הריני להודיעכם כי אני, הח"מ:

1. מעוניין/ת ומבקש/ת להעלות את אחוז משרתי ככל שניתן
1. מעוניין/ת ומבקש/ת להעלות את אחוז משרתי ככל שניתן
2. עובד/ת במקום עבודה נוסף (כולל כעצמאי/ת או פנסיונר/ית)
2. עובד/ת במקום עבודה נוסף (כולל כעצמאי/ת או פנסיונר/ית)

במידה ואתחיל לעבוד במקום עבודה נוסף אני מתחייב/ת להודיעכם. ידוע לי כי הצהרה שקרית ו/או לא נכונה תיחשב כעבירת משמעת ותגרור אחריה דין משמעתי וכן ניכוי רטרואקטיבי מהשכר בגין החוב לרשות, (ככל שתשולם לי הגדלת משרה על פי החוקה) ובחתימתי מטה אני מאשר זאת.

Browser not supported