דלג לתוכן העמוד

מכרז לתכנון, אספקה, התקנה, חיבור לרשת החשמל ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור של מועצה מקומית קרני שומרון 03/2021

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
פומבי 18/03/2021 18/04/2021

לוח זמנים לעריכת המכרז:

  • סכום רכישת מסמכי המכרז: 3000 ₪ המחאה מזומן עבור ״החברה הכלכלית לקרני שומרון ״ (שלא יוחזרו, בכל מקרה)
  • מועד הגשת שאלות הבהרה : עד ליום ראשון ה-11.4.2021 בשעה 12:00
  • מועד הגשת הצעות : עד ליום שלישי ה-18.4.2021 בשעה 12:00
  • מועד פתיחת תיבת המכרזים: ראשון ה-18.4.2021 בשעה 14:00
  • תוקף ערבות השתתפות : עד ליום 1 ביולי 2021 (כולל)

החברה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.

 מובהר כי מקום מושבה של החברה הינו שד' רחבעם זאבי 1 במועצה המקומית קרני שומרון.

 למען הסר ספק – הגשת המכרז תתבצע בתיבת המכרזים אשר במשרדי המועצה המקומית קרני שומרון

מסמכים:

הסכם – מכרז משותף 3-2021 מערכות סולאריות קרני שומרון

מכרז פוטו וולטאי החברה כלכלית לקרני שומרון מרץ 2021

מכרז פומבי 3-2021 מערכות סולאריות קרני שומרון תנאי סף