דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
חיצוני 19/08/2021

החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ

מכרז מספר 07/2021 להשכרת מבנים לתעשייה/ אחסנה

תנאי המכרז:

החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ (להלן: "החכ"ל" או "המזמינה") מתכבדת להזמין בזה
הצעות להשכרת מבנים לתעשייה/ אחסנה ללא גידור והצללה (להלן: "העסקה") לפי המכרז
הנדון.

את ההצעה יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים בלשכת המועצה בקומה ב' עד ליום 19/08/2021 בשעה 12:00.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז