דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
קול קורא פומבי 12/12/2021 30/12/2021

המועצה המקומית קרני שומרון מזמינה אתכם להציע הצעות להקמה, אספקה  והפעלת מערכת מידע במחלקת רווחה במועצה בהתאם לדרישות הבאות:

 1. המציע יספק למועצה תוכנה להפעלת מערכת מידע שתעמוד בקריטריונים הבאים:
 • התוכנה תהיה מפותחת בהתאם לדרישות משרד הרווחה, מקושרת למשרד הרווחה ולביטוח לאומי.
 • המערכת תכיל תכונות כגון: מודול ניהול משימות לניהול מחלקת רווחה, ייעול תהליכי עבודה תוך חיסכון בזמן וניירת.
 • תהליך העבודה יהיה זורם, אינטואיטיבי וידידותי למשתמש.
 • עבודה בסביבת מיקרוסופט המאפשרת יבוא ויצוא של מסמכים לרבות תיקיות שלימות, סריקת מסמכים ישירות לתיק הלקוח.
 • לשוניות המאפשרות מעבר ועבודה במקביל על כמה מסכים.
 • ניהול תקציב המחלקה.
 • מחולל דו"חות דינאמי.
 • הפקת דוחות וטפסים רלוונטיים ישירות מהמערכת.
 • התממשקות לנתוני משרד הפנים הקיימים ברשות.
 • ההצעה תכלול לפחות 15 משתמשים.
 • התקנת המערכת בשרת ענן כולל אבטחת מידע, גישה מרחוק, גיבוי והצפנה.
 • התאמת המערכת לדרישות המועצה.
 • זמינות גבוהה לקבלת תמיכה טכנית ומענה טלפוני.

 

 1. רשאים להגיש מציעים אשר מספקים ומפעילים בפועל מערכות כאמור בעשר שנים אחרונות למחלקות רווחה ברשויות מקומיות.
 1.  תמיכה ותחזוקה – הספק מתחייב במסגרת המחיר החודשי המוצע לקיום כל האמור בקול קורא זה וכן לתחזוקה שוטפת של המערכת, תיקון תקלות, שדרוג גרסאות ומהדורות של המערכת, מענה טלפוני לשאלות ופניות של משתמשים, פיתוח  דוחות ותפעול המערכת על פי דרישת המערכת, תחזוקה ומענה לקריאות יענו במהלך יום העבודה בו נפתחה הקריאה והעבודה עליהן תסתיים במהלך  לכל היותר שעתיים מפתיחת הקריאה, שעות העבודה 8:00 עד 18:00 .
 1. תקופת ההתקשרות  - ל 12 חודשים מיום חתימת הסכם / הזמנת עבודה.  למועצה נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב 30 יום מראש, להאריך את משך תקופת ההתקשרות לעד 4 תקופות נוספות שכל אחת מהן בת 12 חודשים, כפי שיוחלט על-ידה, בתנאים זהים לתנאי הליך זה, אך לא יותר מ- 5 שנים. המועצה רשאית, בהודעה בכתב של 30 ימים מראש, להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כאמור, יהא הספק זכאי לתמורה בגין מתן השרות בפועל לפי קול קורא זה עד מועד הפסקת ההתקשרות בלבד.
 1. ההתקשרות עם הספק הזוכה תהא לפי הכללים החלים על רשות מקומית ובכלל לרבות המצאת המסמכים הנדרשים .
 1. את ההצעה יש להגיש עד ליום חמישי, 30/12/2021 עד השעה 14:00 בדוא"ל shelly@karneishomron.co.il  , בצירוף כל מסמכי קול קורא זה חתומים בתחתית כל עמוד וכן מפרט המערכת והצעתו הכספי למחיר הקבוע לחודש לשירות הנדרש לפי המפרט הטכני וקול קורא זה.
 1. אופן קבלת החלטה ובחירת זוכה:

:

 

 •  

משקל לסעיף

 1.  

המחיר הקבוע לחודש לשירות הנדרש לפי המפרט הטכני

 1.  
 1.  

ניסיון המציע

 1.  
 1.  

מענה למפרט הטכני

 1.  
 1.  

איכות המערכת - נתינת מענה יעיל וידידותי

 1.  
 
 1. הספק מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ואינו מצוי בניגוד עניינים ו/או לא קיימת מניעה אחרת  לקיום הצעתו, ו/או עילה המונעת ממנו לקיים הוראות קול קורא זה, וכי יביא לידיעת המועצה כל מצב בו הוא מצוי  או עלול להימצא בניגוד עניינים  אישי או אחר.
 1. הספק יהא אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם למועצה עקב ביצוע העבודה תוך רשלנות המהווה עוולה אזרחית והוא מתחייב לפצות את העירייה בעד כל נזק או הפסד שיגרם כאמור בהתאם לפס"ד סופי של בית משפט מוסמך או, אם הוגש ערעור, של בית המשפט לערעורים.
 1. הספק אינו רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או העבודה על פי קול קורא זה או כל חלק מהם וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה או קול קורא זה ו/או למסור לאחר את ביצוע השירותים כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המועצה בכתב ומראש.
 1. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז