דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
חיצוני 04/03/2021 04/04/2021

להלן: "כלי הרכב")

את ההצעה וכל מסמכי המכרז יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת ראש המועצה  במועצה המקומית קרני שומרון עד ליום 04/04/2021 שעה 14:00.

הצעות אשר יוגשו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז