תושבים יקרים שלום רב,

הנדון: הודעה לציבור בדבר שיעורי ארנונה לשנת הכספים 2024

נוכח דחיית מועד לבחירות לרשויות המקומיות ובהתאם לחוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות התשפ"ד- 2023 החל מיום 1.1.2024 שיעורי הארנונה החלים על כל הנכסים בתחום השיפוט של מועצה מקומית קרני שומרון יהיו בשיעורים ובתנאים כמפורט בצו הארנונה לשנת 2023 בצירוף שיעור העדכון של 2.68% על פי נוסחת העדכון כמפורט בחוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב התשנ"ג- 1992 ) ובהתאם לפרסומי משרד הפנים בנושא.

צו ארנונה מעודכן ומפורט לשנת 2024 יפורסם באתר המועצה.

 

בשורות טובות,

מועצה מקומית קרני שומרון