The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

קול קורא לבודק/ת תוכניות לאגף הנדסה

כללי:

  • מועצה מקומית קרני שומרון (להלן: "המועצה")  מזמינה בזה ספקים לתת הצעות מחיר למתן שירותי בדיקת תוכניות הנדסיות באגף הנדסה (להלן: "העבודות" או "השירותים") כמפורט במסמכי קול קורא.

 

תנאים מקדימים להשתתפות:

  • בעל תעודות רלוונטיות לעיסוק בתחום תכנון אדריכלות  / הנדסה
  • הבודק מצהיר כי הינו בעל ידע , ניסיון ומיומנות המאפשרים לו לבצע את השירותים ברמה נאותה.
  • עדיפות לבוגרי קורס המיועד לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי תכניות

 

ניסיון :

  • בעל ניסיון של  שנתיים לפחות בבדיקת תוכניות במגזר הציבורי – יתרון.
  • ניסיון מוכח בהגשת היתרי בניה וכל המסמכים הנדרשים עד לקבלת היתר בניה כדין.
  • ניסיון מוכח בבקרה וטיפול בתוכניות, מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.   
  • עדיפות לבעלי ניסיון בעריכת תוכניות בניין עיר (תב"ע) או בדיקתן במוסד תכנון.
  •  היכרות עם תוכנות ה-OFFICE, תיב"מ ואוטוקאד, קומפלוט.

 

תאור התפקיד:

בדיקה וטיפול בתוכניות מתאר מקומיות או תוכניות מפורטות שהוגשו לועדה המקומית , בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הועדה .

***המודעה מנוסחת בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

את ההצעות יש להגיש עד ליום ה-29/03/2023 בשעה 14:00 למייל: [email protected] .