The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מנהל/ת מחלקת גני ילדים

אגף: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהל אגף חינוך 
דירוג: מנהלי מחלקות חינוך/ חוזה ע"פ כללי משרד הפנים./ חינוך ונוער 
היקף משרה: 100%

 

תיאור התפקיד:

ניהול מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים עד מסגרת הקדם יסודי

עיקרי תפקידו:

 • ניהול מערך פעילות גני הילדים
 • רישום ושיבוץ לגני הילדים
 • קידום ומענה פדגוגי וחברתי במערך
 • ניהול מערך קייטנות החגים והקיץ בהתאם לצורך
 • ניהול ההון האנושי במערך .


דרישות התפקיד- תנאי סף:
 

השכלה
א. תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או:

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית בישראל;
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר גיל שמונה עשרמעבר שלוש          בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

או:

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים המוסמכים , התשע"ג 2012.

 

ב. תעודת הוראה

ג. יידרש לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, עדכון השכר מותנה בסיום הקורס כאמור.
 

דרישות ניסיון:
 

ניסיון מקצועי

עבור בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית כאמור- 3 שניות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך .

עבור הנדסאי רשום – 4 שנות ניסיון לפחות בתחום הגיל הרך

עבור טכנאי מוסמך – 5 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך

ניסיון ניהולי

3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה

 

דרישות התפקיד – דרישות נוספות:


אשפות – בהתאם לצורך
ביישומי מחשב - היכרות עם תוכנות OFFICE

ג. הגבלת הכשירות :

 • עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 1. הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
 2. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
 3. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים
 4. בגיר הורשע בעבירת מין בהתאם להוראות .

 

מאפייני העשייה:

 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות
 • עבודה מול גורמים חיצוניים


יש להעביר טפסי מועמדות  בצורה מרוכזת , קורות חיים  , תעודות הסמכה , ת.ז , המלצות וכל מסמך המעיד על כישורים מתאימים לפי תנאי המכרז .

מועמדות יש להגיש בקישור המצ"ב : https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=153&FC=7780&RF=5

המועמדים יידרשו לעבור מבחני מיון ממוחשבים

תאריך פרסום המכרז : 07.09.22

תאריך הגשת מועמדות  אחרון : 20.09.22  בשעה 12:00

הצעות מועמדות שלא יצורפו אליהן תעודות כנדרש  או /ו לא יעמדו בתנאי הסף -  יידחו