דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
חיצוני 24/08/2021 13/09/2021

מועצה מקומית קרני שומרון

מכרז מס' 114/2021 לביצוע עבודות חפירה  

סיור קבלנים יתקיים ביום 31.08.2021 בשעה 12:00 ב- בית העלמין קרני שומרון

ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.

את ההצעה יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים בלשכת המועצה המקומית קרני שומרון עד ליום 13.09.2021 עד השעה 14:00 בצהריים.  

לא תתקבל כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ועל המציעים לקחת בחשבון כל עיכוב שיחול מטעמם.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז