The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה גזבר/ית מועצה

תיאור התפקיד:

ניהול כל הנושאים הנמצאים בתחומי אחריות מחלקת גזברות.

הכנת תקציב רגיל ובלתי רגיל ומעקב אחר ניצולו.

אחריות לגביית המיסים ברשות ותשלומי הפיתוח.

קביעת מדיניות התשלומים והתנאים לביצוע התקשרויות של הרשות המקומית.  

 

דרישות התפקיד

השכלה:

בעל תואר אקדמאי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית , מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהול.

או בעל כל תואר אקדמאי אחר שסיים את קורס הגזברים ברשויות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.

מועמד שיבחר ולא עבד במשך שנתיים לפחות כגזבר ברשות מקומית- יחויב לסיים קורס גזברים ברשויות זה תוך שנתיים מיום תחילת עבודתו ברשות המקומית.

 

ניסיון מקצועי:

ניסיון תעסוקתי מצטבר בתחום הכספים והגזברות (כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר , ניהול גביה והכנת דוחות כספיים וכד' )- לפחות 7 שנים.

 

ניסיון ניהולי:

ניסיון ניהולי - ניהול כללי , משא ומתן , בניה וניהול של תקציב , הנחיה והובלה של צוות עובדים בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות- לפחות 4 שנים.

ניסיון ניהולי חלופי במכרז פומבי בלבד- מתייחס למי שהועסק ברשות מקומית מספר שנים השווה לדרישה בנושא שנות הניסיון התעסוקתי, בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת מנהל מחלקה ומעלה )בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידום(. יובהר, כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של המועמד בתפקיד ברמת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו ברשות המקומית.

 

היקף משרה:    100%     תחילת עבודה: מיידי

כפיפות מקצועית וניהולית: לראש הרשות.

דרגת המשרה ודירוגה:  חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

מועד פרסום המכרז: 06.06.22  בשעה 12:00

מועד סיום המכרז: 22.06.22 בשעה 12:00

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית  , אם נהמועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה

מועמדים העומדים בדרישות הסף ידרשו לעבוד מבחן מיון כנדרש .

 

להגשת קורות חיים ומבחן מקוון : https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=153&FC=6768&RF=5

 

המכרז מופנה לגברים ולנשים כאחד.