The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

‏קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

‏קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

מועצה מקומית קרני שומרון מבקשת לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי כוח אדם ברשות .

על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

1. תושב הרשות המקומית.

2. אינו חבר מועצת הרשות או עובד הרשות המקומית.

3. אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור.

4. לא הופיע ברשימת המועמדים למועצת הרשות באף אחת מהרשימות.

5. לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונה שנערכה ברשות ואינו רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות ברשות.

6. אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור בוועדה.

על המועמד למלא שאלון ותצהיר בקישור הבא:

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/guidelines-new-employees/he/home_main_human-assets_guidelines-working_002.docx

 

יש לציין כי מדובר בהתנדבות וכי זמינות המועמדים נדרשת בין השעות 09:00 - 16:00

מועמדים העונים על הדרישות, ואשר יימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה , יזומנו לראיון.

המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

הרשות שומרת לעצמה הזכות שלא למנות אף מועמד על פי שיקול דעתה הבלעדי.

את ההצעות יש להגיש בכתב בצירוף קו"ח, שאלון למועמד ואסמכתאות למנהלת משאבי אנוש במועצה,

במייל: [email protected] טלפון: 09-7940323