מר אלי כהן
מנהל ישיבת ההסדר קרני שומרון
07-929145

"כל שמעשיו מרובים מחכמתו חכמתו מתקיימת"

דרכינו הלימודית- חינוכית בישיבה:

"לא ימוש ספר התורה  הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל". (יהושע א').
"ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם" (דברים ה')

המקורות של מצוות תלמוד תורה  מדגישים קשר בין הלימוד לקיום, בין בית המדרש למציאות לחיים.

ועמדו כבר חז"ל על כך ואמרו: "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" (קידושין מ').
אמר רב אחא הלמד על מנת לעשות זוכה להקביל רוח הקודש מה טעם? למען תשמור לעשות וכו' ואין תשכיל אלא רוח הקודש" (מדרש רבה בחקתי ל"ה).

לימוד ומציאות:

בישיבת ההסדר קרני שומרון משתמשים בכלים הלימודיים העיוניים כדי לברר את ההלכה באופן שהתלמידים יוכלו לקים את מה שהם לומדים. וממילא ניתן גם דגש לנושאים אקטואליים.
הקשר בין הלימוד לבין המציאות קיים גם בתחום לימוד האמונה.  הישיבה מקיימת שעורי אמונה בספרים ונושאים בסיסיים, מתוך מגמה לתת תשובות לשאלות שהעולם המודרני מציב לפני האדם המאמין.
הקשר שבין הלימוד לקיום משפיע גם על יחס הישיבה להסדר הצבאי. כי כשם שהלימוד משפיע על הקיום, הקיום משפיע ומחזק את הלומד ואת שייכותו ללימוד כפי שנאמר במשנה באבות: "כל שמעשיו מרובים מחכמתו חכמתו מתקיימת" וכו'. (אבות פ"ג).

תוכנית המשך:

הישיבה מקיימת תכנית המשך לאברכים השואפים להרחיב את לימודיהם בתורה, להכשיר את עצמם כרבנים, ולהשפיע מרוח השייבה על העם כולו בעצם קיומה הישיבה תורמת ומחזקת את ההתיישבות בשומרון. ובפרט משפיעה על קרני שומרון על ידי הקשרים שקיימים בין הישוב לישיבה.

אתר הישיבה