אנא קראו בעיון את הנוהל ומלאו את הטפסים מטה.

נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה 
 1. כללי:
  נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה.

 2. תנאי הזכאות:

  2.1 ליד מקום המגורים

        נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום מגוריו אם נתקיימו בו כל אלה:

          א. בעל תו נכה שדרגת נכותו הרפואית או דרגת אי כושרו היציבה מגיעה ל- 90% ומעלה.
              לפחות ונתקיימו בו אחת מאלה:

              (1) שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
              (2) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

          ב. אין ברשותו מקום חניה פרטי המתאים לצרכיו כנכה.


          ג. במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה-על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי
             ודרך קבע.


     ד. מילא טופס בקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף 3 להלן.

 1. נוהל הגשת הבקשה:

נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו עליו להמציא לועדת התנועה העירונית את כל המסמכים והאישורים הבאים:

 1. טופס בקשה מתאים בליווי תצהיר.
 2. תעודת נכה מביטוח לאומי מ- 90%
 3. צילום תו נכה מאושר ע"י משרד התחבורה.
 4. צילום אישור רפואי של רופא מוסמך עפ"י החוק המעיד על דרגת נכותו של הנכה
  וסעיפי הליקוי (כתוב בעברית), ו/או סיכום וועדה רפואית מביטוח לאומי וסעיפי הליקוי.
 5. צילום  רישיון רכב ע"ש הנכה, אם מדובר בילד או עיוור, רשיון רכב מקרוב בדרגה ראשונה.
 6. צילום רישיון נהיגה.
 7. צילום תעודת זהות וספח כתובת או חוזה שכירות.
 8. למבקש חניה שמורה ליד מקום העבודה- אישור ממקום עבודתו (מנכ"ל או רואה חשבון) בציון ימים ושעות העבודה.
 9. למקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה- תצהירים של הנכה ובעל הרכב מבית-המשפט או מעו"ד לפיהם בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה.
 10.  תוקף האישור עפ"י תנאי נוהל זה הינו, כדלקמן:
   למבקש חניה ליד מקום המגורים- שלוש שנים.
   למבקש חניה ליד מקום העבודה-שנה אחת בלבד.
      

לקראת תום אחת מן התקופות הנ"ל, לפי הענין, על הנכה לחדש את בקשתו להקצאת חניה שמורה לרכבו בהתאם לנוהל זה.

נוהל החלפת רכב או העתקת מקום המגורים או העבודה ע"י הנכה:

    א. נכה בעל חניה שמורה אשר החליף את רכבו, יהא זכאי להצבת תמרור חניה חדש
        בכפוף להמצאת צילום רישיון רכב על שמו ותשלום האגרה הכרוכה בכך.
    ב. נכה בעל חניה שמורה אשר העתיק את מקום מגוריו או עבודתו, לפי הענין, יהא זכאי
        להקצאת חניה שמורה לרכבו בכתובתו החדשה כאמור בהתאם לנוהל המפורט

        בסעיף 3 לעיל.


פרטים אישיים:

שכונת מגורים:
שכונת מגורים: (חובה) שדה חובה

מבקש בזאת להקצות לי מקום חניה שמור ליד מקום מגוריי. לבקשה זו מצורפים המסמכים והאישורים הבאים:

הצהרת המבקש:

1. הריני מצהיר, כי קראתי את הכללים המפורטים בנספח לטופס הבקשה והנני מתגורר/ת בכתובת הנ``ל ואינני שוהה במוסד כלשהו. אין ברשותי מקום חניה פרטי בכתובת המבוקשת.

2. הנני מצהיר, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה נכון. הנני מסכים כי המידע יאומת מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, לרבות משרד הפנים והתחבורה.

3. ידוע לי כי אם ימצא שהמידע שנמסר אינו אמת, רשאית המועצה לבטל את זכאותי.

4. הנני מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי במידע הכלול בבקשה ובמסמכים המצורפים לה. אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך 30 ימים מיום השינוי, רשאית המועצה לבטל את זכאותי.

Browser not supported