נוהל הצטרפות למאגר יועצים

1.מבוא

1.1מועצה מקומית קרני שומרון ( להלן : "המועצה" ) מבקשת לעדכן את מאגר היועצים למתן שירותים ו/או לביצוע עבודות (להלן : "השירותים" ) במקצועות הדרושים ידע והמומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממרכז בהתאם לתקנה 3 (8) לתקנות העיריות מכרזים ועל פי הוראות שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2016/8 ( להלן: "החוזר)

ועל פי כל דין .

        1.2 הפניה נועדה להקמת מאגר יועצים, המעוניינים לתת או להמשיך לתת שירותים

  למועצה ,להיכלל במאגר היועצים של המועצה בנושאים או בתחומים המפורטים להלן

(להלן :"המאגר").

1.3המעוניין להיכלל במאגר, רשאי לפנות למועצה בבקשה להיכלל במאגר בכפוף לעמידה בתנאי הסף המפורטים רשאי להלן ובהתאם לאמות המידה לצירוף למאגר , לנושא, הכל כמפורט להלן.

1.4התקשרות עם נותני השירותים מהמאגר יתבצע ב"נוהל התקשרויות לביצוע עבודה ",    שגיבשה העירייה בהתאם לחוזר.

1.5המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות תנאים להצטרפות למאגר ו/או לקבוע מדדי איכות ו/או מדדים אחרים , בפניות ליועצים , מתוך המאגר, לנושא מסוים או לשירות מסוים או לעבודה מסוימת , בהתאם לצרכיה .

1.6איו בפרסום הודעה זו ו/או בגיבוש המאגר כדי לחייב את העירייה באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם מאיזה מהיועצים אשר ייכללו במאגר ו/או כדי למנוע מהעירייה לפעול להרחבת המאגר ולצרף יועצים חדשים ו/או נוספים באופן יזום על פי צרכיה ו/או לפרסם פניה פומבית לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר.

1.7עדכון המאגר ייעשה באמצאות פרסום הזמנה פומבית להצטרפות למאגר ,ע"י המועצה, בהתאם לצרכיה מעת לעת ולכל הפחות לשלוש שנים.

  1. הגשת בקשה להיכלל ברשימות המשתתפים

2.1יועצים העונים לדרישות הקול קורא והמעוניינים להיכלל במאגר באחד או יותר מהתחומים , יגישו בקשה להצטרפות.

2.2הבקשה תוגש באמצעות הטופס המצורף למסמכי הפניה ואשר אליו יצטרפו כל האסמכתאות הדרושות ובכלל זה להתחייב בכתב , על עדר ניגוד עניינים וכי אם ייבחרו, יעמדו בתנאים הקבועים בהוראות הדין החלים בעניין זה .

2.3בקשה שתוגש בהתאם וכנדרש , תיבחן על ידי ועדה שהקימה המועצה ( להלן- הועדה ), אשר תיבחן את עמידת המשתתף בתנאי סף התאמתו לתחום הייעוץ, את המסמכים שצורפו.

2.4במסגרת הבחינה , תהא הוועדה רשאית לזמן משתתף לראיון, כחלק מהליך הבחינה וטרם תדון ותכריע בכל בקשה.

2.5במסגרת בחינת הבקשות , תהא הוועדה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות למשתתף כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה צורך קבלת החלטה ובכלל זה המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או כשירותו של המשתתף לתחום הייעוץ הרלוונטי.

2.6לוועדה שמורה הזכות שלא לאשר צירוף משתתף למאגר או לגרוע יועץ קיים , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם באם המשתתף עומד בתנאי הסף הרלוונטיים לרבות בשל אי המצאת מסמך או בשל ניסיון רע.

2.7החלטת הועדה שלא לצרף משתתף , כאמור, למאגר, או להסיר יועץ מהמאגר , תנומק בכתב ,לאחר שניתנה הזדמנות למשתתף / ליועץ. לפי העניין, להשמיע את עמדתו בפניה .

תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים

2.8אדם או תאגיד הרשום כדין בישראל , העומד בדרישות הפרק אליו הוא רוצה להיכלל וצירף את כל המסמכים הדרושים לצורך

  1. התקשרות עם יועץ מתוך המאגר

3.1לצורך בחירת יועץ לביצוע עבודה מסוימת , תיערך פניה תחרותית ליועצים הכלולים במאגר, בהתאם לסיווגם המקצועי ולהיקפי העבודה ו/או השירות הנדרשים (לעיל ולהלן": הפניה ליועצים " או " פניה תחרותית.")

3.2מספר היועצים אליהם תופנה הפנייה ליועצים ייקבע על פי נהלי המועצה .

3.3הפנייה ליועצים תהא ככל ניתן עפ"י סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב היתרונות למועצה . המועצה תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים , ובין היתר : היקף השירותים הנדרשים , טיבם , מספר הפניות שבוצעו ליועץ מסוים, מספר הפניות בהן זכה יועץ מסוים , ניסיון עבר של המועצה עם היועץ , עומס העבודות המוטל על כל יועץ , שיקולים של טובת העבודות הציבוריות כגון הומוגניות ואחידות וכיוצב.

3.4היועץ שייבחר כזוכה בהליך ההתמחרות יידרש למלא , בטרם ההתקשרות עימו וכתנאי סף להתקשרות זו, טופס פרטי ספק ולהציג אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ותשלום חובות מס , התשל"ו -1976, ואישור על היותו עוסק  מורשה כל זאת אם לא הוצגו על ידו בעת הרישום למאגר. ההתקשרות עם היועץ תיעשה בכפוף לבדיקת היעדר חשש לניגוד עניינים על ידי היועץ , כאמור , מופיע באתר המועצה . לא תותר העסקת יועץ קודם שנחתם עמו הסכם התקשרות ואושרה ההתקשרות איתו ע"י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים והגשת קיום אישור ביטוחים לפי דרישת המועצה .

3.5היועץ מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי המועצה בקשר לכך

  1. הליך פניה תחרותית

4.1המועצה תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים מתוך המאגר על מנת לקבל מהם הצעות בקשר לפרויקט מסוים

4.2הצעות תוגשנה בהתאם להוראות שייקבעו בפנייה ליועצים .

4.3בדיקת הצעות תתקיים במרוכז במועד מאוחר יותר למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ותיעשה על בסיס מחיר ו/או איכות , הכל כפי שייקבע בפנייה התחרותית .

4.4הוועדה תבחר את היועץ שהצעתו הינה ההצעה המיטבית ביותר על פי כלל אמות המידה , בכפוף לזכויות השמורות למועצה על פי נהליה

4.5לאחר סיום בדיקתן של כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים, תיתן הוועדה את החלטתה בכתב.

4.6המועצה תהיה רשאית לחרוג מן האמור לעיל בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

  1. הבהרות

בכל שאלת הבהרה הנוגעות לקול קורא זה ניתן לפנות למועצה אל גב' נוי וקיל אחראית מכרזים ורכש ,באמצעות דואר אלקטרוני noya@karneishomron.co.il

המועצה שומרת לעצמה את הרשות ליתן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנ"ל .

  1. הגשת הצעות המועמדות :

6.1כדי להיכלל במאגר, יש להגיש את הבקשה במלואה באתר המועצה על גבי מסמכי ההזמנה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים- אתר המועצה www.karneishomron.co.il

6.2להצעה יצורפו כל המסמכים המעידים על ניסיונו של המציע וכן כל האישורים והמסמכים הנדרשים בסעיף 2 לעיל, כמו גם המסמכים והאישורים הנדרשים לכל סוג התמחות ספציפי שהמציע מבקש להיכלל במאגר שלו .

  1. משתתף המגיש בקשה לקול קורא זה הסכים לכל תנאיו והינם מקובלים עליו .
  2. בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא לשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך .

בברכה,

מאיר ארונוביץ

מנכ"ל המועצה