שם המעביד: מועצה מקומית קרני שומרון

מען: רחבעם זאבי 1 קרני שומרון

מספר רישום תאגיד: 500236401

שם העובד
שם העובדתעודת זהות

הצהרת העובד

הריני מצהיר כי בחרתי את הקופות שלהלן ללא קבלת יעוץ כלשהו מעובדי הרשות המקומית.

משכורת קובעת
הקופה המשלמת ושם התוכניתמספר קופה באוצר
החזר הוצאות
הקופה המשלמת ושם התוכניתמספר קופה באוצר
שעות נוספות
הקופה המשלמת ושם התוכניתמספר קופה באוצר

הצהרת העובד

אם העובד לא יבחר קופות עד למשכורת הקרובה תבחר קרן ברירת המחדל "הלמן אלדובי", בגין כל רובדי השכר. קרן הפנסיה של הלמן אלדובי היא אחת מקרנות הפנסיה שנבחרו ע"י המדינה במכרז. במידה וברצונך לבחור באפיק פנסיוני שונה מאשר ברירית המחדל, עליך להמציא למחלקת השכר את המסמכים הבאים: • במקרה של תכנית פנסיונית קיימת: טופס קבלת בעלות מלא לחתימת המעסיק, בהתאם לשיעורי ההפרשה כפי שנקבעו בתנאי העסקתך. • במקרה של תכנית פנסיונית חדשה: מסמכי הצטרפות לחתימת המעסיק. במידה ולא יצורפו המסמכים, תיבחר עבורך קרן הפנסיה ל ברירת המחדל . מסלול ברירת המחדל של קרן ההשתלמות (לאחר שנה) הוא בקרן רום (קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות). אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

Browser not supported