הצהרה על שמירת סודיות

סעיף 117 לחוק העונשין תשל"ז- 1977 קובע הוראות בדבר החובות הקשורות בביטחון המדינה ובשמירת ידיעות המניעות האזרח בכלל (והעובד בפרט): סעיף 117 (א) לחוק קובע: עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיע אליו בתוקף תפקידו לאדם שלא היה מוסמך לקבלה וכן מי שהגיע אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור ולאחר שחדל מלהיות עובד הציבור מסרה ללא סמכות כדין לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו- מאסר 3 שנים. סעיף 117 (ב) לחוק קובע : עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו מתוקף תפקידו, או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטחונה של ידיעה כאמור, דינו- מאסר שנה אחת. סעיף 117 (ג) לחוק קובע: הגיעה לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד ציבור והוא החזיקה ללא סמכות כדין, בניגוד להוראת שניתנו לו בדבר החזקתה או לאחר שחדל מלהיות עובד הציבור דינו- מאסר שנה אחת. הגדרת החוק למונח "ידיעה" מתייחסת לכל פרט מידע מכל סוג שהוא, שהגיע לעובד מתוקף תפקידו (ידיעה/ תאור/ תכנית וכד') לכן אין להשאיר תיקים ומסמכים במקום גלוי או בלתי מאובטח ואין להשאירה על השולחן במשרד עם סיום יום העבודה ללא נעילת הדלת או מבלי להכניסם למגירה סגורה. החזקת תיקים, מסמכים או ידיעות בניגוד להוראות מקום העבודה, היא עבירה פלילית שיש לתת עליה את הדין. כמו כן עובד שפרש מן השרות , השומר בביתו תיק מתיקי המשרד או מסמך אחר השייך למשרד עובר עבירה חמורה על החוק. עובד רשאי למסור ידיעה- רק אם הוסמך כדין למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך קבלה. הוראה זו חלה על עובד גם לאחר פרישתו..

הצהרה

אני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי נהירות לי חובותיי מכוח סעיף 117 של חוק העונשין תשל"ז- 1997

Browser not supported