin tomorrow; all will take place at the Lapidim School from 08:00 to 13:00.
 • On Friday, there were discussions with military officials in the area, along with the brigade commander, until the early hours of the night. Regarding the entry of Palestinians into the community, it is understood that there may be a state-level decision on their access. It is emphasized that at the community level, the policy remains unchanged, and their entry is not allowed.
 • It is reported that a donation for a 4X4 vehicle has been received, which will be used for security purposes in the community.
 • Tomorrow there will be a presentation of "Avia’s Heroes" for children, and on Tuesday, there will be a Happening in the community – all residents are invited!
 • Regarding wild boar complaints – as every year, with the arrival of rains, wild boars come to the community when the ground is wet. Residents are asked to ensure that their trash surroundings are clean. Measures are being taken to address this issue.
 • Vandalism in Park Michal B' – parents are requested to talk to their youth about this issue. Significant funds have been invested there, and a complaint will be filed with the police to identify the perpetrators.
 • Cleaning– the community has been without Palestinian workers for two months, making it challenging to find cleaning staff. Residents are asked to take responsibility for their immediate surroundings.
 • In terms of defense, the stronger the home front, the better our army can fight. With about 750 recruits in the community, ongoing efforts are made to support women and families with recruits to strengthen the home front and provide support to our heroic soldiers.
 • Four roads from Eliyahu to the community are in the process of approval. Some approvals have already been received, and all parties involved understand the importance. It is believed that the issue will be resolved by expanding the road to four lanes.

 

 

Краткое содержание беседы с Йигалом 9 декабря:

• От имени Карней-Шомрона мы выражаем свои соболезнования всем семьям, потерявшим своих героических солдат в войне, включая министра Гади Эйзенкота, раматкала, который потерял своего сына и племянника на прошлой неделе.

• В четверг нам пришлось объявить о кончине Меира Ицхака Слуцкина, погибшего в автомобильной аварии. Соболезнования передаются семье по адресу: улица Эрез, 13. Сообщество призывается оказать поддержку, и тех, кто способен, побуждают утешить.

• Среда отметила 30-летие памятного события по поводу убийства Мордехая и Шалома Лапида, основателей сообщества Карней-Шомрон (школа Лапидим названа в их честь).

• В четверг прошло мероприятие зажжения свеч с солдатами в районе, с участием некоторых семей солдат. Приятно сообщить, что солдаты очень оценили жест.

• Кемпы Хануки начинаются завтра; все они пройдут в Школе Лапидим с 08:00 до 13:00.

• В пятницу проводились обсуждения с военными чиновниками в районе, вместе с командиром бригады, до поздних часов ночи. Что касается входа палестинцев в сообщество, понимается, что может быть решение на уровне государства. Подчеркивается, что на уровне сообщества политика остается неизменной, и их вход не разрешен.

• Сообщается, что получено пожертвование на автомобиль 4X4, который будет использоваться в целях безопасности в сообществе.

• Завтра состоится презентация "Герои Авии" для детей, а во вторник в сообществе состоится событие – приглашаются все жители!

• По поводу жалоб на диких кабанов – как и каждый год, с приходом дождей дикие кабаны приходят в сообщество, когда земля мокра. Просят жителей обеспечить чистоту окружающей среды. Принимаются меры по устранению этой проблемы.

• Вандализм в парке Михал Б' – родители просят разговорить с молодежью по этому поводу. Там было вложено значительное количество средств, и будет подано заявление в полицию для выявления виновных.

• Уборка – в сообществе уже два месяца нет палестинских рабочих, что затрудняет поиск уборочного персонала. Жителей просят взять на себя ответственность за свое ближайшее окружение.

• С точки зрения обороны, чем крепче фронт дома, тем лучше может сражаться наша армия. С около 750 призывников в сообществе продолжаются усилия по поддержке женщин и семей с призывниками для укрепления фронта и оказания поддержки нашим героическим солдатам.

• Четыре дороги от Элиягу к сообществу находятся в процессе утверждения. Некоторые одобрения уже получены, и все стороны понимают важность этого вопроса. Считается, что проблема будет решена расширением дороги до четырех полос.