בעל עסק נכבד,

מועצה מקומית קרני שומרון מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם של עסקים חדשים המוקמים על פי דין. מחלקת רישוי עסקים מהווה חוליה המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז. מטרת המדור לקדם את העסקים בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים החדשים והוותיקים, במתן הסברים והדרכה מחד, ובאכיפה מוגברת לאלו שאינם מקיימים את דרישות חוק רישוי עסקים מאידך, יחד עם זאת, על בעל העסק לבדוק מול מחלקת רישוי עסקים את הדרישות השונות לכל עסק על פי אופיו ולבדוק האם הנכס בו עומד להיפתח העסק תואם את הדרישות. חשוב להבין שקבלת רישיון לניהול עסק הוא תהליך מורכב ואפשרי, שנועד לשמור על טובת הציבור מחד מול עניינו של בעל העסק מאידך.

במחלקת רישוי העסקים יעמודו לרשותכם ויסייעו ויעשו כל מאמץ לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

לחוקי העזר בקרני שומרון לחצו כאן

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

צבי פרל
פקח המועצה ומנהל רישוי עסקים
09-7940321
052-6162419

מטרות חוק רישוי עסקים

 1. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות .
 2. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו .
 3. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 4. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים .
 5. קיום תכליות דיני התכנון והבנייה .
 6. קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

הנושאים העיקריים באחריות מחלקת רישוי עסקים

 • מתן מידע מוקדם לפני פתיחת העסק.
 • הנחיות לבעלי עסקים להגשת תוכניות עסק.
 • קליטת הבקשה לרישיון עסק והעברה לגורמים המאשרים הנדסה, כיבוי אש, משטרת ישראל, משרד הבריאות, איכות הסביבה, משרד העבודה, משרד התחבורה, בהתאם לסוג ומהות העסק.
 • ביקורות תברואיות בעסקים על ידי תברואן העירייה ובשיתוף משרד הבריאות והגורמים הממשלתיים.
 • מעקב וריכוז הבקשות מכל נותני האישור.
 • מתן תנאים נוספים לרישיון העסק.
 • משלוח התראות לבעלי העסקים אשר אינם עומדים בתנאי הרישיון ובדרישות החוק.
 • הכנת חומר חקירה והעברתו למחלקה המשפטית לצורך הגשת כתב אישום / צווי סגירה.
 • איתור וסיור בשטח לאיתור עסקים הפועלים ללא רישיון עסק .
 • רישוי ופיקוח אירועים המוניים תחת כיפת השמים.
 • רישוי ופיקוח קייטנות.

בעל עסק יקר, לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) , לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לצו רישוי עסקים קישור למפרטים אחידים. במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם.

באפשרותך לפנות למחלקת רישוי עסקים בטרם פתיחת עסק לצורך קבלת מידע מוקדם הכולל : מידע כללי , בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק , בדיקה בנוגע לצורך בתוכנית עסק ומידע ספציפי נוסף , בנוסף ניתן לקבל מידע על דרישותיהן של הרשויות השונות מהעסק המבוקש .

במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רשיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.

רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ותעוגן בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע"ז 2017.

במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידים/ במסמכי המפרטים שפרסמה הרשות.

קישור לתצהיר כבאות לפתיחת עסק

תהליך הגשת הבקשה לרישוי עסק

יש להגיש תוכנית עסק בחמישה העתקים, על כל תוכנית יש לרשום מס' נכס ותיק בניין , אישור יועץ נגישות , הסכם שכירות או אישור בעלות על המבנה חתום על ידי מחלקת הארנונה,אישור סילוק חובות ארנונה ,במידה ומגיש הבקשה אינו בעל זכות חתימה יש לצרף  טופס יפוי כח וצילום ת"ז, תוכניות העסק יועברו לגורמים המאשרים לפי סוג ומהות העסק לצורך בדיקה ,חוות דעת,או דחייה.

הליך פתיחת תיק לרשיון עסק נדרש בתשלום אגרת רשיון עסק על סך 324 ש"ח אשר משתנה מעת לעת. טופס תשלום האגרה ינתן בעת פתיחת התיק במחלקת רישוי עסקים.

תוכנית העסק תכלול
 • טופס ריכוז נתונים
 • טבלת אישורים
 • טבלת שטחים
 • חישוב שטחים
 • גרפי תרשים סביבה 1:250 (לסמן על המדידה בצבע את מיקום הנכס )
 • תרשים סביבה 1:250
 • תוכנית העסק בקנה מידה 1:100
 • 2 חתכים של אורך ורוחב 1:100
 • תוכנית בטיחות לעסקים שהוגדרו מראש
 • חתימת בעל העסק
 • חתימת עורך הבקשה (מקור ולא צילום),
 • חתימה בתוכנית העסק על תצהיר כי הנכס תואם היתר בנייה

הגשת השגה

מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז, ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו. השגה תוגש בטופס 9 בתקנות רישוי עסקים, להשגה יצורף אישור על תשלום אגרה.לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחיקוק, כולל בחוק עזר עירוני. רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש השגה לנותן האישור הרלוונטי. דרכי הגשת השגה לנותני האישור השונים יפורסמו בעתיד באתר האינטרנט ממשל זמין. פרטים והרחבה בנושא השגה מופיעים פרק ד 2 .

תקנות רישוי עסקים –  לחץ כאן 

הצו החכם

הסברים, הנחיות ותקנות לרישוי עסקים:

טפסים: