שירות פסיכולוגי

השירות הפסיכולוגי החינוכי: רח' הברוש 30, גינות שומרון
מנהלת השירות: דבי שטיין
פסיכולוגית חינוכית: רחל דינור
פסיכולגית חינוכית: רות דנציג

טלפון: 7929140
פקס: 7920937
מייל: [email protected]
קבלת קהל: לפי תאום מראש; בימים א'-ה' בשעות 8:00 – 16:00

מטרת השירות לסייע להתפתחותם ולהסתגלותם התקינה של תלמידים במסגרות החינוך השונות, ולעזור למסגרות אלה ביצירת התנאים הפסיכולוגיים הדרושים להתפתחות תקינה. בנוסף: איתור, אבחון וטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.

השירות הפסיכולוגי החינוכי מונה 3 פסיכולוגים חינוכיים בעלי תואר שני, אשר פרוסים במסגרות החינוך ביישוב. השירות ניתן למערכת החינוך, לילדים, להורים ולקהילה.
השירות הפסיכולוגי פועל בגני הילדים, בגני החינוך המיוחד, בבתי-הספר היסודיים ביישוב.

השירותים הניתנים על-ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי:

 • מתן הדרכה, קונסולטציה וליווי לצוותים החינוכיים בכל הנוגע לאופן הטיפול בתלמידים למטרת הבטחת מיטביות ורווחה נפשית של התלמידים.
 • אבחון והערכה של ילדים עם צרכים מיוחדים, כמתחייב מחוק החינוך מיוחד, מעורבות בהשמתם ובשיבוצם של תלמידי לקויי למידה, ומעקב אחר שילובם.
 • במקרים של ילדים בסיכון – התערבות מערכתית במסגרת החינוכית. הערכה ראשונית של הילד, המלצות לגבי המשך התערבות.
 • מתן הדרכה וייעוץ למנהלים ולצוותים החינוכיים בהיבט המערכתי/ארגוני לקידום צמיחה רגשית-חינוכית במערכת החינוך.
 • היוועצות עם גורמים מחוץ למערכת החינוך בקשר לתלמידים (כגון: אגף הרווחה, שרותי בריאות הנפש, קב"ס).
 • השתתפות בפורומים ובצוותים יישוביים ליוזמות חינוכיות וועדות שונות ביישוב.
 • אבחון והערכה של תלמידים לצורך השתלבותם התקינה במערכת החינוכית בהתאם להקצאות שהוקצו לכל מסגרת חינוך.
 • ייעוץ והדרכה קצרי-טווח להורים.
 • במקרים מיוחדים, התערבות טיפולית לילדים ובמשפחותיהם.
 • הכנה למצבי חירום.
 • במקרי חירום – התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית במערכת החינוך ובקהילה.
 • הרצאות וסדנאות להורים ולצוותי חינוך.

הפנייה לשירות פסיכולוגי נעשית בדרך-כלל דרך הצוותים החינוכיים במסגרות החינוך השונות. ניתן גם לפנות ישירות אלינו.

ועדות השמה

יו"ר הועדה: יאיר ושדי מנהל המחלקה לחינוך
מזכירת ועדות: לינדה וקיל
טלפון: 09-7940357
פקס: 09-7940317
מייל: [email protected]

ועדות השמה לתלמידים הלומדים במסגרת חינוך מיוחד:

זכאותו של התלמיד למסגרת חינוך מיוחד (נקבעת ע"י ועדת השמה.
עפ"י חוק חינוך מיוחד, תלמידים אשר לומדים במסגרות חינוך מיוחד, חייבים לעבור ועדות השמה כל 3 שנים. התלמידים הנ"ל מוגשים לועדות ע"י מוסדות חינוך, בהם לומדים התלמידים.
במהלך הועדה נבחנת מחדש זכאותו של התלמיד והתאמתו למסגרת בה הוא לומד או העברתו למסגרת מיוחדת אחרת.
חשוב לציין, שזכותו של ההורה לבקש קיום ועדת השמה חוזרת כעבור שנת שהותו של הילד במסגרת מיוחדת במידה וההורה שבע רצון מהמסגרת.
על ההורה להפנות בקשה בכתב ליו"ר ועדת השמה מר יאיר ושדי מנהל מחלקת החינוך ובמקביל להודיע על כך למסגרת הלימודית כדי שהצוות בו לומד הילד יכין שאלון הפניית התלמיד לועדת השמה ויעביר גם ליו"ר ועדות השמה.
בכל מקרה, על המוסד החינוכי, בו לומד התלמיד, למלא שאלון הפניית התלמיד לועדת השמה, להחתים את מנהל המוסד, את המפקח על חינוך מיוחד ואת ההורה, למסור העתק השאלון להורה ואת המקור להעביר ליו"ר ועדות השמה.

ועדות השמה לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל:

בדרך כלל תלמידים הלומדים בחינוך הרגיל מוגשים לועדות השמה ע"י בתי הספר בהם הם לומדים אחרי קיום ועדה סטטוטורית (ועדת שילוב בית ספרית). יחד עם זה גם ההורים יכולים לבקש ועדת השמה לילדיהם כדי לבדוק את זכאותו של התלמיד לחינוך המיוחד.
על ההורים להגיש בקשה בכתב ליו"ר ועדות השמה. בבקשה יש לציין את פרטיו של הילד – מס' תעודת זהות, תאריך לידה שמות ההורים, כתובת וטלפון ושם המסגרת הלימודית בו לומד הילד.
במקביל יש ליידע את המוסד הלימודי בו לומד התלמיד כדי שבית הספר ימלא שאלון הפניית התלמיד לועדת השמה, יחתים את המנהל, המפקח על חינוך כללי ואת ההורים. ההורה חייב לקבל העתק שאלון והמקור יועבר ליו"ר ועדת השמה.
על ההורים לצרף לבקשה לקיום ועדת השמה גם תוצאות אבחון פסיכולוגי או אבחון פסיכו דידקטי מעודכן.
במידה והאבחון נעשה באופן פרטי, הדו"ח חייב להיות חתום ע"י פסיכולוג מומחה, הרשום בפנקס הפסיכולוגים. דו"ח דידקטי בלבד לא קביל ע"י ועדת השמה.

הגשת בקשה:

הגשת הבקשה ע"י ההורים תעשה עפ"י מועד הפרסום ע"י הרשות המקומית:

לא יקבע מועד לועדת השמה לפני שיו"ר ועדת ההשמה לא יקבל את כל החומר הנדרש.
ועדת השמה קובעת את זכאותו של התלמיד לחינוך המיוחד וסוג המסגרת המיוחדת.
ועדת שיבוץ אחראית על מציאת מסגרת מיוחדת.
אחרי מציאת מסגרת מתאימה ע"י ועדת שיבוץ, יו"ר ועדת השמה שולח הודעת שיבוץ להורים ולגורמים הרלוונטיים.

הקלות במס הכנסה:

הורים שילדיהם לומדים במסגרת החינוך המיוחד ועברו ועדת השמה זכאים להנחת מס הכנסה בזיכוי של 2 נקודות .

על מנת להוריד את הטפסים המתאימים יש ללחוץ על הקישור הבא

הטפסים הנדרשים הם:

 • 116 א בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת .
 • 127 תעודה רפואית. את הטופס עליכם להחתים ע"י רופא נוירולוג או פסיכיאטר במקביל עליכם לגשת למח' החינוך במועצה ולבקש אישור שילדכם עבר ועדת השמה ולומד במסגרת החינוך המיוחד .